Pravidla juda ČSJu

I. Pravidla juda:

P R A V I D L A   J U D A

 Platná od 1. 1. 2015

 Překlad anglického originálu

„Judo refereeing rules IJF 2014–16“

Překlad

 Ing. VĚRA PELANTOVÁ

PATRIK TONAR

 Zpracování

                                        Ing. MARIÁN HEFKA      Ing. VĚRA PELANTOVÁ

                                           Jazyková úprava

Mgr. ANDREA  ŠÁLOVÁ

Technické články pravidel

ROMAN  KALOUS


 

 

 

Obsah

 

ÚVOD.. 3

 

Článek 1 - Zápasiště. 4

 

Článek 2 – Vybavení 7

 

Článek 3 – Závodní úbor 10

 

Článek 4 – Hygiena. 11

 

Článek 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci 12

 

Článek 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti 13

 

Článek 7 – Umístění a funkce rozhodčích care systému (table referee) 14

 

Článek 8 – Gestikulace rozhodčích. 15

 

Článek 9 – Akce na okraji zápasové plochy. 17

 

Článek 10 – Doba trvání zápasu. 18

 

Článek 11 – Přerušení zápasu. 19

 

Článek 12 – Časové znamení 19

 

Článek 13 – Časy osaekomi 20

 

Článek 14 – Techniky provedené současně s časovým znamením.. 20

 

Článek 15 – Zahájení zápasu. 21

 

Článek 16 – Přechod do ne-waza. 23

 

Článek 17 – Aplikace Mate. 23

 

Článek 18 – Sono-mama. 25

 

Článek 19 – Konec zápasu. 26

 

Článek 20 – Ippon. 29

 

Článek 21 – Waza-ari 31

 

Článek 22 – Waza-ari-awasete-ippon. 31

 

Článek 23 – Yuko. 31

 

Článek 24 – Osaekomi-Waza. 32

 

Článek 25 – Zakázaná jednání a tresty. 33

 

Článek 26 – Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu. 39

 

Článek 27 – Zranění, nemoc nebo nehoda. 40

 

Článek 28 – Situace neuvedené v těchto pravidlech. 43

 

obrazová příloha

 

 


 

ÚVOD

 

 

Pravidla JUDO, včetně dodatků k jednotlivým článkům, jsou zpracována a uspořádána podle platných pravidel IJF (International Judo Federation).

 

K některým článkům pravidel jsou uvedeny dodatky VV ČSJu, které řeší výjimky při domácích soutěžích (v ČR) a upřesňují výklad.

 

Výklad těchto pravidel, jejich změny a doplňky provádí pouze VV ČSJu.

 

Tato pravidla byla schválena VV ČSJu a jsou závazná pro řízení zápasů judo v České republice s platností od 1. 1. 2015. Současně se ruší Pravidla judo platná od 1. 1. 2008.

 

 

 

 

Článek 1 – Zápasiště

 

Zápasiště měří nejméně 14m x 14m a je vytvořeno z tatami, nebo podobného přijatelného materiálu libovolné barvy.

 

Zápasiště se dělí na dvě plochy vzájemně odlišné barvy. Prostor uvnitř zápasiště se nazývá zápasová plocha a má rozměry nejméně 8 m x 8 m  a nejvýše 10 m x 10 m. Prostor vně zápasové plochy se nazývá bezpečnostní plocha, která je široká minimálně 3 m.

 

Samolepicí pásky, modrá a bílá, cca 10 cm široké a 50 cm dlouhé, jsou nalepeny uvnitř zápasové plochy ve vzájemné vzdálenosti 4 m. Vyznačují postavení závodníků, místa, odkud zahajují a končí zápas. Modrá páska je po levé ruce rozhodčího v zápasišti a bílá po jeho pravici.

 

Zápasiště musí být instalováno na pružném podkladu, nebo na pódiu (viz dodatek).

 

Použijí-li se dvě nebo více spojených zápasišť, pak jejich společná bezpečnostní plocha musí být široká nejméně 4 m.

 

Kolem zápasiště musí být volný prostor do vzdálenosti nejméně 50 cm.

 

 

Poznámka

 

V místech, kde se Pravidla judo odvolávají na modré judogi, modrý pás, modré praporky, modrou registrační tabuli, atd., mohou organizátoři soutěže oběma závodníkům umožnit nosit bílé judogi. Druhý vyhlášený závodník pak bude mít současně s pásem své technické vyspělosti i červenou šerpu a v pořadí první vyhlášený závodník ponese šerpu bílou. Ostatní vybavení (praporky, lepicí páska, registrační tabule, atd.) budou mít místo modré barvu červenou.

 

Dodatek k článku 1 – Zápasiště

 

Zápasová plocha pro olympijské hry, mistrovství světa, kontinentální mistrovství a soutěže IJF musí mít rozměr 10 m x 10 m a bezpečnostní plochu minimálně 4 m.

 

Tatami

 

Obecně se skládá z dílů o rozměrech 1 m x 2 m nebo 1 m x 1 m, které jsou vyrobeny z liso-vané slámy, nebo častěji z lisované pěnové hmoty.

 

Díly musí být pod nohama pevné a natolik pružné, aby tlumily nárazy při pádech, nesmí klouzat ani být příliš drsné.

 

Tyto díly, které tvoří povrch zápasiště, musí být složeny bez mezer a upevněny tak, aby nedošlo k jejich posunutí.

 

Pódium

 

Jeho instalování je možné, musí být zhotoveno ze dřeva s dostatečnou pevností, musí však být zachována určitá pružnost. Rozměr pódia je přibližně 18 m x 18 m a nesmí být vyšší než 
1 m (zpravidla 50 cm nebo méně).

 

V případě použití pódia se doporučuje, aby bezpečnostní plocha byla široká 4 m podél celého zápasiště.

 

Dodatek ČSJu k článku 1 – Zápasiště

 

Zápasiště je vytvořeno z tatami nebo podobného přijatelného materiálu libovolné barvy.

 

Zápasiště se dělí na dvě plochy vzájemně odlišné barvy. Prostor uvnitř zápasiště se nazývá zápasová plocha. Prostor vně zápasové plochy se nazývá bezpečnostní plocha.

 

Kolem zápasiště musí být volný prostor do vzdálenosti nejméně 50cm.

 

Tatami

 

Obecně se skládá z dílů o rozměrech 1m x 2m nebo 1m x 1m, které jsou vyrobeny z lisované slámy nebo častěji z lisované pěnové hmoty.

 

Díly musí být pod nohama pevné a natolik pružné, aby tlumily nárazy při pádech, a nesmí klouzat ani být příliš drsné.

 

Tyto díly, které tvoří povrch zápasiště, musí být složeny bez mezer a upevněny tak, aby nedošlo k jejich posunutí.

 

 

Tatami pro soutěže řízené KSJu

 

a)      Pro soutěže řízené krajskými svazy a nemistrovské soutěže je povolená zápasová plocha o minimálních rozměrech 5m x 5m. Bezpečnostní plocha musí být široká nejméně 2 m (i mezi spojenými zápasišti).

 

b)      Materiál, ze kterého je zápasová plocha sestavena, musí přesahovat nejméně 1m za (vně) zápasovou plochu. Zbytek bezpečnostního prostoru může být tvořen jiným vhodným, ale stejně vysokým materiálem.

 

c)      Tatami může být složeno z tzv.puzzle.

 

 

Tatami pro soutěže řízené ČSJu

 

a)      Pro mistrovské soutěže žáků a žákyň musí mít zápasová plocha rozměr minimálně 6m x 6m, bezpečnostní plocha musí být široká minimálně 3 m (i mezi spojenými zápasišti).

 

b)      Pro věkové kategorie dorostu musí mít zápasová plocha rozměr minimálně 7mx7m, bezpečnostní plocha musí být široká minimálně 3 m a mezi dvěma zápasišti 3 m.

 

c)      Tatami nesmí být složeno z tzv.puzzle.

 

Pro soutěže ČSJu a KSJu lze použít zápasiště s vyznačenou varovnou plochou.

 

Pódium

 

Jeho instalování je možné, musí být zhotoveno ze dřeva s dostatečnou pevností, musí však být zachována určitá pružnost. Rozměr pódia musí být o 1 m větší než na něm instalované tatami. Nesmí být vyšší než 1m (zpravidla 50cm nebo méně).

 

V případě použití pódia se doporučuje, aby bezpečnostní plocha byla široká 4m podél celého zápasiště.

 

Viz Obrazová příloha – Obrázek 3, Obrázek 4

 

 

 

 

 

Článek 2 – Vybavení

 

a)      Registrační tabule

 

Pro každé zápasiště se instalují dvě registrační tabule, na kterých se skóre vyznačuje vodorovně. Tabule se umisťují vně zápasiště tak, aby byly dobře viditelné pro rozhodčí, členy komise rozhodčích, činovníky a diváky.

 

Zařízení musí však být upravena tak, aby se zaznamenávaly i tresty udělené závodníkům (viz příklad v dodatku).

 

Používají-li se elektronické registrační tabule, musí být k dispozici jako záloha i ručně ovládané tabule (viz dodatek).

 

b)     Měření času

 

K dispozici musí být stopky, nebo elektronická časomíra:

 

-        Pro trvání zápasu:      1 x

 

-        Pro osaekomi:             2 x

 

-        Záložní:                        1 x

 

Používají-li se elektronické hodiny, musí být pro kontrolu k dispozici ručně ovládané atestované stopky (viz dodatek).

 

c)      Praporky pro časoměřiče

 

Časoměřiči musí používat následující praporky:

 

-        Žlutý:                                      k označení přerušení zápasu

 

-        Zelený:                                   k označení probíhajícího držení

 

Zaznamenává-li se doba zápasu a držení na elektronické registrační tabuli, není nutné používat žlutý a zelený praporek . Praporky však musí být k dispozici v záloze.

 

d)     Časový signál

 

Musí být k dispozici zvonek, nebo podobné slyšitelné zařízení, které oznámí rozhodčímu v zápasišti konec stanovené doby zápasu.

 

e)      Modré a bílé judogi

 

Závodník musí být oblečen do modrého nebo bílého judogi. První vyhlášený závodník má oblečeno bílé judogi a druhý modré.

 

Dodatek k článku 2 – Vybavení

 

Pozice obsluhy registrační tabule, zapisovatelů a časomíry

 

Oficiální činovníci zabezpečující obsluhu registrační tabule, zápis výsledků a časomíru musí být obráceni čelem k rozhodčímu v zápasišti.

 

Časomíra a registrační tabule

 

Stopky musí být k dispozici osobám zodpovídajícím za udržování jejich přesnosti. Přesnost stopek se musí pravidelně kontrolovat před zahájením soutěže a pravidelně v jejím průběhu. Ukazatel skóre musí splňovat požadavky stanovené IJF a musí být neustále rozhodčím 
k dispozici.

 

Pro případ selhání elektronického zařízení se musí současně používat ručně ovládané stopky a musí být k dispozici manuální registrační tabule.

 

Příklad:

 

Grafika vzoru ruční registrační tabule

 

 

 

Obrázek 1 – Bílý závodník dosáhl waza-ari a zároveň byl trestán shido

 

Grafika vzoru elektronického ukazatele

 

 

 

Obrázek 2 – Bílý závodník dosáhl waza-ari a zároveň byl dvakrát trestán shido. Modrý závodník dosáhl yuko.

 

Dodatek ČSJu k článku 2 – Vybavení

 

f)       Registrační tabule

 

Pro každé zápasiště se instaluje registrační tabule, na které se skóre vyznačuje vodorovně.  Tabule se umísťuje vně zápasiště tak, aby byly dobře viditelná pro rozhodčí, členy komise rozhodčích, činovníky a diváky.

 

Zařízení musí být upravena tak, aby se zaznamenávaly i tresty udělené závodníkům (viz příklad v dodatku).

 

Používají-li se elektronické registrační tabule, doporučuje se mít k dispozici jako záloha i ručně ovládané tabule (viz dodatek).

 

g)     Měření času

 

K dispozici musí být stopky nebo elektronická časomíra:

 

-        Pro trvání zápasu:      1 x

 

-        Pro osaekomi:            1 x

 

-        Záložní:                        1 x

 

Používají-li se elektronické hodiny, musí být pro kontrolu k dispozici ručně ovládané stopky (viz dodatek).

 

h)     Modré a bílé judogi

 

Pokud rozpis soutěže nestanoví povinnost startu v modrém judogi pro druhého vyhlášeného  závodníka, pak může v modrém judogi závodník nastoupit, pouze v případě, že byl vyhlášený jako druhý závodník.

 

V případě použití pouze bílého judogi bude mít druhý vyhlášený závodník současně s pásem své technické vyspělosti i červenou (modrou) šerpu a v pořadí první vyhlášený závodník může nést šerpu bílou.

 

Červená (modrá) a bílá šerpa odpovídá rozměrům pásu označující stupeň technické vyspělosti s tím rozdílem, že je ovinutá kolem pasu závodníka pouze jedenkrát.

 

 

 

 

 

Článek 3 – Závodní úbor

 

Závodníci nosí závodní úbor (judogi) odpovídající těmto požadavkům:

 

a)      Pevné, z bavlny nebo podobného materiálu, v dobrém stavu (bez trhlin nebo poškozených míst). Tloušťka, tvrdost nebo kluzkost materiálu nesmí znemožňovat soupeři získat úchop.

 

b)      Bílé, nebo téměř bílé barvy, pro prvního vyhlášeného závodníka a modré barvy pro druhého závodníka.

 

c)      Dovolená jsou tato označení: viz směrnice pro judogi IJF a EJU

 

d)      Kabátec je tak dlouhý, aby kryl stehna a dolní okraj dosahoval minimálně k pěstím připažených rukou. Kabátec judogi má být oblečen tak, že jeho levý límec překrývá pravý a musí být tak široký, aby ve výši dolního okraje hrudního koše bylo překrytí klop minimálně 20 cm. Zároveň se límce kabátce nesmí překrývat dále než 10 cm od vrcholku hrudní kosti.

 

Rukávy musí zakrývat celé paže až k zápěstí. Mezi rukávem a paží (včetně bandáží) musí být po celé délce rukávů mezera 10 – 15 cm. Tloušťka klopy a límce nesmí být větší než 
1 cm a jejich šířka nesmí překročit 5 cm.

 

e)      Kalhoty nesmí mít, s výjimkou ustanovení c-3) a c-7), žádná další označení a musí být tak dlouhé, aby kryly celé nohy a dosahovaly ke kotníkům, mezi nohavicí a nohou (včetně bandáží) musí být po celé délce nohavice mezera 10 – 15 cm.

 

f)       Kolem boků se přes kabátec uvazuje pevný pás šířky 4 – 5 cm, jehož barva odpovídá stupni technické vyspělosti závodníka. Pás se váže do čtvercového uzlu dostatečně pevně, aby zabraňoval uvolňování kabátce. Pás musí být dostatečně dlouhý, aby po jeho ovinutí 2x zbyly za uzlem ještě po obou stranách 20 – 30 cm dlouhé konce.

 

g)      Závodnice nosí pod kabátcem:

 

1)      čistě bílé, nebo téměř bílé, tričko bez jakéhokoliv označení (potisku) z pevnějšího materiálu a s krátkými rukávy, dostatečně dlouhé, aby se dalo zastrčit do kalhot, 
nebo

 

2)      bílý, nebo téměř bílý, leotard s krátkými rukávy.

 

Dodatek ČSJu k článku 3 – Závodní úbor

 

a)    Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na backnumbers shodné s příjmením nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou  jména shodná, bude závodník rozhodčím diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v soutěži pokračovat.

 

b)    Reklamní plochy pro domácí dlouhodobé soutěže družstev může upravovat Rozpis mistrovských a kvalifikačních soutěží pro daný rok

 

Viz Obrazová příloha s. 45

 

Článek 4 – Hygiena

 

a)      Závodní úbor musí být čistý, suchý a bez zápachu.

 

b)      Nehty na rukou i nohou musí mít závodník krátce ostříhané.

 

c)      Osobní tělesná hygiena startujících musí být na dostatečné úrovni.

 

d)      Dlouhé vlasy musí být uvázány tak, aby jimi nebyl soupeř obtěžován. Vlasy musí být svázány gumičkou, která nesmí být tvořena z tvrdých či kovových částí. Není povolena pokrývka hlavy s výjimkou lékařských aplikací.

 

Dodatek k článku 4 – Hygiena

 

Závodníkovi, který nesplňuje podmínky čl. 3 a 4 Pravidel judo, není povolen start a jeho soupeř vyhrává zápas fusen-gachi, pokud zápas nebyl ještě zahájen. Byl-li již zápas zahájen, soupeř vyhrává kiken-gachi v souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“ (viz článek č. 26).

 

 

 

 

 

Článek 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci

 

Obecně je zápas řízen třemi rozhodčími odlišné národnosti ve vztahu k zápasícím závodníkům. Pro soutěž družstev platí stejný princip.

 

Jeden rozhodčí v zápasišti je za pomoci radiokomunikačního zařízení ve spojení se dvěma rozhodčími u stolu, kteří zajišťují obsluhu CARE systému pod dohledem instruktorů soutěže. Systém nasazování rozhodčích musí zajistit jejich neutralitu.

 

Rozhodčím asistují činovníci obsluhující registrační tabuli, časoměřiči a zapisovatelé.

 

Rozhodčí musí být oděni v souladu s pravidly IJF.

 

Instruktoři soutěže, kteří případně mohou zasáhnout do probíhajícího zápasu, mají k dispozici vlastní stanoviště s CARE systémem, které musí být napojeno na rozhodčí pomocí komunikačního zařízení. Jejich působení je popsáno v Článku 19.

 

Dodatek k článku 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci

 

Organizační výbor musí před jejich nominací zajistit jejich úplné vyškolení. Přítomni musí být nejméně dva časoměřiči, jeden zaznamenává skutečný čas zápasu a druhý dobu držení osaekomi. Pokud je to možné, má být přítomna třetí osoba, která kontroluje oba časoměřiče, aby se předešlo chybám vzniklým z opomenutí nebo omylu.

 

Hlavní časoměřič měřící zápasový čas, spustí stopky, jakmile uslyší povel hajime nebo yoshi a zastaví je při povelu mate nebo sono-mama.

 

Časoměřič pro držení spustí stopky, jakmile uslyší povel osaekomi a zastaví je při povelu sono-mama a opět je spustí na povel yoshi. Uslyší-li povel toketa (držení přerušeno) nebo mate, zastaví stopky a nahlásí rozhodčímu počet naměřených sekund platného držení. Konec osaekomi oznámí stanoveným zvukovým signálem, trvalo-li držení 20 sekund, nebo 15 sekund, získal-li před tím držící závodníkwaza-ari.

 

Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti příslušným gestem držení zvoláním osaekomi nebo yoshi, pak časoměřič pro držení spustí stopky a současně zvedne zelený praporek. Vyhlásí-li rozhodčí toketamate nebo sono-mama a nebo vyprší-li čas pro osaekomi, pak časoměřič zastaví stopky a současně položí zelený praporek.

 

Časoměřič měřící skutečnou celkovou dobu zápasu zastaví stopky a zvedne žlutý praporek, kdykoli rozhodčí v zápasišti příslušným gestem vyhlásí mate nebo sono-mama. Po zvolání hajime nebo yoshi časoměřič stopky opětně spustí a žlutý praporek položí.

 

Uplynutí stanovené doby zápasu oznámí časoměřič rozhodčímu jasně slyšitelným signálem (viz články č. 10, 11 a 12 Pravidel judo).

 

Obsluha registrační tabule musí znát výroky a gestikulaci rozhodčích, aby mohla správně označit výsledky zápasu.

 

Mimo výše uvedené osoby má být přítomen zapisovatel, který eviduje celý průběh zápasu.

 

Při použití elektronických systémů je postup stejný, avšak současně s elektronickým měřením času musí být prováděno i manuální měření pomocí stopek. K dispozici musí být i rezervní manuální ukazatel skóre.

 

Dodatek ČSJu k článku 5 – Rozhodčí a oficiální činovníci

 

Rozhodčí a oficiální činovníky na domácích soutěžích v ČR řeší i Soutěžní řád judo v článcích č. 11 a 12.

 

 

 

Článek 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti

 

Rozhodčí v zápasišti stojí zpravidla uvnitř zápasové plochy, řídí zápas a vyhlašuje rozhodnutí. Zajišťuje, aby byla jeho rozhodnutí správně zaznamenávána na registrační tabuli.

 

Dodatek k článku 6 – Umístění a funkce rozhodčího v zápasišti

 

Rozhodčí v zápasišti musí zajistit, aby bylo před zahájením zápasu vše v pořádku (např. zápasiště a jeho vybavení, závodní úbor, hygiena závodníků, činovníci soutěže, atd.)

 

Závodník v bílém kimonu nastupuje po pravici rozhodčího v zápasišti, naopak závodník v modrém kimonu nastupuje po jeho levici.

 

V případech, kdy se oba závodníci nacházejí v ne-waza a hlavami jsou otočení směrem ze zápasové plochy, může rozhodčí akci sledovat z bezpečnostní plochy.

 

Před zahájením soutěže se rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí seznámí se zvukem zvonku nebo jiného zvukového signálu, který oznamuje konec zápasu na jejich tatami. Současně se seznámí se stanovištěm lékaře nebo zdravotníka, funkcí CARE systému 
a komunikačního zařízení. Při kontrole zápasiště rozhodčí kontrolují, zda-li je čisté 
a v dobrém stavu, zda-li mezi díly nejsou mezery a zda závodníci splňují požadavky článků č. 3 a 4 Pravidel judo.

 

Rozhodčí musí zajistit, aby nikdo z diváků, trenérů nebo fotografů nebyl na místě, kde by mohl ohrozit závodníky nebo zapříčinit jejich zranění.

 

Rozhodčí by měl opustit zápasiště v případě jakéhokoliv delšího přerušení programu zápasů.

 

 

 

 

 

 

Článek 7 – Umístění a funkce rozhodčích u CARE systému

 

Rozhodčí CARE systému sedí u stolku na okraji žíněnky a spolupracují s rozhodčím v zápasišti za pomoci komunikačního zařízení v návaznosti s pravidlem o „rozhodnutí většiny“. K dispozici mají CARE system.

 

Zpozoruje-li rozhodčí CARE systému nesprávný údaj na registrační tabuli, upozorní na tuto chybu rozhodčího v zápasišti.

 

Rozhodčí CARE systému nesmí předbíhat rozhodčího v zápasišti v oceňování akcí.

 

Rozhodčí CARE systému by měl opustit prostor zápasiště v případě jakéhokoliv delšího přerušení programu zápasů (např. oficiální prezentace, delší přestávka mezi zápasy nebo zpoždění programu).

 

Pokud závodník potřebuje přechodně opustit zápasovou plochu v průběhu trvání zápasu 
z důvodů, které uzná rozhodčí v zápasišti za opodstatněné, musí jeden z rozhodčích CARE systému závodníka doprovázet a dbát, aby nebyla porušena pravidla. Povolení k opuštění zápasové plochy se dává pouze v mimořádných případech (např. při výměně judogi, které není v souladu s pravidly).

 

V případě, že rozhodčí CARE systému není stejného pohlaví jako zmíněný závodník, pak hlavní rozhodčí určí činovníka stejného pohlaví, který rozhodčího CARE systému nahradí, 
a závodníka doprovodí.

 

 

 

 

 

Článek 8 – Gestikulace rozhodčích

 

Rozhodčí v zápasišti

 

Pro níže uvedená rozhodnutí používá rozhodčí v zápasišti této gestikulace:

 

1)        Ippon – vzpaží nad hlavou dlaní vpřed.

 

2)        Waza-ari – upaží do výše ramen dlaní dolů.

 

3)        Waza-ari-awasete-ippon – nejdříve gestikuluje waza-ari a pak ippon.

 

4)        Yuko – upaží níže dlaní dolů asi 45° od těla.

 

5)        Osaekomi – předpaží šikmo dolů směrem k závodníkům, obrácený směrem k nim a mírně se předkloní.

 

6)        Toketa – předpaží šikmo níže malíkovou hranou dolů a 2-3 x paží rychle zamává zprava doleva, při gestikulaci se předklání směrem k závodníkům.

 

7)        Hikiwake – ze vzpažení (malíkem vpřed) předpaží šikmo dolů ke středu zápasiště a chvíli ponechá paži v této poloze.

 

8)        Mat– předpaží, dlaní vpřed, prsty vzhůru směrem k časoměřiči.

 

9)        Sono-mama – předkloní se, dlaněmi se dotkne obou závodníků a přitlačí je směrem k zápasišti.

 

10)    Yoshi – dlaněmi se dotkne obou závodníků a přitlačí.

 

11)    Zrušení vyhlášeného ohodnocení – opakuje původní gestikulaci pro ocenění 
a současně druhou paží ve vzpažení malíkem vpřed zamává 2-3 x zprava doleva.

 

12)    Vyhlášení vítěze zápasu – zvedne paži s otevřenou dlaní směrem k vítězi.

 

13)    Vyzvání závodníka k úpravě judogi – zkříží levou paži přes pravou, dlaněmi k tělu ve výši opasku.

 

14)    Přivolání lékaře – nejprve vztáhne paži směrem ke stanovišti lékaře, dlaní vzhůru, a poté ji plynule vztáhne směrem ke zraněnému závodníkovi.

 

15)    Udělení trestu (shido, hansoku-make) – ukazovákem ukáže na trestaného závodníka, ostatní prsty jsou sevřeny v pěst.

 

16)    Neaktivita – předpaží obě ruce pokrčené v předloktí a ve vodorovné poloze provede rotaci směrem dopředu, poté ukáže ukazovákem na trestaného závodníka, ostatní prsty jsou sevřeny v pěst.

 

17)    Předstíraný útok (false attack) – předpaží oběma rukama se sevřenými pěstmi 
a pak naznačí pohyb stažení dolů.

 

Dodatek k článku 8 – Gestikulace rozhodčích

 

Není-li jasné, kterému závodníkovi bylo ohodnocení nebo trest určen, musí rozhodčí 
v zápasišti po gestikulaci ukázat na modré, nebo bílé označení na zápasové ploše (postavení závodníka při zahájení zápasu).

 

Při očekávaném delším přerušení zápasu dovolí rozhodčí závodníkovi nebo závodníkům sedět se zkříženýma nohama tím, že ukáže otevřenou rukou s dlaní směřující nahoru na místo jejich výchozího postavení.

 

Gestikulace paží pro yuko a waza-ari začíná směrem od ramene přes hruď ke konečné poloze.

 

Gestikulace rozhodčího v zápasišti pro yuko a waza-ari musí být podržené v trvání 3-5 sekund, aby jeho hodnocení bylo zřetelně viditelné i pomezním rozhodčím. Při tomto obratu však rozhodčí musí závodníky stále sledovat.

 

Gesto hikiwake se používá v souladu s odst. 7 tohoto článku pouze při soutěži družstev.

 

Při trestání obou závodníků musí rozhodčí v zápasišti použít správné gesto pro každého závodníka zvlášť a při následném vyslovení příslušného trestu na něj ukázat. Při gestikulaci ukazuje levým ukazovákem na závodníka po levici a pravým ukazovákem v případě závodníka po pravici.

 

Pokud je nutné vyhlásit opravu rozhodnutí, musí toto následovat co nejdříve po gestikulaci rušící dříve vyhlášené ohodnocení.

 

Při rušení dříve vyhlášeného ohodnocení se nic nevyhlašuje.

 

Při vyhlášení vítěze zápasu se rozhodčí vrátí do původního postavení jako při zahájení zápasu, provede krok vpřed, ukáže na vítěze, a pak se opět vrátí krok zpět.

 

Gestikulace má být ponechána po dobu 3 až 5 sekund.

 

Ukázka gest viz Obrazová příloha s. 45 – 50.

 

 

 

 

 

Článek 9 – Prostor pro uznání akce – okraj zápasové plochy

 

Zápas musí být vybojován uvnitř zápasové plochy. Zásada pro ohodnocení akce na okraji zápasové plochy směřující mimo zápasovou plochu je, že oba závodníci musí být při započetí akce uvnitř zápasové plochy, nebo alespoň tori v kontaktu se zápasovou plochou. Jakákoliv technika započatá v případě, že jsou oba závodníci mimo zápasovou plochu, není platná.

 

Všechny akce jsou platné a mohou pokračovat, pokud se alespoň jeden ze závodníků dotýká zápasové plochy.

 

Výjimky

 

a)        Je-li při zahájení porazu alespoň jeden závodník uvnitř zápasové plochy, ale během provádění techniky se uke nebo tori pohybují mimo zápasovou plochu, je technika uznána za platnou v případě, pokračuje-li bez přerušení.

 

Obdobně okamžité provedení kontra techniky, kdy uke stojící mimo zápasovou plochu přebírá aktivitu, je akce platná tehdy, pokud byla provedena bez přerušení.

 

b)        V ne-waza je akce platná a může pokračovat, pokud bylo držení vyhlášeno uvnitř zápasové plochy.

 

c)        Techniky osaekomishime-waza anebo kansetsu-waza aplikované již mimo zápasovou plochu jsou platné pouze v případě, že  následují okamžitě po dokončení hodu mimo zápasovou plochu. V případě, kdy tori nebo uke převezme iniciativu v jedné ze zmíněných technik bez zjevného přerušení, jsou tyto techniky uznávány za platné.

 

Techniky shime-waza a kansetsu-waza započaté uvnitř zápasové plochy mohou být ponechány bez přerušení i v případě přesunu závodníků mimo zápasovou plochu pouze za předpokladu viditelné účinnosti.

 

Dodatek k článku 9 – Zápasová plocha

 

Započal-li zápas, smějí závodníci opustit zápasovou plochu pouze se svolením rozhodčího 
v zápasišti. Toto svolení dává rozhodčí pouze ve zcela výjimečných případech, např. při výměně judogi, které neodpovídá ustanovení čl. 3 nebo je poškozeno či znečištěno.

 

 

 

 

 

Článek 10 – Doba trvání zápasu

 

Doba trvání zápasu a systém soutěže musí být uvedeny v rozpisu soutěže.

 

Pro mistrovství světa, olympijské hry  a oficiální turnaje IJF je doba trvání zápasu následující:

 

-        Muži:                                      5 minut čistého času zápasu

 

-        Ženy                                       4 minuty čistého času zápasu

 

-        Junioři a juniorky:                4 minuty čistého času zápasu

 

-        Dorostenci a dorostenky:    4 minuty čistého času zápasu

 

Mezi zápasy má každý závodník právo na 10 minut odpočinku.

 

Dodatek k článku 10 – Doba trvání zápasu

 

Doba trvání zápasů a jejich pořadí musí být stanoveny přesně podle rozpisu soutěže.

 

Rozhodčímu musí být doba zápasu známa dříve než vstoupí na zápasiště.

 

Minimální věk pro účast na oficiálních soutěžích pořádaných IJF je 15 let.

 

Dodatek ČSJu k článku 10 – Doba trvání zápasu

 

-        Starší žactvo                         3 minuty čistého času zápasu

 

-        Mladší žactvo                        2 minuty čistého času zápasu

 

-        Kategorie mláďat                  2 minuty čistého času zápasu

 

 

 

 

 

Článek 11 – Přerušení zápasu

 

Doba, která uplyne mezi zvoláním rozhodčího v zápasišti mate a hajime a mezi sono-mama a yoshi, se nepočítá do zápasového času.

 

 

 

Dodatek ČSJu k článku 11 – Přerušení zápasu

 

V soutěži kategorie mláďat U11 a U9 může být použito „Pravidlo pro koučování mláďat“

 

a)    Závodníci, rodiče a trenéři nesmějí pokřikovat na závodníky na tatami.

 

b)    Trenér nebo jiná pověřená osoba zaujme místo na židli pro trenéry.

 

c)    Během utkání nesmí trenér nebo jiná pověřená osoba svého svěřence ze židle koučovat (a to ani v případě přerušení utkání).

 

d)    V případě potřeby poradit svému závodníku, zvedne praporek. Rozhodčí ve vhodném okamžiku utkání přeruší a pošle oba závodníky ke svým trenérům na židlích.

 

e)    Oba trenéři mají 20 vteřin na udělení rad svým svěřencům (čas měří časomíra)

 

f)     Poté se závodníci vrátí do výchozího postavení a pokračují v utkání.

 

g)    Přestávka pro koučink může být vybrána pouze 1x za utkání.

 

h)   V případě, že závodníci, rodiče a trenéři zákaz koučování poruší, rozhodčí utkání přeruší, a požádá přítomné o klid.

 

Použití tohoto pravidla musí být oznámeno v rozpisu dané soutěže.

 

 

Článek 12 – Časové znamení

 

Uplynutí času určeného pro dobu trvání zápasu se rozhodčímu oznamuje zvonkem, nebo podobným zvukovým signálem.

 

Dodatek k článku 12 – Časové znamení

 

Používá-li se více zápasových ploch současně, je nutno používat rozdílná zvuková znamení.

 

Časové znamení musí být dostatečně hlasité, aby bylo slyšitelné i při hluku způsobovaném diváky.

 

 

Článek 13 – Časy osaekomi

 

 • Ippon                            celkem 20 sekund
  • Waza-ari                      15 a více, ale méně než 20 sekund
  • Yuko                             10 a více, ale méně než 15 sekund

 

Dodatek ČSJu

 

Čas osaekomi kratší než 10 sekund se hodnotí stejně jako útok.

 

 

Článek 14 – Techniky provedené současně s časovým znamením

 

Každý okamžitý výsledek techniky zahájené současně s časovým znamením je platný.

 

Pokud byla technika porazu nasazena současně s časovým znamením a rozhodčí rozhodne, že chvat nemá okamžitě účinek, zvolá sore-made. Do hodnocení zápasu se technika nepočítá.

 

Jakákoliv technika zahájená po časovém signálu označujícím konec zápasu nemůže být považována za platnou, i když rozhodčí nestihl zvolat sore-made.

 

Bylo-li současně s časovým znamením vyhlášeno osaekomi, prodlužuje se zápas až do dosažení ohodnocení ippon nebo do okamžiku, kdy rozhodčí v zápasišti zvolá toketa, nebo mate (viz článek č.13).

 

Během toho času závodník, který je v držení (uke) může zahájit protiútok aplikováním shime-waza anebo kansetsu-waza. V případě vzdání, nebo neschopnosti pokračovat, závodníka, který nasadil držení (tori), držený závodník (uke) vyhrává zápas.

 

 

 

 

 

Článek 15 – Zahájení zápasu

 

Rozhodčí v zápasišti a pomezní rozhodčí jsou na svých místech před zahájením zápasu, dříve než na zápasiště vstoupí závodníci.

 

Při soutěži jednotlivců rozhodčí v zápasišti stojí na zápasové ploše uprostřed asi 2 m před spojnicí míst, kde stojí oba závodníci, je obrácen čelem k registrační tabuli. Dva postranní rozhodčí jsou usazeni u svého stolku.

 

Závodníci se smí uklonit při vstupu nebo odchodu ze zápasové plochy, ačkoliv to není povinné.

 

V případě soutěže družstev je nutné, aby byla dodržena procedura zdravení následovně:

 

i)     Rozhodčí v zápasové ploše zaujme pozici stejnou jako v případě soutěže jednotlivců. Na jeho povel nastoupí družstva tváří v tvář k okraji zápasiště v sestupném pořadí tak, že nejtěžší váhy jsou nejblíže k rozhodčímu.

 

j)      Po výzvě rozhodčího se družstva ukloní a vstoupí do zápasiště na startovní pozici naznačenou na žíněnce.

 

k)    Následně rozhodčí gestem s nataženými pažemi před sebou a otevřenými dlaněmi vyzve družstva k otočení směrem k joseki. Zvoláním rei se závodníci obou družstev zároveň pokloní. Rozhodčí se neklaní.

 

l)     Poté rozhodčí vyzve závodníky gestem s ohnutými pažemi do pravého úhlu 
a otevřenými dlaněmi směřujícími k sobě k návratu do pozice tváří v tvář, poté je opět vyzve k úklonu zvoláním rei.

 

m)  Po skončení ceremoniálu zdravení závodníci obou družstev opouští zápasiště na okraj zápasové plochy stejnou cestou, kterou vešli. V každém následném zápasu utkání družstev se postupuje dle procedury klanění stejně jako v případě soutěže jednotlivců.

 

n)   Po ukončení posledního zápasu utkání rozhodčí vyzve družstva k opětovnému vstupu do zápasiště způsobem popsaným v a), b) a oznámí vítěze utkání. Postup zdravení Joseki je v obráceném pořadí než před začátkem utkání.

 

Po vstupu na tatami by měli oba závodníci dojít k zápasové ploše zároveň.

 

Potřesení rukou není před zahájením zápasu dovoleno.

 

Všechny úklony v postoji závodníci provádí pod úhlem 30 stupňů měřeno od úrovně pasu.

 

Je považováno za velmi důležité, aby byl úklon proveden zcela správně dle předepsaných pravidel. Jakmile se závodníci postaví tváří v tvář na svá místa určená pro zahájení zápasu, musí se oficiálně pozdravit úklonem. Rozhodčí v zápasišti důsledně dohlíží na způsob provedení úklonu. Tuto proceduru zdravení závodníci provedou i na konci zápasu. Jestliže se závodníci neukloní předepsaným způsobem, rozhodčí v zápasišti je k tomu vyzve.

 

Zápas začíná vždy v postoji na povel rozhodčího zvoláním hajime.

 

Delegovaný doktor může požádat rozhodčího o zastavení zápasu v určených případech 
a s příslušnými následky předepsané v článku č. 27.

 

Trenéři musí respektovat pravidlo IJF o chování trenérů na soutěžích.

 

Trenéři musí zaujmout pro ně vyhrazenou pozici ještě před zahájením zápasu.

 

a)    Trenéři nemají dovoleno dorozumívat se se závodníkem v průběhu boje

 

b)    Pouze v čase mimo zápas (mezi mate a hajime) mají povoleno se s závodníkem dorozumívat

 

c)    Po ukončení přestávky (zvolání hajime) trenéři opět musí zůstat potichu bez gestikulací

 

d)    Trenér porušující tyto pravidla bude napoprvé napomenut

 

e)    V případě neuposlechnutí výzvy bude podruhé napomenut a zároveň je vykázán ze stanoviště trenérů a nesmí být nahrazen v průběhu tohoto zápasu

 

f)     Pokud trenér bude pokračovat ve svém nevhodném chování i mimo oblast žíněnky bude potrestán. Sankce mohou obsahovat zrušení akreditace.

 

Zápas mohou přerušit instruktoři soutěže. (refereeing commision)

 

Instruktor soutěže přeruší zápas pouze v případě, že dojde k chybě, kterou je nutné bezprostředně odstranit.

 

Tento zásah a jakékoliv změny rozhodnutí rozhodčího budou provedeny pouze v případě výjimečných situací. Instruktor soutěže tak zasáhne pouze ve třech níže uvedených případech

 

-         chyba rozhodčích – nesprávně určení toriho

 

-        při vyhlášení hansoku make

 

-        výjimečné případy

 

Člen KR IJF musí být jiné národnosti než závodník.           

 

Není stanoven konkrétní postup pro trenéry, ale může jim být umožněno se následně podívat 
u stanoviště instruktora na důvod změny rozhodnutí.

 

 

 

 

 

Článek 16 – Přechod do ne-waza

 

Závodníci mohou přejít do ne-waza v následujících případech. Není-li však technika prováděna plynule, nařídí rozhodčí oběma závodníkům zaujmout místo v postoji:

 

a)       Dosáhne-li závodník určitého výsledku provedením porazu, přejde bez přerušení do 
ne-waza a útočí.

 

b)      Upadne-li jeden ze závodníků při neúspěšném pokusu o provedení porazu, může soupeř využít ztrátu jeho rovnováhy a následovat ho na zem.

 

c)        Dosáhne-li závodník určitého úspěchu pomocí techniky shime-waza nebo kansetsu-waza provedené v postoji a následně plynule a bez přerušení přechází do ne-waza.

 

d)      Donutí-li závodník svého soupeře k boji v ne-waza mimořádně obratným pohybem, který však jako poraz nemůže být ohodnocen.

 

e)      V ostatních případech nezahrnutých v předchozích bodech tohoto článku, kdy závodník padá nebo může upadnout a jeho soupeř využije jeho pozici k přechodu do ne-waza.

 

Výjimky – Přechod do ne-waza

 

Jestliže závodník stáhne soupeře do ne-waza v rozporu s článkem č. 16 a jeho soupeř toho nevyužije k pokračování v ne-waza, zvolá rozhodčí mate, zastaví zápas a udělí trest shido závodníku, který porušil článek č. 25, bod 7, viz i dodatek k článku č. 25.

 

Jestliže závodník stáhne soupeře do ne-waza v rozporu s článkem č. 16 a jeho soupeř toho využije k pokračování v ne-waza, zápas může pokračovat.

 

 

Článek 17 – Aplikace Mate

 

V následujících případech rozhodčí v zápasišti dočasně přeruší zápas zvoláním mate, závodníci se následně musí urychleně vrátit do úvodní pozice a rozhodčí jej opět zahájí zvoláním hajime.

 

Rozhodčí udělí shido za opuštění zápasové plochy.

 

Rozhodčí udělí 4. shido – hansoku make.

 

Rozhodčí nařídí úpravu judogi.

 

Jeden ze závodníků potřebuje lékařské ošetření.

 

 

Udělení shido bez nutnosti navrácení závodníků do jejich úvodních pozic.

 

Rozhodčí musí i po zvolání mate dál sledovat závodníky pro případ, že by vyhlášené přerušení neslyšeli a pokračovali v zápase.

 

Situace, kdy rozhodčí musí vyhlásit mate:

 

a)      Opustí-li jeden, nebo oba závodníci zápasovou plochu.

 

b)      Jedná-li jeden, nebo oba závodníci zakázaným způsobem – čl. č. 25.

 

c)      Onemocní-li nebo je-li zraněn jeden, nebo oba závodníci.

 

d)      Je-li nutné, aby si jeden, nebo oba závodníci upravili závodní úbor judogi.

 

e)      Nepokračuje-li zápas v ne-waza plynule a evidentně pokračuje technika.

 

f)       Jestliže se jeden závodník dostává z ne-waza zpět do postoje, přitom zvedá soupeře na zádech a zároveň se nedotýká rukamatatami. Z toho je zřejmé, že jeho soupeř nad ním ztratil kontrolu.

 

g)      Je-li závodník v postoji, nebo se do postoje z ne-waza dostává, přitom zřetelně zvedá soupeře na svých zádech a ten má obtočenou nohu (nohy) kolem libovolné části těla vstávajícího závodníka a zároveň se již nedotýká tatami.

 

h)      Jestliže závodník v postoji provádí, nebo se snaží, provést techniku kansetsu-waza, nebo shime-waza a účinek není dostatečně zřejmý.

 

i) Pokud jeden ze závodníků začne s přípravou zápasových, anebo wrestlingových (nikoliv judo) technik, rozhodčí musí okamžitě zvolatmate a zabránit v provedení a ukončení dané akce.

 

j) Ve všech ostatních případech, kdy to rozhodčí považuje za nezbytné.

 

Dodatek k článku 17 – Aplikace Mate

 

Rozhodčí v zápasišti by neměl zvolat mate pro zastavení závodníka (závodníků) směřujícího (směřujících) mimo zápasovou plochu, když nepovažuje situaci za nebezpečnou.

 

Rozhodčí nesmí zvolat mate, jestliže závodník zjevně potřebuje nebo žádá o odpočinek po tom, kdy se osvobodil z osaekomishime-waza nebo kansetsu-waza.

 

Zvolá-li rozhodčí v zápasišti v průběhu ne-waza omylem mate a závodníci změní z tohoto důvodu vzájemnou polohu, může rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími 
v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“ vrátit závodníky co nejpřesněji do původní polohy a nechat je pokračovat v zápasu, napraví-li se tím rozhodnutí poškozující některého ze závodníků. Toto pravidlo nelze použít při shime-waza nebo kansetsu-waza.

 

 

 

 

 

Článek 18 – Sono-mama

 

Chce-li rozhodčí krátkodobě přerušit zápas, aby například jednoho nebo oba závodníky oslovil, aniž by tím způsobil změnu jejich postavení, případně aby vyslovil trest, aniž by nepotrestaný závodník ztratil své výhodné postavení, zvolá sono-mama. Zároveň použije gesto v souladu s čl. č. 8.

 

Zároveň se přesvědčí, že u žádného závodníka nedošlo ke změně polohy nebo úchopu.

 

Sono-mama lze použít pouze při ne-waza.

 

Zápas pokračuje zvoláním yoshi.

 

Dodatek k článku 18 – Sono-mama

 

V případě trestání závodníka v jeho nevýhodné pozici není nutné použití sono-mama a trest je udělen přímo.

 

Jeví-li v ne-waza některý ze závodníků známky zranění, čl. č. 27, rozhodčí může závodníky od sebe oddělit a změnit jejich původní polohu i po zvolání sono-mama. Poté vrátí závodníky do původní polohy, ve které se nacházeli před zvoláním sono-mama a následně zvoláyoshi. Vše v souladu s pravidlem většiny.

 

 

 

 

 

Článek 19 – Konec zápasu

 

Rozhodčí vyhlásí sore-made a oznámí tak konec zápasu v souladu s případy uvedenými v tomto článku. Po zvolání sore-made musí rozhodčí v zápasišti i nadále sledovat závodníky pro případ, že by jeho zvolání neslyšeli a pokračovali v zápase.

 

Je-li to nutné, pak před vyhlášením výsledku má rozhodčí v zápasišti vyzvat závodníky 
k úpravě závodního úboru.

 

Po vyhlášení výsledku zápasu rozhodčím v zápasišti oba závodníci ustoupí krok zpět na vyznačený modrý a bílý pruh, úklonem v postoji se navzájem pozdraví a opustí zápasovou plochu.

 

Při opouštění zápasové plochy musí být závodník řádně upraven a nesmí si sundávat žádnou část svého judogi.

 

Vyhlásí-li rozhodčí v zápasišti za vítěze omylem nesprávného závodníka, musí oba pomezní rozhodčí zajistit, aby rozhodčí v zápasišti napravil svůj omyl dříve, než opustí zápasiště. Komise rozhodčích může na případnou chybu tyto rozhodčí upozornit, ti pak dále jednají v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“.

 

Všechna konání a rozhodnutí učiněná rozhodčím v zápasišti a pomezními rozhodčími 
v souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“ jsou konečná a neodvolatelná.

 

Rozhodčí zvolá sore-made a ukončí zápas:

 

a)      Dosáhne-li jeden ze závodníků ippon nebo waza-ari awasete-ippon (viz články č. 20, 21).

 

b)      V případě kiken-gachi (viz článek č. 26).

 

c)      V případě hansoku-make (viz článek č. 25).

 

d)      Nemůže-li jeden ze závodníků pokračovat v zápase z důvodu zranění (viz článek č. 27).

 

e)      Uplyne-li stanovený čas zápasu.

 

 Rozhodčí ohodnotí zápas následujícím způsobem:

 

 

1)      Docílí-li jeden závodník ocenění ippon, nebo jemu rovnocenného ocenění, je vyhlášen vítězem.

 

2)      Nebylo-li dosaženo ocenění ippon, nebo jemu rovnocenného ocenění, vítězem je vyhlášen závodník podle zásady, že jedno waza-ari převažuje jakýkoliv počet yuko.

 

3)      Pokud na registrační tabuli není vyznačeno žádné ocenění nebo ocenění v jednotlivých ukazatelích (waza-ariyuko) jsou přesně stejná, závodník s menším počtem trestů shido vyhrává. V opačném případě o vítězi rozhodne zápas „Golden Score“ (zlaté skóre). To platí i pro soutěž družstev.

 

Dodatek ČSJu k článku 19 – Konec zápasu

 

Procedura při hantei – pouze v kategorii mláďat a žáků

 

Při hantei se musí rozhodčí v zápasišti poradit s rozhodčími u CARE systému v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“. Následně vyhlásí vítěze tak, že provede krok vpřed a paží ukáže na vítěze.

 

Kritéria pro hantei

 

Správné rozhodnutí musí odpovídat následujícím kritériím:

 

Kinsa

 

Tachi-waza – hod s výsledkem menším než yuko, například dopad na přední část těla, koleno nebo obě kolena, ruce a koleno.

 

Newaza – vyhlášení osaekomi po dobu 1 až 9 sekund, kansetsu-waza nebo shime- waza 
s těsným únikem ukeho.

 

Vítězí ten, kdo má více kinsa.

 

Útoky

 

Tachi-waza – útoky se značným vychýlením ukeho, který téměř padá dolů.

 

Newaza – čistá příprava k osaekomikansetsu-waza nebo shime-waza, výsledkem pokusu je například čisté technické přetočení.

 

Vítězí ten, kdo má více útoků.

 

Kladná aktivita

 

Tachi-waza – skutečné útoky bez přímého vychýlení ukeho.

 

Newaza – účinné vážné pokusy o technické přetočení atd., ale ve skutečnosti neúspěšné.

 

Vítězí ten, kdo má více kladných útoků.

 

Kladné judo

 

Tachi-waza – je aktivní při nástupech, dobrá kumi-kata, dobré držení těla (postoj) a dobrý styl.

 

Newaza – je aktivní, provádí útočný boj bez přestávek a čekání na zvolání rozhodčího mate.

 

Vítězí ten, kdo má více kladného ocenění.

 

Zápas v „Golden Score“

 

Uplyne-li stanovený čas zápasu způsobem popsaným v odstavci e-3 tohoto článku, pak rozhodčí v zápasišti vyhlásí sore-made a dočasně ukončí zápas. Závodníci se vrátí do svých pozic jako při zahájení zápasu.

 

Pokud jiné ustanovení ČSJu nestanoví jinak, pak pro zápas „Golden Score“ není stanoven časový limit a je na ukazatelích ponecháno hodnocení z předchozí části zápasu.

 

Rozhodčí v zápasišti znovu zahájí zápas zvoláním hajime. Mezi původním zápasem 
a zápasem „Golden Score“ nesmí být žádná přestávka pro odpočinek.

 

První ohodnocení získané jedním ze závodníků v době zápasu „Golden Score“ rozhodne zápas. Zápas končí okamžitě po získání jakéhokoliv ohodnocení jedním ze závodníků (vítěz), anebo udělením trestu shido (poražený) a rozhodčí vyhlásí sore-made.

 

První závodník ohodnocený shido prohrává, respektive technické hodnocení vyhrává.

 

V případě zápasu „Golden Score“, kdy jeden závodník dosáhl držení a bylo vyhlášeno osaekomi, ponechá rozhodčí v zápasišti možnost držet v plném rozsahu 20 sekund a dosáhnout ohodnocení ippon, nebylo-li vyhlášeno toketa, nebo mate, případně nebylo-li dosaženo okamžitého výsledku pomocí technik shime-waza nebo kansetsu-waza. V tomto případě vítěz získává skutečný počet dosažených bodů.

 

Je-li v průběhu zápasu „Golden Score“ udělen přímý trest hansoku-make, pak to pro trestaného závodníka znamená stejné důsledky jako v případě standardního zápasu.

 

V případě, že se rozhodčí rozhodne trestat jednoho ze závodníků, je nutné se nejprve poradit s oběma postranními rozhodčími v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“.

 

Specifické případy „Golden score“:

 

1)        Pokud by své právo na zápas „Golden Score“ uplatnil pouze jeden závodník, zatímco druhý jej odmítá, vyhlásí se vítězem závodník žádající zápas oceněním kiken-gachi.

 

2)      V případě, že oba závodníci dosáhli ohodnocení ippon současně v průběhu základní doby zápasu, pak o vítězi rozhoduje zápas „Golden Score“. V případě dosažení současného hodnocení ippon v průběhu „Golden score“ rozhodčí vyhlásí mate a nechá zápas dále pokračovat, aniž by bral v potaz tyto akce.

 

3)      V případě, že jsou oba závodníci současně potrestáni postupným trestem hansoku- make (výsledek vícenásobného trestu shido), pak o vítězi rozhoduje zápas „Golden Score“.

 

4)      V případě, že jsou oba závodníci současně potrestání přímým trestem hansoku-make, pak rozhodne jury.(Hlavní rozhodčí, instruktoři a rozhodčí, kteří řídí zápas(

 

 

 

 

 

 

 

Článek 20 – Ippon

 

Rozhodčí v zápasišti vyhlásí ippon, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím:

 

a)      Hodí-li závodník soupeře značnou silou a rychlostí s reálným dopadem na záda, aniž by nad ním ztratil kontrolu. V případě rolovaného dopadu bez přímého dopadu na záda není možné vyhlásit ippon.

 

Dopadne-li házený závodník záměrně do „mostu“ (hlava a jedno nebo obě chodidla 
v kontaktu s tatami), ohodnotí rozhodčí v zápasišti tuto akci jako ippon i přesto, že takto házený závodník zabránil naplnění všech kritérií pro takové ohodnocení. Důvodem je odradit závodníky od používání těchto obranných akcí. Důležitá je ochrana zdraví, aby závodníci neunikali z technik a nevystavovali se nebezpečí zranění krční páteře.

 

Obdobně pokus o „most“ (prohnutí těla vzad) bude hodnocen stejně jako „most“.

 

b)      Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu 20 sekund od okamžiku vyhlášení osaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout.

 

c)      Vzdá-li se závodník tak, že zaklepe dvakrát nebo vícekrát rukou či nohou, případně zvolá maita (vzdávám se) v důsledku účinně nasazené techniky osaekomi-wazashime-waza nebo kansetsu-waza.

 

d)      Když   je    závodník   účinkem   technik   shime-waza,   nebo   kansetsu-waza,  neschopen pokračovat v zápase.

 

 

Rovnocennost:

 

Je-li závodník potrestán hansoku-make, je jeho soupeř okamžitě vyhlášen vítězem na ippon.

 

Dodatek k článku 20 – Ippon

 

Současně provedené techniky

 

Když oba závodníci po zdánlivě současných útocích padají na zápasiště a rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími nemohou posoudit, který chvat převládal, nemůže být vyhlášeno žádné bodové ohodnocení.

 

Pokud oba závodníci dosáhnou současně hodnocení ippon, postupuje se dle článku č. 19.

 

 

Zvolá-li rozhodčí v zápasišti v průběhu ne-waza omylem ippon a závodníci změní z tohoto důvodu vzájemnou polohu, může rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími 
v souladu s pravidlem o „rozhodnutí většiny“ vrátit závodníky co nejpřesněji do původní polohy 
a nechat je pokračovat v zápasu, napraví-li se tím rozhodnutí poškozující některého ze závodníků. Toto pravidlo nelze použít při shime-waza nebo kansetsu-waza.

 

Použití kansetsu-waza za účelem porazu soupeře se nehodnotí.

 

Dodatek ČSJu

 

S platností od 1. 1. 2014 se soutěže mládežnických kategorií v rámci ČSJu řídí úpravou pravidel pro mládežnické kategorie – samostatný materiál.

 

 

 

 

 

Článek 21 – Waza-ari

 

Rozhodčí v zápasišti vyhlásí waza-ari, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím:

 

a)      Hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale provedenému porazu chybí částečně jeden ze tří nutných požadavků pro ohodnocení ippon, viz článek č. 20, odst. a) a dodatek.

 

b)      Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 20 sekund, nejméně však po dobu 15 sekund od okamžiku vyhlášeníosaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout.

 

 

Článek 22 – Waza-ari-awasete-ippon

 

Pokud závodník docílí v jednom zápase druhé waza-ari (viz článek č. 22), vyhlásí rozhodčí v zápasišti waza-ari-awasete-ippon.

 

 

Článek 23 – Yuko

 

Rozhodčí v zápasišti vyhlásí yuko, je-li názoru, že provedená akce odpovídá následujícím kritériím:

 

a)      Hodí-li závodník soupeře bez ztráty kontroly nad ním, ale provedenému porazu chybí částečně dva ze tří nutných požadavků pro ippon.

 

Hod bez ztráty kontroly na bok vrchní části těla by měl být hodnocený yuko.

 

 

Příklady

 

1)        Chybí požadavek dopadu na „větší část zad“ a také částečně chyběla „rychlost“, nebo „síla“.

 

2)        Dopad soupeře byl na větší část zad, ale částečně chyběla „rychlost“ a současně „síla“.

 

b)      Udrží-li závodník soupeře v osaekomi-waza po dobu kratší než 15 sekund, nejméně však po dobu 10 sekund od okamžiku vyhlášeníosaekomi, aniž by se soupeři podařilo uniknout.

 

Dodatek k článku 23 – Yuko

 

Jakýkoliv počet vyhlášených yuko není rovnocenný jednomu ocenění waza-ari. Na registrační tabuli se vyznačuje celkový počet ohodnocení yuko.

 

 

Článek 24 – Osaekomi-Waza

 

Rozhodčí v zápasišti vyhlásí osaekomi, je-li názoru, že použitá technika odpovídá následujícím zásadám:

 

a)      Držený závodník musí být svým soupeřem dostatečně kontrolován a jeho záda, obě, nebo jedno rameno se musí dotýkat tatami.

 

b)      Kontrola může být provedena ze strany, zezadu nebo shora.

 

c)      Noha (nohy) nebo tělo držícího závodníka nesmí být kontrolovány nohama soupeře.

 

d)      Alespoň jeden závodník se musí dotýkat zápasové plochy libovolnou částí svého těla.

 

e)      Závodník provádějící držení se musí nacházet v pozici kesashiho nebo ura. Jedná se o techniky podobné kesa-gatame,  kami-shiho-gatame nebo ura-gatame.

 

Dodatek k článku 24 – Osaekomi-Waza

 

Pokud závodník v průběhu osaekomi přejde z jedné techniky držení do jiné bez ztráty kontroly nad soupeřem, běží čas osaekomi dále až do vyhlášení ippon (nebo rovnocenného ohodnocení), toketa nebo mate.

 

Je-li vyhlášeno osaekomi a dopustí-li se závodník, který je ve výhodném postavení, zakázaného jednání, zvolá rozhodčí v zápasišti mate, vrátí závodníky do výchozího postavení, vysloví trest (a případné ocenění za osaekomi) a nechá pokračovat zápas zvoláním hajime.

 

Jestliže se v osaekomi dopustil zakázaného jednání závodník, který je v nevýhodném postavení, a zasluhuje trest, zvolá rozhodčí v zápasišti sono-mama, udělí trest a dotykem obou závodníků a vyhlášením yoshi nechá závodníky pokračovat v zápase.

 

Má-li však být vysloven trest hansoku-make, pak se rozhodčí v zápasišti po zvolání sono-mama poradí s pomezními rozhodčími, vyhlásímate a vrátí závodníky do jejich výchozích pozic. Poté vyhlásí hansoku-make a ukončí zápas zvoláním sore-made.

 

Jsou-li oba pomezní rozhodčí názoru, že je osaekomi platné, ale rozhodčí v zápasišti ho nevyhlásil, pak oba informují rozhodčího a rozhodčí v zápasišti podle pravidla „rozhodnutí většiny“ musí osaekomi ihned vyhlásit.

 

Rozhodčí v zápasišti zvolá toketa, jestliže se drženému závodníkovi v průběhu osaekomi podaří vlastníma nohama sevřít nohu soupeře do „nůžek“. Toto sevření může být provedeno shora nebo pod nohou.

 

V případě, kdy se v průběhu osaekomi záda drženého závodníka již nedotýkají tatami (např. při „mostu“), ale držící závodník nad soupeřem nadále udržuje kontrolu, osaekomi pokračuje.

 

 

Článek 25 –  Zakázaná jednání a tresty

 

Zakázaná jednání se dělí na lehká provinění shido a velmi vážná provinění hansoku-make. Za lehké provinění se uděluje trest shido a za velmi vážné provinění se uděluje trest hansoku-make.

 

Rozhodčí v zápasišti udělí trest shido, nebo hansoku-make, na základě závažnosti provinění.

 

Během zápasu je možné uložit závodníkovi tři tresty shido, čtvrté shido odpovídá hansoku-make (tři varování a následně diskvalifikace).Shido neuděluje bodové rovnostní hodnocení druhému závodníkovi, tak mohou činit pouze technické akce.

 

Pokud je na konci zápasu bodové hodnocení závodníků shodné, závodník s menším počtem trestů shido vyhrává. V případě „Golden Score“ první závodník ohodnocený shido prohrává, respektive první technické hodnocení vyhrává.

 

Udělení přímého trestu hansoku-make má za následek diskvalifikaci závodníka a jeho vyloučení ze zápasu (turnaje). Takový zápas končí v souladu s článkem č.19, odst. d).

 

 

Udělí-li rozhodčí v zápasišti trest, má jednoduchým gestem naznačit důvod jeho udělení.

 

Po zvolání sore-made lze udělit trest za každé zakázané jednání, kterého se závodník dopustil v průběhu stanovené zápasové doby. V některých výjimečných situacích lze udělit trest za závažné provinění, které se stalo i po znamení ukončující zápas, a to až do okamžiku přijetí konečného rozhodnutí.

 

V případě přímého hansoku-make za diving nebo postupného udělení 4x shido, závodník může pokračovat v turnaji.

 

 

 

 

SHIDO (Skupina lehkých provinění)

 

a)      Shido se uděluje závodníkovi, který se dopustil lehkého provinění:

 

1)        Úmyslně znemožňovat úchop (kumikata) ve snaze zabránit akci v průběhu zápasu.

 

2)        Po získání úchopu zaujmout příliš defenzivní postoj (obvykle déle než 5 sekund).

 

3)        Provádět akci za účelem vzbuzení dojmu, že se jedná o útok, ale přitom je zřejmé, že závodník nemá v úmyslu svého soupeře házet (předstíraný útok, tzv. „false attack“). Jmenovitě jde o případy:

 

       tori nemá úmysl skutečně hodit

 

       tori útočí bez úchopu, případně jej okamžitě uvolňuje

 

       tori provede jeden, anebo několik, útoků bez narušení rovnováhy ukeho

 

       tori vkládá nohu mezi nohy ukeho a brání tak možnosti útoku

 

4)        V postoji neustále držet konec soupeřova rukávu (rukávů) za účelem defenzivy (obvykle déle než 5 sekund) nebo držet konec soupeřova rukávu (rukávů) zkroucený jako při ždímání.

 

5)        V postoji neustále proplétat prsty jedné nebo obou rukou mezi prsty soupeře ve snaze zabránit jeho akci (obvykle déle než 5 sekund). Obdobně držet zápěstí anebo ruce soupeře pouze za účelem vyhnout se úchopu anebo útoku.

 

6)        Úmyslně si rozhalovat své judogi nebo uvolňovat si či znovu zavazovat pás nebo tkanici kalhot bez svolení rozhodčího.

 

7)        Stahovat soupeře dolů se záměrem zápasit v ne-waza v rozporu s článkem č. 16.

 

8)        Strkat prst nebo prsty do soupeřova rukávu nebo nohavice.

 

9)        Držet v postoji bez útoku jakýkoliv jiný než „standardní“ úchop (obvykle déle než 5 sekund).

 

10)    V postoji před, nebo po, dosažení úchopu neprovádět žádné útočné pohyby (viz dodatek – neaktivita).

 

11)    Držet konec soupeřova rukávu (rukávů) mezi palcem a ostatními prsty (tzv. „pistolový úchop“).

 

12)    Držet konec soupeřova rukávu (rukávů) takovým způsobem, kdy je rukáv překládán do záhybu (tzv. „kapsový úchop“). „Pistolový“ a „kapsový“ úchop na spodní části rukávu bez okamžitého útoku jsou trestány shido.

 

13)    Obejmout soupeře za účelem hodu (Bear hug). Pokud tori nebo uke mají úchop alespoň jednou rukou, mají oba možnost obejmout soupeře (Bear hug) za účelem hodu – bez penalizace.

 

14)    Obtáčet koncem pásu nebo cípem kabátce jakoukoliv část soupeřova těla.

 

15)    Zachytávat vlastní nebo soupeřovo judogi ústy.

 

16)    Pokládat ruku, paži, chodidlo či nohu přímo na obličej soupeře.

 

17)    Vkládat chodidlo nebo nohu za soupeřův pás, límec nebo okraj kabátce.

 

18)    Používat techniku shime-waza za pomoci spodku kabátce, pásu nebo samotných prstů.

 

19)    Úmyslně opouštět v postoji nebo v ne-waza zápasovou plochu nebo úmyslně přinutit soupeře k opuštění zápasové plochy (viz článek č.9 – výjimky).

 

Vyšlápnutí mimo zápasovou plochu jednou nohou bez okamžitého útoku anebo návratu je trestáno shido. Vyšlápnutí oběma nohama se trestá shido. V případě vytlačení závodníka soupeřem je soupeř trestán shido.

 

(pokud závodníci opustí zápasovou plochu v průběhu akce a útok byl zahájen uvnitř zápasové plochy, nejsou trestáni shido)

 

20)    Použít dojime (nůžky) na soupeřův trup, krk nebo hlavu (sevření soupeřova těla pomocí zkřížených nohou s následným propnutím).

 

21)    Kopnout kolenem nebo chodidlem do soupeřovy ruky nebo paže ve snaze donutit soupeře uvolnit úchop nebo kopnout do soupeřovy nohy nebo kotníku, aniž by byla použita nějaká technika.

 

22)    Ohýbat soupeřův prst nebo prsty ve snaze uvolnit jeho úchop.

 

23)    Uvolňovat úchop soupeře dvěma rukama.

 

24)    Zakrývat okraj kabátce ve snaze zabránit úchopu.

 

25)    Jednou anebo oběma rukama nutit soupeře do předkloněné polohy bez okamžitého útoku – blokování.

 

 

HANSOKU-MAKE (Skupina velmi vážných provinění)

 

b)      Hansoku-make se uděluje závodníkovi, který se dopustil velmi vážného provinění, nebo již obdržel tři tresty shido a dopustil se dalšího lehkého provinění.

 

26)    Použití techniky kawazu-gake, tj. nohou obtáčet soupeřovu nohu, dívat se víceméně stejným směrem jako soupeř a padat na něj zády.

 

27)    Použít techniku kansetsu-waza na jiný kloub než na kloub loketní.

 

28)    Zvednout ležícího soupeře z tatami a hodit ho zpět na zápasiště.

 

29)    Podmetat stojnou nohu soupeře zezadu zevnitř v okamžiku, kdy soupeř provádí chvat jako například harai-goshi, apod.

 

30)    Nedbat příkazu rozhodčího.

 

31)    Během zápasu bezdůvodně křičet, dělat poznámky nebo gesta zesměšňující soupeře nebo rozhodčího.

 

32)    Používat jakékoliv techniky, které by mohly vést k ohrožení nebo ke zranění soupeře, zvláště soupeřova krku nebo páteře, případně odporující zásadám judo.

 

33)    Padat při chvatu nebo při pokusu o chvat jako ude-hishigi-waki-gatame přímo na zápasiště.

 

34)    Při provádění techniky či pokusu o poraz jako je například uchi-mataharai-goshi, atd. se nejdříve opírat v předklonu hlavou o zápasiště, nebo při provádění techniky či pokusu o poraz padat přímo vzad, tzv. „diving“.

 

35)    Úmyslně padat vzad, je-li soupeř přitisknut na závodníkových zádech, bez ohledu na možnost kontrolovat soupeřovy pohyby.

 

36)    Nosit tvrdé nebo kovové předměty (zakryté i nezakryté).

 

37)    Všechny útoky a blokace pod soupeřův pás jednou nebo oběma rukama případně pažemi provedené v tachi-waza (postoj) jsou trestané hansoku-make. Úchop pod pasem je možný pouze v jasné pozici ne-waza, kdy již není možné pokračovat v tachi-waza.

 

38)    Jakékoli akce odporující duchu juda mohou být potrestány přímým hansoku-make, závodník nemůže pokračovat v turnaji (mohou následovat sankce IJF).

 

Dodatek k článku 25 – Zakázaná jednání a tresty

 

Rozhodčí jsou oprávněni udělit tresty podle úmyslu nebo situace a v co nejlepším zájmu sportu.

 

Rozhodne-li se rozhodčí v zápasišti potrestat jednoho nebo oba závodníky (s výjimkou případu sono-mama v ne-waza), přeruší zápas, vrátí závodníky na jejich výchozí místa pro zahájení zápasu, vyhlásí trest a ukáže na závodníka (závodníky), který se zakázaného jednání dopustil.

 

Před udělením trestu hansoku-make se rozhodčí v zápasišti musí poradit s pomezními rozhodčími a rozhodnout v souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“. (V případě, že všichni tři rozhodčí nejsou stejného názoru na udělení uvedeného trestu, doporučuje se toto prokonzultovat s instruktorem soutěže.)

 

Pokud se oba závodníci současně dopustí přestupku proti pravidlům, pak bude každému z nich udělen trest podle závažnosti provinění.

 

Pokud oba závodníci již obdrželi tři tresty shido a následně jim má být udělen další trest, pak je oběma závodníkům vyhlášeno  hansoku-make.

 

Udělení trestů v ne-waza se provádí stejným způsobem jako v případě osaekomi (dodatek článku č. 26, odst. 2 a 3).

 

Rozhodne-li se rozhodčí v průběhu utkání „Golden Score“ potrestat závodníka trestem shido, musí se před udělením trestu poradit s pomezními rozhodčími a rozhodnout v souladu s pravidlem „rozhodnutí většiny“. (V případě, že všichni tři rozhodčí nejsou stejného názoru na udělení uvedeného trestu, doporučuje se toto prokonzultovat s instruktorem soutěže.)

 

Závodník, který třikrát uvolní soupeřův uchop, je trestán shido.

 

 

 

K bodu 8)

 

Stáhne-li závodník soupeře do ne-waza v rozporu  s čl. č. 16 a soupeř této akce nevyužije k pokračování v ne-waza, zvolá rozhodčí v zápasišti mate, přeruší dočasně zápas a udělí závodníkovi, který porušil čl. č. 16, trest shido. (bez nutnosti vracet závodníky na jejich pozice za začátku zápasu).

 

 

K bodu 10)

 

Úchop je považován za „standardní“, drží-li levá ruka pravou stranu soupeřova judogi za rukáv, límec, oblast hrudníku, horní část ramen nebo záda a pravá ruka levou stranu soupeřova judogi za rukáv, límec, oblast hrudníku, horní část ramen nebo záda. Obě ruce však drží vždy nad pásem soupeře.

 

Pokud závodník použije „křížový“ úchop (cross-grip), musí okamžitě zaútočit, jinak je trestán shido. To samé platí pro úchop za pásek nebo jednostranný úchop.

 

 

Závodník by neměl být trestán za „nestandardní“ úchop, jestliže tato situace byla způsobena podvléknutím hlavy soupeře pod rukou držícího. Jestliže však závodník takto hlavu podvléká neustále, měl by rozhodčí v zápasišti zvážit, zda-li se nejedná o příliš defenzivní chování dle odst. 2).

 

 

Pokud závodník neustále pokračuje ve snaze držet „nestandardní“ úchop, může být čas poskytnutý před udělením trestu výrazně zkrácen, může dojít i k udělení tzv. „přímého shido“.

 

 

Zaháknutí jedné nohy mezi nohy soupeře bez současného pokusu o poraz není považováno za „standardní“ úchop a závodník musí zaútočit v rozmezí 5 sekund, v opačném případě bude potrestán shido.

 

 

K bodu 11)

 

Za neaktivitu se považuje situace, kdy po přibližně 25 sekundách nedošlo k útočné akci ze strany jednoho nebo obou závodníků. Neaktivita se netrestá v případě, nedochází-li sice 
k útočné akci, ale rozhodčí je názoru, že závodník skutečně hledá příležitost k útoku.

 

Rozhodčí by měl přísně trestat závodníka, který nemá zájem o souboj o úchop, případně se úchopu vyhýbá.

 

 

K bodu 14)

 

Pojem „obtáčení“ znamená, že pás nebo judogi je obtáčeno po celém obvodu. Použití pásu nebo judogi pro zablokování úchopu (bez obtočení), například při uvěznění soupeřovy paže, se netrestá.

 

 

K bodu 16)

 

Obličejem se myslí oblast mezi čarou tvořenou čelem, oblastí uší a bradou.

 

 

K bodu 18)

 

V případě užití shime-waza specifikované v bodu 18 není možné použít vlastní ani soupeřův pás, spodní část kimona nebo prsty.

 

 

K bodu 24)

 

Za kawazu-gake se považuje i situace, kdy házející závodník se po dobu takto prováděné techniky otáčí, tedy musí být tato technika trestána.

 

Techniky jako o-soto-gario-uchi-gari a uchi-mata, kde noha obtáčí soupeřovu nohu, jsou povolené a musí být ohodnoceny.

 

 

K bodu 31)

 

Pokusit se o hod technikou jako harai-goshiuchi-mata apod. s úchopem límce soupeřova kabátce jen jednou rukou v pozici podobající se ude-hishigi-waki-gatame (přičemž zápěstí soupeře je sevřené v podpaždí házejícího) a záměrně padat na tatami obličejem dolů, čímž může být způsobeno zranění, má být trestáno. Takové akce, kdy není úmyslem hodit soupeře čistě na záda, jsou nebezpečné a řeší se stejným způsobem jako ude-hishigi-waki-gatame.

 

 

 

 

 

 

Článek 26 – Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu

 

Rozhodnutí fusen-gachi (vítězství nenastoupením soupeře) se uděluje závodníkovi, jehož soupeř nenastoupil k zápasu. Závodník, který po třech vyvoláních v jednominutových intervalech nezaujme své výchozí místo, prohrává zápas.

 

Pravidlo dochvilnosti („pravidlo 30 sekund“). V případě, že je jeden závodník včas připraven 
a rozhodčí vidí, že jeho soupeř není přítomen, může požádat hlasatele soutěže o poslední vyvolání chybějícího závodníka (již bez tří vyvolání po minutových intervalech).

 

Rozhodčí následně vyzve připraveného závodníka k okraji zápasové plochy. Na registrační tabuli se spustí odpočet třiceti sekund. Pokud se během těchto 30 sekund soupeř nedostaví, vyzve rozhodčí závodníka dovnitř zápasové plochy a vyhlásí ho vítězem fusen-gachi.

 

Rozhodčí v zápasišti si musí být před vyhlášením fusen-gachi jist, že je k tomuto rozhodnutí oprávněn komisí rozhodčích (příp. vedením soutěže).

 

Závodník, který se nedostavil k zápasu, smí nastoupit do oprav soutěže, pokud jsou naplněna zbývající kritéria.

 

 

Rozhodnutí kiken-gachi (vítězství vzdáním soupeře) se uděluje závodníkovi, jehož soupeř se z jakéhokoliv důvodu vzdá v průběhu zápasu.

 

Dodatek k článku 26 – Nenastoupení soupeře a vzdání zápasu

 

Měkké kontaktní čočky

 

Ztratí-li závodník během zápasu kontaktní čočku, nemůže ji okamžitě najít a uvědomí rozhodčího v zápasišti, že bez kontaktní čočky nemůže v zápase dál pokračovat, pak rozhodčí v zápasišti po poradě s pomezními rozhodčími udělí soupeři vítězství kiken-gachi.

 

 

 

 

 

Článek 27  – Zranění, nemoc nebo nehoda

 

Není-li během zápasu jeden ze závodníků z důvodu zranění, nemoci nebo nehody schopen pokračovat, rozhodčí v zápasišti po poradě s pomezními rozhodčími vyhlásí výsledek zápasu podle následujících ustanovení:

 

 

 

a)      Zranění

 

1)   Zaviní-li si závodník zranění sám, prohrává zápas.

 

2)    Zaviní-li zranění soupeř zraněného, prohrává nezraněný závodník.

 

3)   Není-li možno určit, který ze závodníků zranění zavinil, prohrává zápas závodník, který není schopen pokračovat v zápase.

 

b)       Nemoc

 

Onemocní-li závodník v průběhu zápasu tak, že v něm není schopen pokračovat, prohrává zápas.

 

c)      Nehoda

 

Zaviní-li nehodu vnější okolnosti (zásah z vyšší moci), pak může být zápas po konzultaci 
s komisí rozhodčích ukončen nebo odložen. V těchto případech je přijetí konečného rozhodnutí v kompetenci sportovního ředitele, sportovně technické komise nebo komise IJF.

 

Lékařská vyšetření

 

a)      Rozhodčí v zápasišti musí zavolat lékaře k vyšetření závodníka, který obdržel silný úder do hlavy nebo zad (páteře) nebo má-li rozhodčí v zápasišti kdykoliv podezření na možnost velmi vážného zranění. V těchto případech lékař vyšetří závodníka v nejkratší možné době a oznámí rozhodčímu v zápasišti, zda-li je závodník schopen pokračovat v zápase.

 

Jestliže lékař po vyšetření zraněného závodníka doporučí rozhodčímu v zápasišti, aby zraněný závodník již v zápase nepokračoval, pak rozhodčí v zápasišti po konzultaci 
s pomezními rozhodčími ukončí zápas a vyhlásí soupeře vítězem kiken-gachi.

 

b)      Závodník může požádat rozhodčího v zápasišti, aby přivolal lékaře. V tomto případě je však zápas ukončen kiken-gachi a vítězem se stává soupeř.

 

c)      Lékař může rovněž požádat o vyšetření závodníka, ale v tomto případě je zápas ukončen kiken-gachi a vítězem se stává soupeř.

 

 

Je-li rozhodčí v zápasišti společně s pomezními rozhodčími názoru, že by zápas neměl 
z jakéhokoliv důvodu dále pokračovat, ukončí rozhodčí v zápasišti zápas a vyhlásí výsledek v souladu s pravidly.

 

 

Krvácení

 

Objeví-li se krvácení, pak rozhodčí v zápasišti zavolá lékaře, aby pomohl závodníkovi krvácení zastavit a ošetřit.

 

V případě krvácení musí rozhodčí v zápasišti ze zdravotních důvodů přivolat lékaře, protože s krvácejícím zraněním není povoleno zápasit.

 

Lékař může ošetřit stejné krvácející zranění pouze dvakrát. Jakmile se objeví stejné krvácející zranění potřetí, pak rozhodčí v zápasišti po konzultaci s pomezními rozhodčími ukončí zápas v zájmu zdraví zraněného závodníka a vyhlásí soupeře vítězem kiken-gachi.

 

V případě, kdy není možné krvácení zastavit, stává se soupeř vítězem kiken-gachi.

 

 

Drobná zranění

 

Drobné zranění si závodník může ošetřit sám. Dojde-li například k vykloubení prstu, rozhodčí v zápasišti přeruší zápas zvoláním mate nebosono-mama a umožní závodníkovi vrátit vykloubený prst do původní polohy. Tato akce musí proběhnout okamžitě bez pomoci rozhodčího v zápasišti nebo lékaře a závodník může pokračovat v zápasu. Závodníkovi je umožněno ošetřit si tímto způsobem stejný vykloubený prst dvakrát. Objeví-li se stejné vykloubení potřetí, bude závodník považován za nezpůsobilého k pokračování v zápase 
a rozhodčí v zápasišti po konzultaci s pomezními rozhodčími ukončí zápas a vyhlásí soupeře vítězem kiken-gachi.

 

Dodatek k článku 27 – Zranění, nemoc nebo nehoda

 

Zraní-li se závodník v průběhu zápasu kvůli akci soupeře a nemůže již dále v zápasu pokračovat, pak rozhodčí musí tento případ posoudit a rozhodnout v souladu s pravidly. Každý případ se musí posoudit samostatně, viz odst. a) Zranění, body 1, 2 a 3.

 

Každého závodníka smí na zápasové ploše vyšetřovat pouze jeden lékař. Pokud lékař potřebuje asistenci, musí o tom nejdříve informovat rozhodčího v zápasišti.

 

 

Trenér nemá na zápasiště nikdy přístup.

 

 

V případě zranění je ošetření vykonáváno vždy mimo zápasové plochy za asistence rozhodčího care systému.

 

 

Lékařská pomoc

 

a)      Drobné zranění

 

V případě zlomeného nehtu může lékař při jeho stříhání asistovat. Lékař může pomoci i v případě zranění šourku (varlete).

 

b)      Krvácející zranění

 

Objeví-li se krvácení, pak musí být vždy ze zdravotních důvodů lékařem zastaveno 
a ošetřeno za pomoci náplasti, bandáže nebo nosního tampónu. Použití prostředků ke srážlivosti krve nebo hemostatických výrobků je povoleno.

 

 

Je-li lékař vyzván, aby závodníkovi pomohl, pak musí být taková asistence provedena 
v nejkratším možném čase.

 

 

Poznámka

 

Použije-li lékař, s výjimkou výše uvedených situací, jakéhokoliv léčebného postupu, pak se soupeř stává vítězem kiken-gachi.

 

Případy zvracení

 

Dojde-li ke zvracení, pak se soupeř stává vítězem zápasu kiken-gachi, viz odst. b) Nemoc.

 

Způsobí-li závodník pomocí záměrně provedené akce svému soupeři zranění, pak je potrestán přímým trestem hansoku-make. Kromě toho s ním může být zahájeno disciplinární řízení ze strany sportovního ředitele, sportovně technické komise nebo komise IJF.

 

 

Pokud lékař zřetelně zpozoruje, že zdraví závodníka, za kterého je zodpovědný, je vážně ohroženo – zejména v případě techniky shime-waza, může přistoupit k okraji zápasové plochy a zavolat na rozhodčího v zápasišti, aby okamžitě přerušil zápas. Rozhodčí musí provést všechny nezbytné kroky, aby byl lékaři nápomocen. Taková intervence lékaře vede vždy k prohře svěřeného závodníka a z tohoto důvodu by měla být provedena jen v mimořádných případech.

 

Pokud dorostenec „usne“ následkem aplikace techniky shime-waza, není mu dovoleno v soutěži pokračovat.

 

Na soutěžích pořádaných IJF musí mít oficiální lékař řádné lékařské vzdělání a musí být před soutěží zaregistrován. Je jako jediný oprávněn sedět v zóně určené pro lékaře a musí být vybaven osobní identifikací, například nosit pásek s červeným křížem nebo příslušnou vestu.

 

 

Po akreditaci lékaře přebírá zodpovědnost za jeho aktivity národní federace. Lékař musí znát výklad pravidel včetně všech platných dodatků.

 

Dodatek ČSJu k článku 27 – Zranění, nemoc nebo nehoda

 

Na soutěžích bez mezinárodní účasti je povolen lékař zajištěný pořadatelem, nebo lékař ze startujícího družstva. Za jeho činnost nese zodpovědnost vysílající složka. Hlavní rozhodčí poskytne odpovídající informace před zahájením soutěže.

 

 

Článek 28 – Situace neuvedené v těchto pravidlech

 

Nastane-li situace, která není uvedena v těchto pravidlech, řeší ji rozhodčí v zápasišti po konzultaci s vedením soutěže.

 

 

 

Článek 29 - CARE system

 

CARE systém spadá pod přímou kompetenci komise rozhodčích a nikdo nesmí narušovat nebo si nárokovat jeho chod mimo zde specifikovaná pravidla. V případě zde neuvedených situací, nelze narušovat rozhodnutí provedené komisí rozhodčích v tomto ohledu.

 

 

Stanovené situace využití:

 

 1. Člen komise rozhodčích zakročí, zastaví zápas a poradí se s rozhodčími v situacích specifikovaných níže.
 2. Člen komise rozhodčích může vyjádřit souhlasné stanovisko s rozhodčími, aniž by bylo nutné zápas přerušit. Učiní tak po zhlédnutí přímé akce následované záznamem na CARE systému.

 

Opakované zhlédnutí na CARE systému je bezpodmínečné v případě následujících situací:

 

 1. Jakékoliv rozhodnutí ovlivňující výsledek zápasu během stanovené doby zápasu jakožto i „Golden Score“.
 2.  Komplexní techniky kontra technik, kdy je nutné správně určit závodníka kontrolujícího závěr této akce, což má vliv na výsledek zápasu.

 

 

Zhlédnutí záznamu na CARE systému a následná diskuze definovaná v tomto článku závisí na uvážení člena komise rozhodčích dohlížejícího na chod daného tatami. Není možné jakékoliv neoprávněné využití, jakožto i nárokování využití CARE systému kýmkoliv mimo komisi rozhodčích.


1_pravidla-juda_2008_3
2_graficka-priloha_2008_2
2009-01-01_zmeny_pravidel_juda_2
Pokyny-pro-lekare_2
Zmeny-pravidel-2010_2
3d3c73e2-a291-4bc8-becc-fd8fd21ecfc7_souhrn-uprav-pravidel-2011_2
19bae459-fe84-409c-bb65-60407a711f9d_souhrn-uprav-pravidel-2011_2
Zmeny-pravidel-2013_2
Zmeny-pravidel-2014_2
Rozmery-kimon-2014_2
2014-uprava-pravidel-juda-pro-mladeznicke-kategorie_2
 

 

 

   
 

Soutěžní řád ČSJu

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JUDA (SŘJ)


Schválil: Výkonný výbor ČSJu, zpracoval: Josef Letošník, platnost: od 1.ledna 1995

Vydání novelizované o změny a doplňky k 3. prosinci 2013, zpracoval: Roman Kalous

Tento soutěžní řád slouží k zajištění jednotného řízení soutěží v judu. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny oddíly a kluby juda i všechny členy Českého svazu juda.


Tento soutěžní řád slouží k zajištění jednotného řízení soutěží v judu. Jeho ustanovení jsou závazná pro všechny oddíly a kluby juda i všechny členy Českého svazu juda.

Obsah

1       Článek – Základní ustanovení 3

2       Článek - Organizace a řízení soutěží 4

3       Článek - Plánování soutěží 7

4       Článek - Schvalování soutěží v judu. 8

5       Článek - Postup při zajišťování soutěží 10

6       Článek - Všeobecné povinnosti účastníků dlouhodobých soutěží družstev. 11

7       Článek - Náležitosti závodníků startujících v soutěžích jednotlivců i družstev. 12

8       Článek - Náležitosti družstev v soutěžích družstev. 15

9       Článek - Povinnosti pořádajícího oddílu/klubu – pořadatele. 15

10         Článek - Povinnosti hostujícího oddílu/klubu a hostujících závodníků. 17

11         Článek - Činovníci soutěže. 18

12         Článek – Rozhodčí 20

13         Článek - Pořad soutěže (turnaje) 23

14         Článek - Věkové kategorie. 26

15         Článek - Hmotnostní (váhové) kategorie. 28

16         Článek - Soutěžní systémy. 30

17         Článek - Utkání družstev. 32

18         Článek - Postup a sestup v mistrovských soutěžích. 34

19         Článek – Korespondence. 34

20         Článek - Námitky, protesty. 35

21         Článek - Pořádkové pokuty. 37

22         Článek - Náhrady soupeřům při nenastoupení družstva. 37

23         Článek - Vklady – startovné. 37

 

 

 

1      Článek – Základní ustanovení

1.1  Soutěžní řád zahrnuje sportovně technické, organizační a hospodářské směrnice platné pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v judu organizovaných v rámci ČSJu na území ČR.

1.2  Předpisy a směrnice tohoto soutěžního řádu (dále SŘJ) jsou závazné pro všechny členy ČSJu, sportovce i účastníky a pro všechny orgány svazu juda.

1.3  Tento SŘJ vykládá, mění nebo doplňuje výhradně sportovně technická komise (STK) ČSJu, veškeré změny podléhají schválení Výkonného výboru ČSJu

1.4  Toto znění SŘJ nabývá platnosti 4.12.2013. Zároveň se jím ruší platnost všech ustanovení dřívějšího SŘJ a jeho doplňků.

1.5  Případné změny nebo doplňky tohoto SŘJ vstupují v platnost dnem, který vyhlásí VV ČSJu.

 

2      Článek - Organizace a řízení soutěží

Soutěž je sportovní utkání, při kterém:

 • Je vybírán poplatek
 • Je vyhlašován vítěz
 • Vítězové získávají diplom, medaili nebo cenu
 • Výsledky jsou zveřejňované
 • Utkání rozhodují  rozhodčí

  Splňuje-li utkání jednu z výše uvedených podmínek je považováno za soutěž a musí se řídit pravidly juda ČSJu, Soutěžním řádem ČSJu a jinými platnými předpisy. Každá soutěž musí být schvalována dle bodu 4.1 a 4.5 SŘ.

2.1   Členění soutěží

2.1.1      mistrovské soutěže

2.1.2      nemistrovské soutěže

2.1.3      soutěže Kata

2.2   Mistrovské soutěže

Mistrovské soutěže jsou soutěže pořádané o prvenství v rámci ČR a nižších regionálních stupňů. Podle způsobu uspořádání se dělí na soutěže dlouhodobé a jednorázové. Mistrovské soutěže mají primární funkci a podřizují se jim všechny ostatní soutěže.

 

2.3   Kategorie mistrovských soutěží

Mistrovské soutěže v judu jsou vypisovány v těchto kategoriích:

2.3.1      Jednotlivci muži v sedmi hmotnostních kategoriích a v kategorii absolutní - bez rozdílu hmotnosti dle článku 15.10

2.3.2      Družstva mužů. Družstvo je sedmičlenné, po jednom závodníku v každé  hmotnostní kategorii dle článku 15.10

2.3.3      Jednotlivkyně ženy v sedmi hmotnostních kategoriích a v kategorii absolutní - bez rozdílu hmotnosti dle článku 15.10

2.3.4      Družstva žen. Družstvo je sedmičlenné, po jedné závodnici v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.10

2.3.5      Jednotlivci junioři v sedmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.8

2.3.6      Jednotlivkyně juniorky v sedmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.9

2.3.7      Jednotlivci dorostenci v osmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.6

2.3.8      Družstva dorostenců. Družstvo je osmičlenné, po jednom závodníku v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.6

2.3.9      Jednotlivkyně dorostenky v sedmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.7

2.3.10   Družstva dorostenek. Družstvo je sedmičlenné, po jedné závodnici v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.7

2.3.11   Jednotlivci starší žáci v deseti hmotnostních kategoriích dle článku 15.4

2.3.12   Družstva starších žáků. Družstvo je desetičlené, po jednom závodníku v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.4

2.3.13   Jednotlivkyně starší žákyně v osmi hmotnostních kategoriích dle článku 15.5

2.3.14   Družstva starších žákyň. Družstvo je osmičlenné, po jedné závodnici v každé hmotnostní kategorii dle článku 15.5

2.3.15   Jednotlivci mladší žáci v deseti hmotnostních kategoriích dle článku 15.2.

2.3.16    Jednotlivkyně mladší žákyně v devíti hmotnostních kategoriích dle článku 15.3.

2.3.17   Jednotlivci mláďata chlapci a dívky v hmotnostních kategoriích dle čl. 15.1.

2.4   Názvy mistrovských soutěží, tituly

2.4.1      Celostátní mistrovské soutěže se označují jako "Mistrovství ČR" (nebo Mistrovství ČR - Extraliga apod.) Vítězové získávají titul "Mistr ČR" s uvedením kategorie pro příslušný rok.
V případě uspořádání mistrovství ČR s mezinárodní účastí získává titul "Mistr ČR" český sportovec s nejlepším umístěním. Není-li toto umístění s ohledem na soutěžní systém jednoznačné, musí závodníci s umístěním na shodných nejlepších místech vybojovat nový rozhodující zápas, který rozhodne o titulu i dalším pořadí. Zahraniční sportovci mohou získat (pokud je to uvedeno v rozpise soutěže) titul "Mezinárodní mistr ČR". U věkových kategorií mladší žák, mladší žákyně, starší žák, starší žákyně se celostátní mistrovská soutěž označuje jako „Přebor ČR“. Vítězové jednotlivci a družstva získávají titul „Přeborník ČR“ pro příslušný rok.

2.4.2      Mistrovské soutěže nižšího územního rozsahu než celostátní se označují jako „Přebor“ s udáním rozsahu kategorie (např. Přebor …….. kraje starších žáků) pro příslušný rok.

2.4.3      U věkových kategorií  mláďata je „Přebor kraje“ nejvyšší mistrovskou soutěží pro příslušný rok.

2.4.4      Titul "Mistr" nebo „Přeborník“ může být udělen pouze v mistrovských soutěžích, kde v příslušné kategorii startovali nejméně dva závodníci ze dvou oddílů/klubů (TJ). Utkání jsou pak vedena systémem na dvě vítězství.

2.5   Diplomy, medaile

2.5.1      Sportovci, kteří jako jednotlivci získali tituly uvedené v článcích 2.3, obdrží mistrovský nebo přebornický diplom a v mistrovství ČR (v přeboru ČR) ještě medaili.

2.5.2      Sportovci, kteří se v soutěžích jednotlivců dle článků 2.3 umístili na 2. a 3.místě, obdrží diplom a v mistrovství ČR (v přeboru ČR) ještě medaili.

2.5.3      Vítězné družstvo, které získalo titul dle článků 2.3, obdrží diplom a v mistrovství ČR (v přeboru ČR) ještě medaili. Diplom a medaili obdrží družstvo, trenér družstva a závodníci v počtu o jeden vyšším, než je předepsaný počet hmotnostních kategorií.

2.5.4      Členové družstev, která se v soutěži dle článků 2.3 umístila na 2. a 3. místě, obdrží diplom a v mistrovství ČR ještě medaili. Diplom a medaili obdrží družstvo, trenér družstva a závodníci v počtu o jeden vyšším, než je předepsaný počet hmotnostních kategorií.

2.6   Nemistrovské soutěže

2.6.1      kvalifikační soutěže

2.6.2      ostatní soutěže – Velké ceny, Memoriály apod.

2.6.3      resortní mistrovství (vysokých škol, ozbrojených složek apod.)

2.6.4      přátelská mezi oddílová soutěž

2.7   Pořádání nemistrovských soutěží

Nemistrovské soutěže musí být vypisovány v hmotnostních a věkových kategoriích shodných s ustanovením SŘJ a jeho dodatky.

Soutěže podléhají schvalovacímu procesu dle bodů 4.1 a 4.5 SŘ.

2.8   Soutěže KATA

Organizace soutěží KATA podléhá kolegiu DANů ČSJu

2.9   Řídící orgány

2.9.1      Mistrovské soutěže v judu řídí svaz juda příslušného územního orgánu prostřednictvím své STK.

2.9.2      Nemistrovské soutěže v judu řídí a organizačně zajišťuje z pověření svazu juda pořádající oddíl/klub juda.

2.9.3      Kvalifikační soutěže řídí Český svaz juda prostřednictvím své STK.

2.9.4      Mezinárodní soutěže řídí a organizačně zajišťují ve spolupráci s oddíly/kluby juda svazové orgány juda. Klubové soutěže s mezinárodní účastí řídí a organizují oddíly/kluby juda v souladu s ustanovením v článku 4.

2.10 Náležitosti soutěží juda

Technické a organizační náležitosti všech soutěží juda jsou pro daný rok specifikovány v Rozpisu mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží

3      Článek - Plánování soutěží

3.1   Metodika plánování

            Soutěže v judu se plánují ve shodě s kalendářním rokem. Metodika plánování vychází z termínu mezinárodních a mistrovských soutěží EJU. Podle kalendářního plánu soutěží EJU zpracuje své plány soutěží ČSJu. V návaznosti na celostátní plán soutěží zpracují svůj plán svazy juda nižších územních orgánů.

3.2   Sportovní kalendáře

            Ke včasnému a kvalitnímu zajištění soutěží připraví a vydají STK svazů juda všech stupňů tyto kalendáře soutěží:

3.2.1      Celostátní sportovní kalendář juda připraví a vydá STK ČSJu v nejbližším možném termínu, přičemž jeho pracovní návrh předem projedná a koordinuje se záměry vedení RD ČR. Sportovní kalendář obsahuje termínový plán soutěží všech kategorií, které jsou zařazeny svým významem do celostátního sportovního kalendáře, včetně mezinárodních. Jsou zde uvedeny i termíny kvalifikačních soutěží pro celostátní mistrovské soutěže, na které se vypracovávají startovní listiny.

3.2.2      Sportovní kalendáře juda nižších územních orgánů vydají STK po schválení sportovního kalendáře ČSJu. Obsahují kromě soutěží plánovaných na území svazu též všechny soutěže juda uvedené v článku 2.2 a 2.6.1 až 2.6.3, které jsou pořádány na území svazu.

3.2.3      Celostátní sportovní kalendář a krajské sportovní kalendáře juda budou uveřejněny na internetových stránkách ČSJu.

3.2.4      V případě změny sportovního kalendáře, a to jen v nezbytně nutných případech, budou nové verze sportovního kalendáře postupně očíslovány

4      Článek - Schvalování soutěží v judu

4.1   Uspořádání soutěží v judu

Podléhá sportovně technickému schvalování, které provádí příslušný svaz juda. Za schválené se považují všechny mistrovské soutěže zařazené do sportovních kalendářů juda všech stupňů.

4.2   Sportovně technické schválení soutěží

Schválení soutěží juda přísluší dle rozsahu jejich uspořádání:

-      ČSJu u všech soutěží uvedených ve sportovním kalendáři ČSJu (v případě potřeby i soutěží v působnosti nižších územních orgánů).

-      Svazům juda nižších územních orgánů u všech soutěží v působnosti těchto svazů.

4.3   Neschválené soutěže

Soutěže neschválené dle článku 4.2 se považují za neoprávněně pořádané a příslušný svaz juda může uložit pořadateli pořádkovou pokutu, případně jej potrestat disciplinárně.

4.4   Povinnosti pořadatele

Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže (zařazené i nezařazené do sportovního kalendáře soutěží) je povinen vypracovat řádný rozpis soutěže a předložit jej ke schválení příslušnému svazu juda. Rozpis předloží ve dvou stejnopisech nebo v elektronické podobě nejpozději 5 týdnů před termínem konání soutěže, pokud to není STK příslušného svazu stanoveno jinak.

4.5   Rozpisy soutěže

4.5.1      Schvalující orgán se k zaslanému rozpisu vyjádří do 7 dnů od doručení. V případě schválení opatří rozpis schvalovací doložkou a jeden stejnopis pořadateli vrátí. Schvalovací doložka obsahuje datum schválení, označení svazu a podpis oprávněného pracovníka (může být nahrazeno elektronickým podpisem).

4.5.2      Rozpis soutěže podléhající schválení může být vydán pouze se schvalovací doložkou (článek 4.5.1). Soutěž, jejíž rozpis schvalovací doložku neobsahuje, se pokládá v souladu s článkem 4.5.1 za soutěž neschválenou.

4.5.3      Rozpisy mistrovských soutěží nepodléhající dle článku 4.1 schválení, musí být zaslány na vědomí STK nejblíže vyššího svazu juda.

4.6   Rozpis každé soutěže musí obsahovat:

a)    Záhlaví s úplným názvem a adresou (včetně PSČ, čísla telefonu a faxu) organizace, která soutěž vypisuje.

b)    Plný název soutěže

c)     Všeobecná ustanovení:

-          úplný název pořadatele a jeho adresa (včetně PSČ, čísla telefonu, faxu a E-mail)

-          datum konání

-          místo konání, včetně adresy sportovní haly, příp. způsob dopravy MHD

-          vedoucí činovníci:

-          jméno a elektronická adresa ředitele soutěže

-          jméno a elektronická adresa sportovního ředitele soutěže

-          jméno a elektronická adresa hlavního rozhodčího (příp. i instruktora)

-          způsob a termín podání přihlášky

-          údaje o ubytování

-          hospodářské údaje

-          místo, kde lze získat informace

d)    Technické ustanovení:

-          sportovně technická specifikace kategorie soutěže

-          kdo startuje (případně postupový klíč)

-          podmínky účasti

-          u postupových soutěží podmínky o postupu a sestupu

-          ceny a tituly

-          podrobný časový pořad soutěže

e)    Nutné náležitosti:

-          jména a funkce činovníků složky vydávající rozpis

-          datum vydání

-          schvalovací doložka dle článku 4.5.1

 

5      Článek - Postup při zajišťování soutěží

5.1   Zajišťování mistrovských soutěží jednotlivců

5.1.1      STK řídícího svazu juda zašle po vydání schváleného kalendáře soutěží pro následující rok  předem určenému pořadateli pověřovací dopis, jímž si současně vyžádá data nutná pro vydání rozpisu soutěže.

5.1.2      Na začátku kalendářního roku vydá STK ČSJU „ Rozpis mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží pro příslušný rok. Tento rozpis musí obsahovat:

-          Ustanovení pro všechny mistrovské soutěže

-          Ustanovení pro soutěže jednotlivců

-          Základní údaje k soutěžím jednotlivců

-          Ustanovení pro dlouhodobé soutěže družstev

-          Ustanovení pro jednorázové soutěže družstev

-          Informační údaje k jednorázovým soutěžím družstev

-          Ustanovení pro kvalifikační soutěže

-          Další body dle uvážení STK (např. termíny přihlášek, adresáře, kalendář soutěží ČSJu    apod.)

-          Uvedený rozpis v plném znění zveřejní STK na internetových stránkách ČSJu.

-          Detailní informace k soutěžím dle čl. 4.6 budou nejpozději 30 dním před konáním soutěže zveřejněny na internetových stránkách ČSJu.

5.1.3      Za splnění všech povinností pořadatele dle ustanovení 9 odpovídá ředitel soutěže.

5.1.4      Za delegaci rozhodčích odpovídá komise rozhodčích řídícího svazu juda.

5.1.5      Pokud to systém financování vyžaduje, pracovník řídícího svazu juda předem včas zašle pořadateli údaje plánovaného rozpočtu soutěže, objednávky, hospodářské pokyny a zálohu na výplatu náležitostí.

5.1.6      Je-li soutěž dotována diplomy a medailemi, zašle je pracovník řídícího svazu pořadateli soutěže (doručeny musejí být nejpozději v den zahájení soutěže).

5.2   Zajišťování dlouhodobých mistrovských soutěží družstev

5.2.1      STK řídícího svazu juda vydá jeden měsíc před termínem losování rozpis soutěže obsahující termíny jednotlivých turnajů a termín i místo losování. Přílohou rozpisu je přihláška k soutěži dle článku 6.2.

5.2.2      Oddíly/kluby účastnických družstev zašlou ve stanoveném termínu na STK řídícího svazu juda přihlášku vyplněnou dle článku 6.2.

5.2.3      Na rozlosování soutěže mohou oddíly/kluby vyslat zplnomocněného zástupce. Pokud oddíl/klub zástupce nevyšle, zastupuje jej při losování člen STK. Vylosovaná čísla určují dle systému soutěže pořadí utkání. Podobným způsobem je i losováno pořadatelství (pokud se oddíly/kluby nedohodnou samy) jednotlivých turnajů. STK má právo určit pořadatelství turnajů s ohledem na technické a ekonomické okolnosti.

5.2.4      STK vydá výsledky rozlosování na internetových stránkách ČSJu.

5.2.5      Pořadatelé jednotlivých turnajů plní bez dalšího vyzvání povinnosti dle ustanovení čl. 9.

5.3   Zajišťování nemistrovských soutěží

            Probíhá analogicky jako zajišťování soutěží mistrovských s odchylkami, které vyplývají za změněných podmínek řízení (viz článek 2.3) a z podmínek financování.

 

6      Článek - Všeobecné povinnosti účastníků dlouhodobých soutěží družstev

6.1   Povinnosti družstva přihlášeného do dlouhodobé soutěže

Družstvo přihlášené do dlouhodobé soutěže družstev v judu musí splňovat všechny podmínky rozpisu příslušné soutěže.

6.2   Přihlášky

Účast družstva je podmíněna zasláním písemné přihlášky na předepsaném formuláři v termínu příslušného rozpisu soutěže. Přihláška musí obsahovat prohlášení, že oddíl/klub je seznámen s rozpisem soutěže, že je technicky i finančně pro účast v soutěži zajištěn, že soutěž dokončí a je si vědom, že porušením ustanovení SŘJ nebo rozpisu soutěže se vystavuje disciplinárnímu i finančnímu postihu nebo vyloučení ze soutěže. Přihláška musí být podepsána odpovědnými činovníky výboru oddílu/klubu a opatřena příslušným razítkem. Společně s přihláškou je třeba uvést jméno, kvalifikaci a adresu trenéra družstva a uvést adresu (včetně PSČ, čísla telefonu, faxu a E-mail), na niž má být zasílána korespondence týkající se uvedené soutěže.

6.3   Soupisky družstva

Oddíly Extraligy, I.ligy mužů a Dorostenecké ligy (v případě rozšíření i další kategorie) jsou povinny zaslat v termínu uvedeném rozpisem STK řídícího svazu řádně vyplněnou soupisku (viz příloha č.1) základní sestavy družstva. Z důvodu zamezení startu v nižší soutěži družstev vyznačí STK v Centrální evidenci ČSJu a v evidenci startů "příslušnost k soupisce" jejich ligovou příslušnost na patřičný rok.

6.4   Hodnocení soutěže

Do 14 dnů po skončení dlouhodobé soutěže mohou oddíly/kluby zaslat STK řídícího svazu juda zprávu a hodnocení uplynulého ročníku dlouhodobé soutěže.

6.5   Pořadatelství turnaje

Oddíl/klub, jemuž bylo svěřeno nebo určeno pořadatelství turnaje, je povinen tento turnaj v předepsaném termínu uspořádat. Při organizaci turnaje není vázán místem uspořádání.

7      Článek - Náležitosti závodníků startujících v soutěžích jednotlivců i družstev

7.1   Identifikace na soutěži

Závodník je povinen prokázat se pověřenému rozhodčímu soutěže platným průkazem juda nebo platnou evidenční kartou mláděte + Evidenční kartou ČSJu + dokladem o zdravotní způsobilosti.

 Závodník se může rovněž prokázat Evidenční kartou ČSJu dle bodu 7.1.3. SŘ + dokladem o zdravotní způsobilosti

7.1.1      Průkaz juda je platný, je-li řádně a čitelně vyplněn v těchto rubrikách:

-          razítko ČSJu

-          kdy a kým vydán

-          jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště

-          technický stupeň KYU/DAN

-          klubová příslušnost ( název oddílu, datum, razítko a podpis )

-          platné potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce ( viz čl. 7.4 )

-          opatřen fotografií přeraženou razítkem mateřského oddílu/klubu

-          obsahuje Evidenční kartu ČSJu obsahující povinné údaje dle Směrnice o centrální evidenci ČSJu.

7.1.2      Evidenční karta mláděte je platná, je-li řádně a čitelně vyplněna v těchto rubrikách:

-          razítko ČSJu

-          kdy a kým vydán

-          jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště

-          technický stupeň KYU

-          klubová příslušnost ( název oddílu, datum, razítko a podpis )

-          platné potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce ( viz čl. 7.4 )

-          opatřena fotografií přeraženou razítkem mateřského oddílu/klubu

-          obsahuje Evidenční kartu ČSJu obsahující povinné údaje dle Směrnice o centrální evidenci ČSJu.

7.1.3      Evidenční karta ČSJu nahrazuje Průkaz juda nebo Evidenční kartu mláděte, splňuje-li tyto podmínky:

-          je vytištěna v takové kvalitě a formátu, aby byly všechny údaje čitelné a identifikovatelné

-          není mechanicky poškozená a je úplná

-          Mimo povinné údaje obsahuje:

 • fotografii identifikující člena v barevném provedení
 • platné údaje technické vyspělosti člena KYU nebo DAN
 • údaje o hostování - pokud je uděleno
 • platné údaje o dosažené kvalifikaci (trenér, rozhodčí, zk. komisař)
 • údaj o uhrazeném členském poplatku za daný rok a jeho výši

-          potvrzení o lékařské způsobilosti člena - lékařská prohlídka (pokud nestanoví interní předpisy ČSJu jinak). Způsob prokázání lékařské prohlídky stanoví Rozpis mistrovských soutěží pro daný rok

-          V případě změny povinných a výše uvedených údajů se EK stává neplatnou a je třeba vytisknout novou, s aktuálními údaji

7.2   Prokázání technické vyspělosti

Závodník je povinen prokázat se potvrzením v Evidenční kartě ČSJu, že je nositelem nejméně 6/5 KYU. Pokud je uvedeno v rozpise soutěže vyšší KYU, je třeba toto respektovat.

7.2.1      Potvrzení o udělení stupně technické vyspělosti je platné, pokud je zapsáno v Centrální evidenci ČSJu. Záznam o udělení stupně technické vyspělosti může být doplňkově zapsán v Průkazu juda nebo evidenční kartě mláděte.

7.3   Nesplnění podmínek

Závodník, který se nemůže prokázat platnou evidenční kartou, platným průkazem judo, mláďat nebo Evidenční kartou ČSJu (dle podmínek čl. 7.1.3), nesmí být připuštěn k soutěži (pokud je to technicky možné, může výjimku po kontrole řádně vyplněných údajů v Centrální evidenci ČSJu, splňujících podmínky pro platnou Evidenční kartu nahrazující průkaz juda nebo Evidenční kartu mláděte, udělit hlavní rozhodčí nebo sportovní ředitel soutěže. Za tuto kontrolu může být ČSJu účtován manipulační poplatek).  Platí pro soutěž jednotlivců i družstev.

7.4   Kontrola zdravotní způsobilosti závodníka

7.4.1      Zdravotní způsobilost závodníka je vyznačena v průkazu judo, v evidenční kartě mláděte, na zadní straně Evidenční karty ČSJu, na formuláři pro potvrzení zdravotní způsobilosti nebo na libovolném formuláři (pokud tento formulář splňuje ustanovení o lékařské způsobilosti).

7.4.2      Potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovce a způsob jeho vystavení musí být v souladu s vyšší právní normou, která se na tuto oblast vztahuje. Výklad platné právní normy bude publikován v Rozpisu mistrovských soutěží a kvalifikačních turnajů pro daný rok­

7.5   Start mláďat v soutěžích juda

Chlapci a děvčata, kteří nedovrší v běžném kalendářním roce 7 let, se nemohou účastnit mistrovských a nemistrovských soutěží juda v rámci ČSJu.

Chlapci a děvčata nesmí poprvé startovat na žádné soutěži dříve, než po roční přípravě. Potvrzení zahájení sportovní přípravy určuje datum zapsání závodníka do Centrální evidence členů ČSJu.

7.6   Povinnosti závodníka

7.6.1      Závodník je povinen se dle rozhodnutí hlavního rozhodčího, sportovního ředitele nebo jiného k tomu oprávněného orgánu podrobit antidopingové kontrole.

7.6.2      Závodník je povinen dostavit se dle pokynů hlavního rozhodčího včas k vážení a vážení ukončit v době stanovené rozpisem.

7.6.3      Závodník je povinen po celou dobu soutěže (včetně cesty na soutěž a ze soutěže) zachovávat obecně platná pravidla slušného chování a sportovního vystupování.

7.6.4      Závodníci i ostatní účastníci soutěže jsou po celou její dobu povinni zachovat obecně platná pravidla slušného chování a jsou povinni dbát pokynů ředitele soutěže, sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.

7.7   Sportovec může startovat

a)  Za svůj mateřský oddíl/klub, pokud nemá uděleno hostování do jiného oddílu nebo pokud netrvá kmenová příslušnost k družstvu jiného oddílu/klubu.

b)  Za družstvo toho oddílu/klubu - odlišné od mateřského - do něhož má uděleno platné hostování, pokud tomu nebrání kmenová příslušnost ke družstvu stejného oddílu/klubu zařazeného v soutěži stejné nebo vyšší územní úrovně.

c)  Za družstvo toho oddílu/klubu, k němuž trvá získaná kmenová příslušnost, pokud má současně i platné hostování.

7.8   Start cizích státních příslušníků v soutěžích juda

7.8.1      Cizí státní příslušník může plnoprávně startovat v nemistrovských soutěžích juda, prokáže-li se platným pasem.

7.8.2      V dlouhodobých soutěžích družstev musí zahraniční závodník zažádat STK povolení ke startu. Oddíl/klub musí uhradit řídícímu svazu příspěvek ve výši stanovené ekonomickou směrnicí ČSJu na každý kalendářní rok, ve kterém chce cizí státní příslušník startovat. Závodník startující v dlouhodobých soutěžích družstev může startovat, prokáže-li se platným cestovním pasem (nebo občanským průkazem) a potvrzením ČSJu se souhlasem ke startu na základě zaplacení poplatku.

7.8.3      Cizímu státnímu příslušníku se uznává stupeň technické vyspělosti udělený zahraničním svazem juda, je-li tento svaz členem mezinárodní federace juda (IJF).

7.8.4      V dlouhodobých mistrovských soutěžích družstev a v soutěži I.ligy mužů mohou být na soupisce družstva pro vážení maximálně dva závodníci, kteří nejsou občany ČR nebo nesplňují podmínky dle bodu 7.8.6 SŘ. Tito závodníci musí splňovat ostatní ustanovení SŘJ a rozpisu dané soutěže.

7.8.5      V jednorázových mistrovských soutěžích družstev nesmí cizí státní příslušníci startovat, pokud nesplňují podmínky dle bodu 7.8.6 SŘ.

7.8.6      Na mistrovských soutěžích jednotlivců a jednorázových soutěžích družstev mohou startovat cizí státní příslušníci při  splnění všech těchto podmínek:

a)    Mají trvalý pobyt v ČR

b)    Vlastní cizinecký pas vydaný v ČR (platí od dorostenecké kategorie výše)

c)     Mají platný průkaz juda nebo platnou Evidenční kartu ČSJu

Za ověření správnosti uvedených bodů zodpovídá oddíl/klub, který průkaz judo vydává. Adresa trvalého pobytu a číslo pasu budou zaznamenány v průkazu judo v jiných záznamech. V centrální evidenci ČSJu v kolonce „Poznámka“. Člen komise rozhodčích a komise STK je oprávněn požadovat předložení potvrzení o udělení trvalého pobytu a cizineckého pasu.

 

8      Článek - Náležitosti družstev v soutěžích družstev

8.1   Vedoucí družstva

Každé družstvo musí mít na soupisce pro danou soutěž uvedenu osobu, která přebírá odpovědnost za plnění povinností vedoucího družstva a má právo jménem družstva vystupovat a jednat. Pokud vedoucí družstva není uveden, přebírá jeho funkci trenér, pokud není uveden ani trenér, přebírá tuto funkci kapitán družstva.

8.2   Povinnosti vedoucího družstva

8.2.1      V soutěžích družstev musí být současně uvedeni na soupisce družstva vedoucí a trenér. Na požádání sportovního ředitele soutěže nebo hlavního rozhodčího se musí trenér prokázat platným průkazem juda nebo Evidenční kartou ČSJu. Při nesplnění této podmínky nemůže trenér na soutěži svou funkci vykonávat.

8.2.2      Předložit hlavnímu rozhodčímu v době zápisu soupisku družstva (viz příloha č. 1) závodníků schopných startu. Soupiska musí být vyplněna ve všech kolonkách.

8.2.3      Současně se soupiskou předloží vedoucí družstva doklady dle článků 7.1.1 a 7.1.3 všech závodníků uvedených na soupisce.

8.2.4      Dle pokynů hlavního rozhodčího nebo jiného jím pověřeného pracovníka předloží sestavu družstva s uvedením závodníků v pořadí hmotnostních kategorií.

8.2.5      Odpovídá za kázeň a pořádek po dobu celé soutěže (turnaje) včetně cesty, ubytování, apod.

8.3   Práva vedoucího družstva

8.3.1      Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty.

8.3.2      Spolu s trenérem uvedeným na soupisce být přítomen zápisu, vážení a losování soutěže v souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.

8.3.3      Spolu s trenérem uvedeným na soupisce nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžích tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže.

 

9      Článek - Povinnosti pořádajícího oddílu/klubu – pořadatele

9.1   Pořadatelem soutěže

Pořadatelem soutěže (turnaje) je oddíl/klub, který převzal uspořádání soutěže na základě svého požadavku, vylosování nebo byl jinak uspořádáním soutěže pověřen.

9.2   Volba místa turnaje

Pořadatel má volbu místa turnaje (soutěže) a to i v místě, které není jeho sídlem.

9.3   Povinnosti pořadatele

9.3.1      Připravit zápasiště dle pravidel juda včetně celého zázemí, tj. stolové zařízení, ukazatele skóre, zvukové zařízení, terčíky pro rozhodčí, šerpy na tatami, židle pro pomezní rozhodčí a další potřebné pomůcky.

9.3.2      Zajistit vhodný sál, rozhlasové zařízení v sále a pro udržení pořádku v prostoru zápasiště i hlediště zajistit pořádkovou službu. Chce-li pořadatel organizovat soutěž s více tatami v oddělených prostorách, musí to u mistrovských soutěží (i družstev) schválit STK řídícího svazu.

9.3.3      Zajistit vhodný prostor pro vážení a váhu s citlivostí minimálně 0,1 kg. Nášlapná mechanická váha není přípustná.

9.3.4      Zajistit lékařskou nebo zdravotnickou službu po celou dobu konání soutěže.

9.3.5      Dle rozpisu soutěže zajistit noclehy pro delegované rozhodčí a funkcionáře a pro hostující družstva a závodníky.

9.3.6      Zajistit pro každé zápasiště časoměřiče a obsluhu ukazatele skóre s odpovídající kvalifikací.

9.3.7      Připravit v dostatečném množství soutěžní a jiné formuláře pro zajištění chodu soutěže (soutěžní tabulky, apod.)

9.3.8      Zajistit vhodný počet šaten pro závodníky.

9.3.9      Pro sbor rozhodčích zajistit šatnu a vymezit v blízkosti stolku rozhodčích prostor vhodný pro sezení rozhodčích.

9.3.10   Zajistit osobu pro včasné vypsání diplomů, pokud jsou udělovány.

9.3.11   Pokud to není stanoveno rozpisem soutěže, oznámit STK řídícího svazu a jeho komisi rozhodčích,  jakož i účastníkům soutěže přesnou adresu konání soutěže, počet tatami, přesný časový pořad soutěže. Toto sdělení je pořadatel povinen zaslat nejpozději 20 dnů  před konáním soutěže.

9.3.12   Zajistit řádnou a přiměřenou propagaci soutěže.

9.3.13   Zajistit neprodlené odeslání zápisu soutěže (pokud sportovní ředitel soutěže nerozhodne jinak)  včetně zprávy hlavního rozhodčího na adresu sekretariátu řídícího svazu juda.

9.3.14   Zajistit výplatu náležitostí rozhodčím, delegovaným funkcionářům a závodníkům, pokud tak stanoví rozpis soutěže.

9.3.15   Zajistit dle rozpisu soutěže nebo smlouvy s ČSJu další technické nebo organizační zabezpečení.

9.4   Zanedbání nebo porušení některé z povinností pořadatele

Zanedbání nebo porušení některé z povinností pořadatele se trestá administrativní pořádkovou pokutou, sportovně technickými opatřeními nebo i disciplinárně.

10  Článek - Povinnosti vysílajícího oddílu/klubu a hostujících závodníků

10.1 Vysílající složka (oddíl/klub) nebo závodníci jednotlivci jsou povinni

10.1.1   Dostavit se včas k soutěži dle údajů rozpisu soutěže nebo dle informací podle ustanovení článku 9.3.11.

10.1.2   V soutěžích družstev setrvat na místě soutěže až do jejího ukončení a vyhlášení výsledků. Výjimku může povolit sportovní ředitel soutěže nebo hlavní rozhodčí.

10.1.3   V dlouhodobých soutěžích, u nichž termíny a místo konání jsou dány rozpisem (dodatkem), je hostující oddíl/klub povinen potvrdit pořadateli soutěže nejméně 10 dnů předem svou účast a sdělit požadavky na noclehy.

10.1.4   V soutěžích jednotlivců vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva soutěž opustit ustanoví nového vedoucího družstva.

Vedoucím družstva je povinen:

 • Dbát na kázeň a pořádek členů hostujícího oddílu/klubu.
 • Vyplnit startovní lístky nebo jiné požadované doklady řádně a včas tak, aby mohly být spolu s platnými doklady závodníků předány ke kontrole pověřenému rozhodčímu.
 • Znát a dodržovat všechna ustanovení tohoto soutěžního řádu, pravidel juda, disciplinárního řádu, rozpisů soutěží a dalších směrnic a pokynů vydaných řídícími orgány a řídícím orgánem soutěže.
 • Před soutěží, v průběhu i po její skončení respektovat pokyny rozhodčího, sportovního ředitele a zástupce pořadatele.
 • Chovat se v prostorách konání soutěže ukázněně
 • Na žádost rozhodčího nebo sportovního ředitele soutěže prokázat svou totožnost.
 • Vedoucím družstva má právo:
 • Jménem družstva vystupovat a podávat námitky a protesty.
 • Být přítomen zápisu, vážení a losování soutěže v souladu s dispozicemi sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího.
 • Nahlížet (se svolením sportovního ředitele nebo hlavního rozhodčího) do soutěžích tabulek a vyžadovat informace o průběhu soutěže.

10.2 Neomluvená neúčast     

V mistrovských soutěžích, kde jmenovitá účast družstev je dána rozpisem (startovní listinou) nebo pevným postupovým klíčem, je každá neomluvená neúčast považována za nedisciplinovanost a narušování regulérnosti soutěže a je trestána disciplinárně. Umožňuje-li to Rozpis mistrovské soutěže a kvalifikačních soutěží pro daný rok, musí omluva splňovat tyto podmínky:

10.2.1   Za omluvenou se považuje neúčast tehdy, zaslal-li účastník včas písemnou omluvu doloženou patřičnými doklady.

10.2.2   Za doklad k omluvě se považuje:

-          potvrzení o pracovní neschopnosti nebo potvrzení lékaře o neschopnosti startu v době konání soutěže

-          doklad o jiné překážce

10.2.3   Za včasné odeslání omluvy se považuje písemné oznámení doložené příslušným dokladem, které je odesláno 10 dnů před konáním soutěže. Není-li možno tuto podmínku splnit, považuje se za omluvu oznámení zaslané nejpozději 1 den po vzniku překážky.

11  Článek - Činovníci soutěže

Nezbytnou součástí organizačního zajištění soutěží je sbor dobrovolných činovníků.

11.1 Ředitel soutěže

       Je odpovědný za organizační uspořádání soutěže. Jako příslušník pořádající složky je odpovědný za organizaci soutěže vůči řídícímu svazu, sboru rozhodčích i účastníkům soutěže. S dostatečným časovým předstihem zajišťuje své povinnosti viz. ustanovení článku 9. Při soutěži spolupracuje se sportovním ředitelem soutěže, s hlavním rozhodčím a instruktorem. Řediteli soutěže je podřízena pořadatelská služba.

11.2 Sportovní ředitel soutěže (SŘS)

       Na významné soutěže deleguje řídící svaz prostřednictvím své STK sportovního ředitele. Není-li na soutěž delegován nebo nedostaví-li se, přebírá jeho práva a povinnosti hlavní rozhodčí. SŘS je členem sboru rozhodčích.

11.2.1   SŘS řídí soutěž po stránce sportovně technické. Je odpovědný za její celkový chod. Za organizační chod soutěže však odpovědnost nenese. SŘS má právo nepovolit soutěž nebo ji přerušit či ukončit, vybočují-li technické, zdravotní nebo jiné podmínky a okolnosti z rámce regulérnosti.

11.2.2     Povinnosti sportovního ředitele soutěže:

a)    Provést rozlosování soutěže.

b)   Určovat a upravovat celkový pořad soutěže v rámci rozpisu, určovat pořadí zápasů a průběh celé soutěže.

c)    Odpovídat za řádné vedení soutěžních tabulek a sledovat jejich správné vedení zapisovatelem.

d)    Po skončení soutěže vyhlásit celkové výsledky.

e)    Převzít námitky (protesty) podané podle ustanovení článku 20.3.1 a projednat je ve sboru rozhodčích ve smyslu ustanovení článku 20.5.1.

f)     Po skončení soutěže zajistit odeslání (pořadatelem apod.) úplné dokumentace (kompletní soutěžní tabulky, rozpis soutěže, soupisky, prohlášení, námitky, protesty, apod.) na STK řídícího svazu juda společně se zprávou hlavního rozhodčího. Byla-li podána námitka, přiloží její písemný text a písemné rozhodnutí sboru rozhodčích k této námitce.

g)    Odebrání průkazu nebo Evidenční karty ČSJu:

 • SŘS může odebrat Evidenční kartu ČSJu nebo průkaz juda závodníkovi nebo funkcionáři, který se v průběhu soutěže nebo v souvislosti s ní dopustil provinění evidentně podléhajícímu disciplinárnímu řízení. Odebraný průkaz nebo Evidenční kartu ČSJu musí SŘS zaslat s dokumentací soutěže na STK řídícího svazu a podrobně uvést důvody odebrání jako podklad pro zahájení disciplinárního řízení. Závodník nebo činovník, jemuž byl takto průkaz juda nebo Evidenční karta ČSJu odebrána, má od odebrání průkazu nebo Evidenční karty ČSJu zastavenu činnost nebo výkon funkce. Zastavení činnosti bude zaznamenáno do Centrální evidence ČSJu. Právo odebrat průkaz nebo Evidenční kartu ČSJu má též hlavní rozhodčí za provinění na zápasišti a ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště. V případě startu závodníka s odebraným dokladem a pozastavenou činností se jedná o neoprávněný start.

11.3 Rozhodčí soutěže

       Rozhodčí a instruktor jsou delegovanými orgány řídícího svazu juda. Jejich práva a povinnosti určuje ustanovení čl. 12.

11.4 Časoměřiči, zapisovatel a obsluha registrátorů

       Deleguje je pořadatel nebo KR KSJu dle místa pořádání soutěže v počtu nezbytném pro plynulý průběh soutěže. Tyto funkce může vykonávat:

a)    u mezinárodních soutěží rozhodčí minimálně III.třídy

b)    u mistrovských soutěží a  kvalifikačních soutěží osoby starší 15 let, které jsou prokazatelně obeznámeny s pravidly juda.     V tomto případě však musí být zajištěn dohled rozhodčího  minimálně III.třídy.   

c)     u ostatních soutěží osoby starší 14 let, které jsou prokazatelně obeznámeny s pravidly juda. V tomto případě však musí být zajištěn dohled rozhodčího  minimálně III.třídy.

    Činovníci dle odstavce a) a odstavce b) jsou součástí sboru rozhodčích dané soutěže a řídí se v průběhu soutěže pokyny hlavního rozhodčího, případně instruktora.

    Činovníci dle odstavce c) se řídí v průběhu soutěže pokyny hlavního rozhodčího, případně instruktora, nejsou však součástí sboru rozhodčích.

11.5 Lékař a zdravotnická služba na soutěži

       Lékaře nebo zdravotnickou službu na soutěž zajišťuje pořádající oddíl/klub juda. Výprava každého oddílu/klubu má právo na soutěž vyslat svého lékaře, který musí být uveden na soupisce pro příslušnou soutěž (turnaj). Jeho práva vymezují pravidla juda.

11.5.1   Lékař má právo nepřipustit závodníka ke startu ze zdravotních důvodů. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání a rozhodčí je povinen závodníka ze soupisu startujících vyškrtnout ještě před losováním.

11.5.2   Lékař nebo zdravotnická služba musí být na soutěži přítomen(a) po celou dobu jejího průběhu. Na pokyn rozhodčího v zápasišti posuzuje vzniklá zranění a podle povahy zranění má právo zakázat zraněnému pokračovat v zápase. Své rozhodnutí sdělí rozhodčímu v zápasišti. Proti rozhodnutí lékaře není odvolání a rozhodčí v zápasišti je povinen zápas ukončit.

11.5.3   Je-li místo lékaře při soutěži pouze delegovaný zdravotník, požívá práv lékaře kromě práva zákazu startu nebo práva zákazu pokračovat v zápase.

11.5.4   Není-li při zahájení soutěže přítomen lékař nebo zdravotnická služba, nesmí být soutěž zahájena.

11.6 Zapisovatel

Je pomocný technický spolupracovník sportovního ředitele soutěže a hlavního rozhodčího a je jim podřízen. Musí mít příslušné odborné znalosti. Jeho stanoviště je umístěno u stolku rozhodčích. Sleduje průběh soutěže a zapisuje dosažené výsledky do soutěžních tabulek.

11.7 Hlasatel

Je spolupracovníkem ředitele soutěže, sportovního ředitele soutěže i hlavního rozhodčího. Má mít odborné znalosti. Je podřízen hlavním činovníkům soutěže (řediteli soutěže, sportovnímu řediteli soutěže, hlavnímu rozhodčímu). Pomocí zvukového zařízení informuje závodníky i diváky a je vhodné, když vysvětluje vývoj na zápasišti i vyhlášené akce, informuje o pravidlech a komentuje vzniklé situace. Ve svém komentáři nesmí ovlivňovat vývoj zápasu a musí si uvědomovat, že má vliv na výchovu a chování diváků v hledišti. Pokud hlasatel není přítomen, vykonává jeho funkci sportovní ředitel soutěže nebo hlavní rozhodčí.

11.8 Pořadatelská služba

Je-li soutěž přístupna veřejnosti, musí pořadatel zajistit pořadatelskou službu, která zodpovídá za pořádek v hledišti. Zejména dbá na to, aby diváci nevstupovali do prostoru vyhrazeného závodníkům a rozhodčím a do prostoru zápasiště.

11.9 Pokladní služba

Je-li soutěž přístupna veřejnosti za vstupné, zajistí pořadatel pokladní službu. Pokladní služba je podřízena řediteli soutěže.

 

 

12  Článek – Rozhodčí

12.1 Sbor rozhodčích

Na každou soutěž je delegován sbor rozhodčích. V čele sboru rozhodčích je hlavní rozhodčí (HR), jehož povinnosti určuje článek 12.4. Členem sboru rozhodčích je instruktor komise rozhodčích a sportovní ředitel soutěže (pokud jsou delegováni). Oba tito funkcionáři nejsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu. Na mistrovské soutěže provádí delegaci celého sboru rozhodčích komise rozhodčích (KR) řídícího orgánu soutěže.

12.1.1   Na určené nemistrovské soutěže, které jsou zahrnuty v republikovém sportovním kalendáři, hlavního rozhodčího, jeho náhradníka a část sboru rozhodčích deleguje komise rozhodčích (KR) ČSJu. Ostatní rozhodčí deleguje pořadatel.

12.1.2   Na soutěže nemistrovské, které jsou zahrnuty ve sportovním kalendáři, sbor rozhodčích deleguje pořadatel, přičemž nominaci hlavního rozhodčího a jeho náhradníka si předem nechá schválit komisí rozhodčích (KR) toho orgánu, v jehož sportovním kalendáři je soutěž zahrnuta.

12.2 Delegace rozhodčích

12.2.1   Komise rozhodčích (KR) provádějící ve smyslu článků 12.1.1 a 12.1.2 delegaci rozhodčích vydává s dostatečným předstihem (nejméně jeden měsíc) předběžnou delegaci. Tato předběžná delegace je zpravidla na pololetí a obdrží ji všichni nominovaní rozhodčí a příslušné STK.

12.2.2   Pokud se takto nominovaný rozhodčí písemně neomluví do 10 dnů po vydání předběžné delegace, závazně tuto delegaci přijímá.

12.2.3   Konečná delegace na soutěž se provádí nejpozději 10 dnů před soutěží zasláním delegačního pověření každému rozhodčímu zvlášť dle čl.19.

V delegačním pověření musí být uvedeno:

-          druh soutěže

-          funkce (hlavní rozhodčí, rozhodčí, instruktor)

-          datum a místo konání, místo ubytování

-          začátek vážení a zahájení (hodina, kdy se má rozhodčí dostavit)

  Hlavnímu rozhodčímu zašle delegující orgán navíc rozpis soutěže se všemi   případnými doplňky a dodatky a tiskopis "Zpráva hlavního rozhodčího".

12.2.4   Pokud delegovanému rozhodčímu po obdržení delegace vznikne překážka, pro niž se na soutěž nemůže dostavit, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně příslušné komisi rozhodčích.

12.3 Povinnosti rozhodčího
         Každý rozhodčí je povinen:

-          Dostavit se na místo soutěže v hodinu určenou delegací.

-          Být oblečen v předepsaném oděvu, který je:

 • u mužů - tmavomodré (příp. černé) sako s odznakem rozhodčího, bílá košile, tmavomodrá vázanka (příp. vázanka s emblémem juda), šedé kalhoty a tmavé jednobarevné ponožky
 • žen - stejný jako u mužů, příp. místo bílé košile bílá halenka nebo rolák a místo vázanky šátek

-          Před zahájením zápisu soutěže se identifikovat dle čl. 7.1 hlavnímu rozhodčímu (HR).

-          Po dobu soutěže se řídit pokyny hlavního rozhodčího a instruktora.

-          Plnit povinnosti dle pravidel juda a soutěžního řádu.

-          Vystupovat tak, aby účinným způsobem působil výchovně na závodníky a diváky.

 12.4 Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí odpovídá za činnost rozhodčích a za veškeré dění na zápasišti i ve vyhrazeném prostoru okolo zápasiště. Sleduje dodržování pravidel juda při rozhodování na zápasišti a při jejich porušení, je-li to nutné, vhodným způsobem upozorní rozhodčí v zápasišti. Má právo a povinnost uplatnit u sportovního ředitele soutěže požadavek na nepovolení soutěže nebo na dočasné přerušení či ukončení soutěže, vybočuje-li vybavení technické (stav zápasiště), zdravotní (nebezpečí úrazu) nebo jiné okolnosti (např. chování obecenstva) z rámce regulérnosti. Není-li na soutěž delegován sportovní ředitel nebo nedostaví-li se, přebírá všechna jeho práva a povinnosti. Funkce hlavního rozhodčího může být podle delegace komise rozhodčích (KR) na některých soutěžích kumulována s funkcí instruktora komise rozhodčích (KR). Pokud je na soutěž instruktor delegován a nedostaví se, hlavní rozhodčí jeho povinnosti a práva nepřebírá.

12.4.1     Povinnost hlavního rozhodčího:

-          Zkontrolovat způsobilost delegovaných rozhodčích (platný průkaz juda, oblečení).

-          Zkontrolovat způsobilost časoměřičů a registrátorů výsledkové tabule.

-          Zkontrolovat způsobilost zápasiště a celého prostoru soutěže.

-          Nasazovat rozhodčí k řízení zápasů a dbát při tom, aby rozhodčí v zápasišti (a pokud možno i pomezní rozhodčí) nebyli ze stejného oddílu/klubu jako některý ze závodníků. Pokud nastane situace,  že  rozhodčí v zápasišti (popř. pomezní rozhodčí) jsou ze stejného oddílu/klubu jako některý ze závodníků, a některý z trenérů nebo vedoucích družstva podá před zahájením utkání hlavnímu rozhodčímu ústní nebo písemný protest, je hlavní rozhodčí povinen rozhodčí vyměnit.

-          Kontrolovat činnost časoměřičů a registrátorů.

-          Vést zápis závodníků, kontrolu jejich dokladů, vážení, evidovat výsledky a případné lékařské pohotovostní prohlídky. Při zápisu dbát, aby v seznamu startujících (startovní listině, soupiskách nebo ve startovních lístcích) byly doplněny všechny požadované údaje: příjmení, křestní jméno, ročník narození, příslušnost k oddílu/klubu, apod.

-          Nepovolit start závodníkům, kteří nesplňují podmínky rozpisu soutěže, kterým byl odebrán průkaz juda, nebo nesplňují ustanovení čl. č. 7.1 až 7.4 SŘJ

-          V případě pochybnosti o identitě závodníka nebo oprávněnosti jeho startu vyžádá si hlavní rozhodčí předložení občanského průkazu. Trvají-li pochybnosti, odebere hlavní rozhodčí průkaz juda nebo Evidenční kartu ČSJu a zašle jej se zprávou hlavního rozhodčího řídícímu orgánu soutěže s podrobným uvedením důvodu. Odebrání průkazu nebo Evidenční karty ČSJu neomezuje start závodníka v dané soutěži, pokud pro to neexistují další důvody.

-          Po skončení zápisu, kontroly dokladů a vážení předat seznam startujících, kteří vyhověli podmínkám startu (startovní listinu, soupisky nebo startovní lístky), sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) k losování.

-          Po skončení soutěže předat sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) nebo řediteli soutěže k odeslání na STK řídícího orgánu soutěže zprávu hlavního rozhodčího obsahující:

-          základní data soutěže

-          seznam přítomných rozhodčích

-          závady v organizaci soutěže

-          jména zraněných závodníků

-          všechny další důležité skutečnosti

 • Nedostaví-li se k začátku zápisu delegovaný hlavní rozhodčí, převezme jeho funkci určený náhradník. Není-li určen nebo není-li přítomen, převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací. Je-li takových rozhodčích více, je hlavní rozhodčí určen jejich jednomyslnou dohodou. V opačném případě se provede losování.
 • Dostaví-li se hlavní rozhodčí opožděně, převezme neprodleně po příchodu svou funkci.

-          Nedostaví-li se k soutěži do jejího zahájení dostatečný počet delegovaných rozhodčích, může hlavní rozhodčí kooptovat do sboru rozhodčích přítomné nedelegované rozhodčí, a to v soutěžích republikových alespoň s kvalifikací II.třídy, u soutěží ostatních s kvalifikací alespoň III.třídy.

-          Delegovaný nebo kooptovaný rozhodčí nesmí na soutěži zastávat žádnou další funkci nebo vykonávat jakoukoliv činnost (zejména trenéra, vedoucího družstva).

12.5 Instruktor komise rozhodčích (KR)

 Instruktor je delegován komisí rozhodčích (KR) VV ČSJu z řad mezinárodních a národních rozhodčích na mistrovské a významné republikové soutěže. Instruktor nepodléhá hlavnímu rozhodčímu, nenasazuje se k řízení zápasu, ale plní povinnosti specifikované pokynem komise rozhodčích (KR) - zejména sleduje výkon jednotlivých rozhodčích a hodnotí je.

12.6 Sbor rozhodčích

12.6.1   Sbor rozhodčích v čele s hlavním rozhodčím tvoří všichni rozhodčí delegovaní na soutěž, činovníci dle čl. 11.4. SŘJ, sportovní ředitel soutěže (SŘS) a instruktor komise rozhodčích (KR). Sportovní ředitel soutěže (SŘS) ani instruktor komise rozhodčích (KR) nejsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu.

12.6.2    Sbor rozhodčích je první instancí, která na místě soutěže musí rozhodnout o všech řádně podaných námitkách (protestech), své rozhodnutí vypracuje písemně, přiloží ke zprávě hlavního rozhodčího a kopii předá tomu, kdo námitku podal.

 

13  Článek - Pořad soutěže (turnaje)

 • Zápis, kontrola dokladů
  Každá soutěž (turnaj) začíná v hodinu stanovenou rozpisem soutěže (zápisem).

13.1.1   Při soutěži družstev předkládají vedoucí družstev soupisky svých celků se všemi náležitostmi dle ustanovení článků 8.2.2 až 8.2.4. Neúplnou soupisku (příjmení, jméno, rok narození, DAN/KYU) kontrolující nepřijme a vrátí ji zpět k doplnění. Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený rozhodčí zkontroluje údaje soupisky s předloženými doklady a ověří platnost dokladů. Soupisku potvrdí svým podpisem a doklady vrátí vedoucímu družstva.

13.1.2   Při soutěži jednotlivců předkládají své doklady závodníci sami. Hlavní rozhodčí nebo jím pověřený rozhodčí zkontroluje platnost dokladů, zaznamená potřebné údaje (startovní lístek nebo listina), označí jména kontrolovaných závodníků a doklady vrátí zpět závodníkovi. Pokud závodník předloží startovní lístek nebo jiný podklad k vážení neúplně vyplněný, je povinen mu ho rozhodčí vrátit zpět k doplnění.

13.1.3   Neprokáže-li se závodník některým z požadovaných dokladů, postupuje rozhodčí dle ustanovení článků 7.3.

13.1.4   Zápis končí v hodinu stanovenou rozpisem. Není-li stanovena, končí zápis současně s ukončením vážení dle ustanovení článku 13.2.7.

13.1.5   Případné změny nebo doplňky rozpisu soutěže je rozhodčí povinen oznámit   závodníkům při zápisu.

13.2 Vážení

13.2.1   K vážení mohou dle pokynů hlavního rozhodčího nastoupit pouze družstva, jejichž soupiska byla zkontrolována.

13.2.2   Jednotlivci nastupují k vážení dle pokynů hlavního rozhodčího jen s vyplněným startovním lístkem a s doklady v souladu s čl. 7.1.

13.2.3   Vážení provádí určení rozhodčí. V soutěži jednotlivců i družstev se zjišťuje splnění spodního i horního limitu dané hmotnostní kategorie s respektováním ustanovení článku 14.2.11 (sportovci kategorie mládeže startující ve vyšší věkové kategorii).

13.2.4   Zvážit se musí všichni startující včetně sportovců nejtěžší kategorie s výjimkou soutěže bez rozdílu vah.

13.2.5   Sportovci mužských i ženských složek se mohou vážit ve sportovním úboru i bez sportovního úboru. Při vstupu na váhu je minimálním povoleným oblečením spodní prádlo (neplatí pro juniorskou a seniorskou kategorii). Na váhu je možné vstupovat zásadně bez obuvi.

13.2.6   Vážení mohou být přítomni členové sboru rozhodčích, další určení funkcionáři, vedoucí a trenéři družstev, pokud jsou vyznačeni na soupisce družstva. Při vážení sportovce bez oděvu mohou být přítomni pouze rozhodčí stejného pohlaví jako je vážený sportovec. Nejsou-li přítomni rozhodčí stejného pohlaví jako je vážený sportovec, provádí vážení dva trenéři nebo vedoucí družstev stejného pohlaví jako je vážený sportovec.

13.2.7   Nemá-li sportovec potřebnou hmotnost, může se vážit opakovaně, nejpozději však do konce doby určené rozpisem soutěže k vážení. Sportovec, který se chce vážit znovu, musí při odchodu z váhy tento svůj záměr sdělit rozhodčímu u váhy.

13.2.8   Vážení končí v hodinu stanovenou rozpisem. Doba stanovená k vážení je úměrná k počtu startujících. Vážení musí být ukončeno nejméně 60 minut před zahájením celostátní soutěže (soutěže uvedené v celostátním sportovním kalendáři). V případě soutěží družstev a ostatních soutěží musí být ukončeno nejméně 30 minut před zahájením soutěže (není-li v rozpisu soutěže uvedeno jinak).

13.2.9   Není-li v rozpisu soutěže v kategorii veteránů uvedeno jinak, musí být vážení provedeno v týž den, kdy proběhne soutěž dané hmotnostní kategorie.

13.2.10Je-li v průběhu soutěže nutné znát přesnou hmotnost závodníka (např. u skupinového systému), nařídí hlavní rozhodčí převážení. Převážení provede rozhodčí pověřený hlavním rozhodčím, a to přesným zvážením všech závodníků, jichž se to týká, bezprostředně za sebou.

13.3 Losování

13.3.1   Losování řídí sportovní ředitel soutěže nebo jím pověřený rozhodčí v době stanovené rozpisem soutěže nebo vyhlášené při zápisu soutěže.

13.3.2   Účastníci losování:

              Losování jsou přítomni všichni delegovaní rozhodčí, kteří byli pro tuto činnost pověřeni hlavním rozhodčím. Jsou k dispozici sportovnímu řediteli soutěže (SŘS), kterému pomáhají losování zajistit. Losování mohou být dále přítomni zástupci pořadatele, trenéři pověření vedením reprezentačního družstva (RD) ČR, vedoucí družstev a trenéři uvedení na soupisce družstev. Účast dalších osob může povolit jen sportovní ředitel soutěže (SŘS). Přítomní nemají do průběhu losování právo zasahovat. Sportovní ředitel soutěže (SŘS) má právo přítomné, kteří losování ruší, z losovací místnosti vykázat.

13.3.3   Nasazování:

              Při losování lze některé závodníky nasadit, to znamená přidělit jim taková startovní čísla v daném soutěžním systému, aby se vzájemně utkali co nejpozději. Výběr startujících k nasazení musí vycházet z výkonnosti sportovců dané zařazením do reprezentačního družstva (RD) ČR nebo umístěním v mistrovské soutěži předchozího roku. Při nasazování lze přihlédnout i k příslušnosti k oddílu/klubu, pokud tím není narušeno hledisko výkonnostní. Sportovce k nasazení má právo v každé hmotnostní kategorii (zpravidla čtyři sportovce) určit zástupce vedení reprezentačního družstva (RD) ČR. Tento výběr sportovní ředitel soutěže (SŘS) respektuje, má ale právo sám určit způsob nasazení.

              Ostatní způsoby nasazování může upravit Rozpis mistrovských soutěží na daný rok

13.3.4     Losování:

              Účastníkům zbylým po nasazení se losují volná startovní čísla. U soutěžních systémů EJU a IJF se losují nejdříve příslušníci stejného oddílu/klubu postupně za sebou z lichých a sudých čísel, u skupinového systému postupně z čísel různých skupin.

13.3.5   Dojde-li při losování k chybě nebo omylu a ty jsou objeveny do doby zahájení soutěže, musí sportovní ředitel soutěže (SŘS) provést losování soutěže (kategorie) znovu.

13.3.6   Způsob losování může být manuální nebo pomocí počítače. Pokud řídící svaz způsob losování neurčí přímo, jsou oba způsoby losování rovnocenné.

13.4 Opožděný příjezd závodníka nebo družstva

13.4.1   Dostaví-li se závodník (družstvo) k soutěži po době stanovené rozpisem soutěže,  avšak do doby zahájení soutěže, může mu hlavní rozhodčí a SŘS povolit start za těchto podmínek:

a)    Zpoždění si závodník nezpůsobil vlastní vinou.

b)    Sbor rozhodčích s povolením startu souhlasí.

c)     Provedení úkonů dle ustanovení článků 13.1 až 13.3 nezpůsobí vážné potíže při chodu soutěže. Je-li losování již ukončeno, je závodníkovi, který se opozdil, přiděleno startovní číslo následující po nejvyšším vylosovaném čísle dané kategorie.

13.4.2   Dostaví-li se závodník (družstvo) k soutěži po jejím zahájení, nemůže mu být již start povolen.

13.5 Zahájení soutěže

              V době stanovené rozpisem soutěže pro zahájení soutěže zorganizuje ředitel soutěže důstojné zahájení soutěže. Dle pokynů pořadatelů nastoupí na tatami závodníci, rozhodčí i další činovníci soutěže. Zahájení provede ředitel soutěže, případně jím pověřený zástupce. Po úvodním slovu ředitele soutěže poskytne obvykle sportovní ředitel soutěže (SŘS) závodníkům krátké technické informace a hlavní rozhodčí představí rozhodčí. Závodníci nastupují k nástupu v kimonech nebo oddílových/klubových (reprezentačních) soupravách.

13.6 Průběh soutěže

13.6.1   Ve všech soutěžích jednotlivců jednotlivých věkových kategorií je sled hmotnostních kategorií určen sportovním ředitelem nebo hlavním rozhodčím. U soutěží mužů a žen je poslední kategorií (pokud je to v programu soutěže) kategorie absolutní. Sportovní ředitel soutěže (SŘS) zařazuje zápasy (v soutěži jednotlivců) nebo utkání (v soutěži družstev) podle určeného soutěžního systému. Aby se mohli závodníci v soutěži jednotlivců připravit, oznamuje to hlasatel následující dvojici vždy nejméně o jeden zápas předem.

13.6.2   Čekací doba:

Oznámí-li sportovní ředitel soutěže (SŘS) nástup závodníků k zápasu nebo nástup družstva k utkání, jsou závodníci (družstva) povinni tuto výzvu bez prodlení uposlechnout a opásat se šerpou dle strany zápasiště, na niž nastoupí. Po třetí výzvě k nástupu prohrává kontumačně závodník (družstvo), který k utkání nenastoupil. Výzvy jsou zpravidla po jedné minutě.

13.6.3   Právo závodníka na odpočinek:

Mezi dvěma zápasy má závodník právo na desetiminutový odpočinek.

13.6.4   Nástup závodníka k zápasu:

Závodníci nastupují na zápasiště dle pravidel juda. Pokud rozpis soutěže nestanoví jinak, druhý čtený závodník může nastoupit v modrém kimonu, v tomto případě se barevné šerpy nepoužívají. V případě, že druhý čtený závodník nastoupí v bílém kimonu si oba závodníci přes barevný pás, který označuje stupeň jejich technické vyspělosti, přepásají šerpu bílé nebo červené barvy, a to podle toho, na kterou stranu zápasiště nastupují. 

13.6.5   Nástup družstev k utkání:

Družstva nastupují v ohlášené sestavě na okraj zápasové plochy v řadě kolmo ke stolku rozhodčích čelem k sobě. Hlasatel oznámí nastoupená družstva a jmenuje jejich členy. Přitom jmenovaný závodník pokročí vpřed a zdraví úklonem, pak se zařadí zpět. Po představení družstev rozhodčí v zápasišti vykročí vpřed, dá rukama družstvům pokyn k obratu čelem k joseki, kterého na povel REI pozdraví. Na povel rozhodčího "REI" se družstva vzájemně pozdraví předkloněním.   

13.6.6   Nástup družstev k vyhlášení výsledků:

Družstva nastoupí shodným způsobem jako v ustanovení článku 13.6.5. V okamžiku, kdy hlasatel oznamuje výsledek utkání, vykročí rozhodčí v zápasišti krok vpřed a ukáže na vítězné družstvo. Na to dá družstvům pokyn ke vzájemnému pozdravu, a potom k obratu ke stolku rozhodčích a ceremoniál se dokončí dle ustanovení článku 13.6.5.

13.7 Ukončení soutěže (turnaje)

13.7.1   Po ukončení všech zápasů (utkání) sportovní ředitel soutěže (SŘS) vyhodnotí stav soutěže a vyhlásí výsledek, který podléhá konečnému schválení STK řídícího článku ČSJu.

13.7.2   K vyhlášení výsledků nastupují závodníci (družstva), kteří se umístili na prvních třech místech. Na stupně vítězů jsou sportovci povinni nastoupit v bílém kimonu. Je-li jednorázová soutěž dotována cenami, medailemi nebo diplomy, předává je při vyhlašování výsledků ředitel soutěže nebo jím pověřená osoba.

13.7.3   V republikových mistrovských soutěžích jednotlivců provede sportovní ředitel soutěže (SŘS) na závěr soutěže hodnocení úspěšnosti oddílů/klubů dle počtu získaných medailí.

                        Úspěšnost jednotlivých oddílů/klubů je dána:

 1. Počtem zlatých medailí
 2. Počtem stříbrných medailí
 3. Počtem bronzových medailí

                        Pořadí úspěšnosti oddílů/klubů je zveřejňováno společně s výsledky na svazových stránkách

                         ČSJu.

 

14  Článek - Věkové kategorie

14.1 Rozdělení a označení věkových kategorií

14.1.1   Mláďata: U9

Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 7 a 8 let věku.

14.1.2   Mláďata: U11     

Chlapci a děvčata, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 9 a 10 let věku.

14.1.3   Žáci - mladší:      MU13

Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku.

14.1.4   Žákyně - mladší:  WU13

Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 11-12 let věku.

14.1.5   Žáci - starší:        MU15

Chlapci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku.

14.1.6   Žákyně - starší:   WU15

Děvčata, která v běžném kalendářním roce dovrší 13-14 let věku.

14.1.7   Dorostenci - (muži mladší 18 let): MU18

Sportovci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku.

14.1.8   Dorostenky - (ženy mladší 18 let): WU18

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-17 let věku.

14.1.9   Junioři - (muži mladší 21 let): MU21

Sportovci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku.

14.1.10Juniorky - (ženy mladší 21 let): WU21

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 15-20 let věku.

14.1.11Muži (senioři):

Závodníci, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší.

14.1.12Ženy (seniorky):

Závodnice, které v běžném kalendářním roce dovrší 21 let věku a starší.

14.1.13Sportovci po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejblíže vyšší věkové kategorie  k 1.lednu následujícího roku. Až do tohoto stanoveného data setrvávají ve své věkové kategorii. Předčasné trvalé přeřazení do vyšší věkové kategorie se v judu neuplatňuje. Střídavý start ve vyšší věkové kategorii je možný dle ustanovení článku 14.2.

14.2 Start ve vyšší věkové kategorii

14.2.1   "Mláďata" mohou startovat jen ve své věkové kategorii.

14.2.2   Mladší žactvo může startovat pouze ve své věkové kategorii.

14.2.3   Starší žáci, kteří v běžném roce dosáhnou 14 let mohou startovat v kategorii dorostenců bez souhlasu svazových orgánů, pokud jsou nositeli nejméně 4.KYU. V soutěžích družstev mohou startovat, pokud jsou nositeli nejméně 5.KYU.

14.2.4   Starší žákyně, které v běžném roce dosáhnou 14 let, mohou startovat v kategorii dorostenek bez souhlasu svazových orgánů.

14.2.5   Dorostenci mohou startovat v kategorii juniorů bez souhlasu svazových orgánů, pokud jsou nositeli nejméně 4.KYU.

14.2.6   Dorostenci mohou startovat v kategorii mužů (seniorů) bez souhlasu svazových orgánů, pokud v běžném roce dosáhnou 16 let a jsou nositeli nejméně 3.KYU.

14.2.7   Dorostenky mohou startovat v kategorii juniorek bez souhlasu svazových orgánů, pokud jsou nositelkami alespoň 4.KYU.

14.2.8   Dorostenky mohou startovat v kategorii žen (seniorek) bez souhlasu svazových orgánů, pokud v běžném roce dosáhnou 16 let a jsou nositelkami alespoň 3.KYU.

14.2.9   Junioři mohou startovat v kategorii mužů (seniorů) bez omezení.

14.2.10Juniorky mohou startovat v kategorii žen (seniorek) bez omezení.

14.2.11Starší žactvo a dorostenci mohou startovat ve vyšší věkové kategorii pouze v té hmotnostní kategorii, která odpovídá jejich skutečné hmotnosti. V nejnižší hmotnostní kategorii vyšší věkové skupiny mohou startovat jen za předpokladu, že rozdíl mezi jejich skutečnou hmotností a horní hranicí nejlehčí hmotnostní kategorie vyšší věkové skupiny není větší než 10% (např. v kategorii 60 kg mužů mohou startovat dorostenci vážící nejméně 54 kg).

14.3 Omezení vyplývající z věkové kategorie

14.3.1   Kategorie "Mláďata" a žactvo mladší - jejich soutěže musí skončit do 18 hodin, nejpozději do 21 hodin, netrvá-li soutěž déle než 4 hodiny.

14.3.2   Žactvo starší - jejich soutěže musí skončit nejpozději do 19 hodin, nejpozději do 21 hodin, netrvá-li soutěž déle než 4 hodiny.  

14.3.3   V kategorii mláďat, žáků a žákyň v případě nerozhodného výsledku po ukončení zápasu vyhlásí rozhodčí v zápasišti vítězem závodníka – hantei.

14.4 Doba zápasu

V soutěžích jednotlivců i družstev, pokud zápas neskončí před limitem, trvá zápas tuto dobu čistého času v minutách:

         věková kategorie                                    doba zápasu

         muži..............................................................5 minut

         junioři…………………………............................4 minuty

         dorostenci……………………...........................4 minuty

         žáci starší………………………........................3 minuty

         žáci mladší……………………......................... 2 minuty

         mláďata……………………….......................... 2 minuty

         ženy…………………………............................ 4 minuty

         juniorky, dorostenky……................................ 4 minuty

         žákyně starší…………………………................ 3 minuty

         žákyně mladší…………………………………… 2 minuty

         Pozn.:    družstva mužů……........................5 nebo 4 minuty

                      družstva žen………………………………4 minuty

         Veteráni…………………………………….…………..určí rozpis        

 

15  Článek - Hmotnostní (váhové) kategorie

Závodníci jednotlivých věkových kategorií se dělí do těchto hmotnostních kategorií, které mohou být upraveny Rozpisem mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží:

15.1      Mláďata
Limit hmotnostní kategorie nesmí být vyšší (nižší být může) než 10% limitu nižší váhy (příklad   27 - 29,7 - 32.7 - 36,0 - ... kg). Počet hmotnostních kategorií není omezen.

15.2      Žáci mladší 
Jsou rozděleni do deseti hmotnostních kategorií: do 27 kg, nad 27 do 30 kg, nad 30 do 34 kg, nad 34 do 38 kg, nad 38 do 42 kg, nad 42 do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg a nad 60 kg.

15.3      Žákyně mladší 
Jsou rozděleny do devíti hmotnostních kategorií: do 28 kg, nad 28 do 32 kg, nad 32 do 36 kg, nad 36 do 40 kg, nad 40 do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg a nad 57 kg.

15.4      Žáci starší 
Jsou rozděleni do deseti hmotnostních kategorií: do 34 kg, nad 34 kg do 38 kg, nad 38 do 42 kg, nad 42 do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg a nad 73 kg.

15.5      Žákyně starší 
Jsou rozděleny do osmi hmotnostních kategorií: do 36 kg, nad 36 do 40 kg, nad 40 do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg a nad 63 kg.

15.6        Dorostenci 
Jsou rozděleni do devíti hmotnostních kategorií: do 46 kg, nad 46 do 50 kg, nad 50 do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg, nad 73 do 81 kg, nad 81 do 90 kg a nad 90 kg.

15.7        Dorostenky 
Jsou rozděleny do sedmi hmotnostních kategorií: do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg, nad 63 do 70 kg a nad 70 kg.

15.8        Junioři 
Jsou rozděleni do osmi hmotnostních kategorií: do 55 kg, nad 55 do 60 kg, nad 60 do 66 kg, nad 66 do 73 kg, nad 73 do 81 kg, nad 81 do 90 kg, nad 90 do 100 kg a nad 100 kg.

15.9        Juniorky 
Jsou rozděleny do osmi hmotnostních kategorií: do 44 kg, nad 44 do 48 kg, nad 48 do 52 kg, nad 52 do 57 kg, nad 57 do 63 kg, nad 63 do 70 kg, nad 70  do 78 kg a nad 78 kg.

15.10      Muži a ženy

Jsou rozděleni do následujících hmotnostních kategorií s mezinárodními názvy:

Název kategorie

Muži

Ženy

superlehká

do 60 kg

do 48 kg

pololehká

nad 60 kg do 66 kg

nad 48 kg do 52 kg

lehká

nad 66 kg do 73 kg

nad 52 kg do 57 kg

polostřední

nad 73 kg do 81 kg

nad 57 kg do 63 kg

střední

nad 81 kg do 90 kg

nad 63 kg do 70 kg

polotěžká

nad 90 kg do 100 kg

nad 70 kg do 78 kg

těžká

nad 100 kg

nad 78 kg

 open (absolutní)  

bez rozdílu hmotnosti – muži

bez rozdílu hmotnosti – ženy

15.11      Start ve vyšší hmotnostní kategorii

15.11.1  V soutěži jednotlivců musí závodník (závodnice) startovat v té hmotnostní kategorii,  v níž byl zvážen. Výjimka může být povolena pouze rozpisem soutěže, nikoliv však u věkové kategorie staršího a mladšího žactva.

15.11.2   V soutěži družstev - s výjimkou kategorie mladšího a staršího žactva - může závodník (závodnice) startovat ve své hmotnostní kategorii nebo v hmotnostní kategorii nejblíže vyšší vyjma ustanovení článku 14.2.11

15.12      Tolerance hmotnostních kategorií

15.12.1  V mistrovských soutěžích jednotlivců všech stupňů, v soutěžích mezinárodních a ve všech soutěžích kategorie mládeže (žákovské a dorostenecké) se musí předepsaná hranice hmotnosti dodržet bez jakýchkoliv tolerancí.

15.12.2  V ostatních nemistrovských soutěžích lze povolit toleranci horní hranice hmotnostních kategorií nejvýše plus 2 kg. Povolená tolerance musí být uvedena v rozpisu soutěže.

15.12.3  Tolerance v hmotnostních kategoriích družstev může být upravena Rozpisem mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží.

 

16  Článek - Soutěžní systémy

16.1 KO s jednoduchou repasáží

Systém se skládá ze dvou částí:

-             Část vylučovací:

v ní postupují a dále bojují neporažení závodníci. Posledním zápasem této části je  finále určující pořadí na prvním a druhém místě.

-             Část opravná - repasáž:

do ní postupují závodníci, kteří prohráli s vítězi skupin. Nasazují se v posloupnosti kol, v nichž prohráli s vítězi skupin. Do posledního kola obou skupin repasáže se nasazují vítězové skupin vylučovací části, repasáž se dobojuje až do určení konečného vítěze. Pořadí závodníků se určuje podle pořadového čísla kola daného závodníka, v němž vypadl. Takto se určí dva závodníci na třetím místě, dva závodníci na 5. až 6. místě, dva závodníci na 7. až 8. místě atd. Závodníci, kteří nevstoupili do repasáže, mohou být hodnoceni pouze jako závodníci bez umístění.

 

16.2 KO s dvojitou repasáží

Systém se skládá ze dvou částí:

-             Část vylučovací:

v ní postupují a dále bojují neporažení závodníci. Posledním zápasem této části je  finále určující pořadí na prvním a druhém místě.

-             Část opravná - repasáž:

do ní vstupují závodníci, kteří prohráli s vítězi poloskupin, nasazují se v posloupnosti kol, v nichž prohráli s vítězi poloskupiny. Do posledního kola repasáže se nasazují poražení finalisté skupin, a to křížově. To znamená finalista 1.skupiny do repasáže poloskupin C a D a finalista 2.skupiny do repasáže poloskupin A a B. Neporažení závodníci v repasáži získávají dvě třetí místa. Závodníci, kteří prohráli s bronzovými medailisty, získávají umístění na 5. až 6.místě. Závodníci, kteří prohráli se závodníky na 5. až 6.místě, získávají umístění na 7. až 8.místě. Závodníci, kteří do repasáže nepostoupili, se hodnotí jako závodníci bez umístění.

16.3 KO s plnou repasáží

Systém se skládá ze dvou částí:

-             Část vylučovací:

v ní postupují a dále bojují neporažení závodníci. Posledním zápasem této části je  finále určující pořadí na prvním a druhém místě.

-             Část opravná - repasáž:

do ní postupují závodníci, kteří prohráli v prvním kole. Nasazují se v posloupnosti kol, v nichž prohráli. Do posledního kola obou skupin repasáže se nasazují vítězové skupin vylučovací části, a to křížově, repasáž se dobojuje až do určení konečného vítěze. Pořadí závodníků se určuje podle pořadového čísla kola daného závodníka, v němž vypadl. Takto se určí dva závodníci na třetím místě, dva závodníci na 5. až 6.místě, dva závodníci na 7. až 8.místě atd.

16.4 Skupinový systém

         Používá se pro 7-16 účastníků.

16.4.1   Systém se skládá ze dvou fází. V první fázi probíhají boje ve skupinách (max. 4), ve druhé fázi pak závodníci, kteří postoupili ze skupin, bojují systémem KO s repasáží (s kolem naděje) o umístění na prvních místech celkového pořadí.

16.4.2   Boje ve skupinách:
Účastníci se rozlosují do skupin, jejich celkový počet a rozsah závisí na počtu startujících v dané kategorii. V každé skupině jsou tři až čtyři závodníci. Počet skupin a počet závodníků ve skupinách určuje tabulka č. 1. Boje ve skupinách probíhají systémem "každý s každým" - pořadí zápasů ve skupinách udává tabulka č. 2.

16.4.3   Pořadí ve skupinách a postup ze skupin:
Pro určení pořadí ve skupinách jsou rozhodující postupně tato hlediska:

a)    Součet bodů za vítězství

b)    při shodné počtu vítězství je rozhodující součet dosažených vítězných pomocných bodů

c)     při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů dvou závodníků je rozhodující výsledek jejich vzájemného zápasu

d)    při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů tří závodníků rozhoduje o jejich pořadí tělesná váha (hmotnost) závodníků zjištěná při vážení. Závodník s nižší hmotností získává lepší umístění.

                        Jestliže v boji ve skupinách dojde ke zranění závodníka bez viny obou soupeřů, jsou všechny výsledky zraněného závodníka anulovány. Z každé skupiny postupují do druhé fáze bojů (tj. do bojů systémem KO s repasáží) dva závodníci, kteří se umístili na dvou prvních místech ve skupině.

16.4.4   Boje ve druhé fázi: 
Do bojů ve druhé fázi (KO s repasáží) jsou závodníci nasazeni dle schématu tabulky č. 3. Závodníci, kteří prohráli ve druhé fázi s finalistou, zařazují se do repasáže.

16.4.5   Hodnocení výsledků bojů ve druhé fázi (KO s repasáží):

a)    Vítěz finálového zápasu (tj. jediný neporažený závodník) se stává vítězem.

b)    Poražený závodník z finálového zápasu obsadí druhé místo.

c)     Vítězové obou skupin repasáže obsadí shodně dvě třetí místa. Pokud je to nutné z hlediska postupového nebo jiného klíče, vybojují vítězové obou skupin repasáže boj o jedno třetí postupové místo, aniž to změní jejich umístění v dané soutěži.

d)    Poražení semifinalisté se považují za závodníky, kteří se umístili na dvou pátých místech.

e)    Za závodníky s umístěním na dvou sedmých místech se považují:

- při čtyřech skupinách ti závodníci, kteří postoupili do bojů ve druhé fázi a byli v ní poražení již v prvním zápase.

f)     Dojde-li ve druhé fázi boje - s výjimkou finále - během zápasu ke zranění bez viny obou soupeřů, je nezraněnému závodníkovi povoleno postoupit do dalšího kola.

g)    Dojde-li ve finále ke zranění bez viny obou soupeřů, je nezraněný závodník prohlášen vítězem.

16.5 Systém každý s každým

16.5.1   Pořadí utkání při počtu 2 účastníků určuje tabulka č. 5.

16.5.2   Pořadí utkání při počtu účastníků od 3 do 12 určuje tabulka č. 4.

16.5.3   Pro určení konečného pořadí platí hlediska:

a)    Součet bodů za vítězství

b)    při shodné počtu vítězství je rozhodující součet dosažených vítězných pomocných bodů

c)     při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů dvou závodníků je rozhodující výsledek jejich vzájemného zápasu

d)    při shodném počtu vítězství i vítězných pomocných bodů tří závodníků rozhoduje o jejich pořadí tělesná váha (hmotnost) závodníků zjištěná při vážení. Závodník s nižší hmotností získává lepší umístění.

16.5.4   Závodníkovi se zapisují body za vítězství:

100   - při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

10     - při zisku WAZA-ARI

1       - při zisku YUKO

               0,5    - při rozdílu SHIDO (v žákovských kat. i při rozhodnutí rozhodčího – YUSEI GACHI)

17  Článek - Utkání družstev

17.1 Struktura utkání

Družstva nastupují k utkání v sestavách skládajících se po jednom závodníkovi (závodnici) v každé hmotnostní kategorii dle ustanovení článku 15, a to vždy počínaje nejlehčí hmotnostní kategorií postupně k nejtěžší, pokud není jinak stanoveno rozpisem mistrovských soutěží.

17.2 Hodnocení v soutěži družstev

17.2.1   O pořadí družstva v soutěži rozhoduje součet získaných bodů v celém hodnoceném průběhu soutěže. O určení konečného pořadí družstva rozhodují postupně tato hlediska:

a)    Součet bodů za vítězství ze všech utkání dle čl. 17.2.6 SŘ

b)    Součet zápasových bodů ze všech utkání dle čl. 17.2.2 SŘ

c)     Součet pomocných bodů ze všech utkání dle čl. 17.2.2 SŘ

d)    Souhrnný výsledek vzájemného utkání

17.2.2   Závodník svým vítězstvím získává pro družstvo 1 zápasový bod a pomocné body dle technického ocenění:

               100   - při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

               10     - při zisku WAZA-ARI

               1       - při zisku YUKO

               0,5    - při rozdílu SHIDO (v žákovských kat. i při rozhodnutí rozhodčího – YUSEI GACHI)

17.2.3   Nenastoupí-li za obě družstva žádný závodník v dané hmotnostní kategorii, zapisuje se oběma družstvům skóre 0:0 a poměr pomocných bodů také 0:0.

17.2.4   Je-li skóre zápasových bodů i poměr pomocných bodů rovný jedné, končí utkání nerozhodně.

17.2.5   Dojde-li k nerozhodnému výsledku dle ustanovení článku 17.2.4 v soutěži družstev, jejíž systém nepřipouští nerozhodný výsledek, pak utkání nekončí a družstva ve stejných sestavách o výsledku rozhodnou takto:

a)    Opakují se všechna utkání od začátku systémem „zlaté skóre“

b)    není-li utkání rozhodnuto dle bodu a), hlavní rozhodčí vylosuje jednu z obou klubů obsazených hmotnostních kategorií. Vítěz tohoto utkání rozhodne o vítězství družstva.

c)     Tyto opakované zápasy probíhají systémem „zlaté skóre“.

d)    Pro bod a) i b) platí, že opakovaná vítězná utkání jsou ohodnocena 1 pomocným bodem, nezávisle na tom, jakým pomocným bodem byla vyhrána.

17.2.6   Za celkové vítězství v utkání získává družstvo do soutěže 2 body, za nerozhodný výsledek 1 bod a za porážku žádný bod. Současně se družstvu připisuje do soutěže součet zápasových bodů a součet pomocných bodů z celého utkání.

17.2.7   Družstvo může nastoupit k utkání pouze tehdy, činí-li počet členů schopných startu více než 50% plného obsazení.

17.3 Kontumační výsledky

Kontumačními výsledky se postihují družstva narušující regulérní průběh soutěže.

17.3.1   Jestliže se utkání neuskuteční vinou některého družstva, získává soupeř do soutěže 2 body, počet pomocných bodů tak, jako by všichni nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

17.3.2   Při neoprávněném startu některého závodníka v sestavě nastoupeného družstva získává soupeř do soutěže 2 body a skóre i poměr pomocných bodů, jako by nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

17.3.3   Jestliže družstvo nastoupí k utkání s počtem členů schopných startu menším, než udává ustanovení článku 17.2.7, získá soupeř 2 body a počet pomocných bodů, jako by nastoupení závodníci zvítězili IPPON GACHI.

17.3.4   Jestliže k utkání nastoupí obě družstva s počtem členů schopných startu menším, než udává ustanovení článku 17.2.7, nepřipisuje se žádnému družstvu žádný bod.

17.3.5   Nedokončí-li některé družstvo celou soutěž, započítávají se jeho dosažené výsledky v případě, že počet vybojovaných utkání činil alespoň polovinu utkání dle rozpisu. Je-li tento počet menší než polovina, anulují se všechna vybojovaná utkání tohoto družstva.

 

18  Článek - Postup a sestup v mistrovských soutěžích

18.1 Postup a sestup

Postup do vyšší mistrovské soutěže a sestup do nižší mistrovské soutěže je určen postupovým klíčem, který musí být uveden v rozpisu každé mistrovské soutěže (viz. ustanovení článku 4.8) a který musí být v souladu s postupovým klíčem příslušných navazujících soutěží. Na základě návrhu sportovního ředitele ČSJu může VV ČSJu udělit výjimku v postupu do vyšší mistrovské soutěže nebo kvalifikační soutěže družstev, je-li to v zájmu rozvoje juda.

18.2 Vzdání se postupu v soutěžích družstev

Pokud družstvo, které podle postupového klíče získá právo postupu do vyšší soutěže (nebo do kvalifikace o postup do vyšší soutěže) a nemůže, anebo nechce toto právo postupu využít a vzdá se jej, musí své rozhodnutí oznámit řídícímu orgánu nejpozději do deseti dnů po skončení příslušné soutěže.

18.3 Účast více družstev téhož oddílu/klubu v dlouhodobých soutěžích a jejich postup

V republikových dlouhodobých soutěžích družstev (extraliga, I.liga muži, dorostenecká liga apod.) může v příslušné věkové kategorii startovat z každého oddílu/klubu pouze jedno družstvo.

18.3.1   Získá-li družstvo právo postupu do kvalifikace pro některou ze soutěží uvedených v ustanovení článku 18.3, v níž startuje další družstvo téhož oddílu/klubu, které si svou ligovou příslušnost zachovalo i pro příští ročník, postupujícímu družstvu právo postupu automaticky zaniká.

18.3.2   Získá-li družstvo právo postupu do kvalifikace pro některou ze soutěží uvedených v ustanovení článku 18.3, v níž startuje další družstvo téhož oddílu/klubu, které si svou stávající ligovou příslušnost nezachovalo a sestupuje nikoliv přímo do nižší soutěže, nýbrž do stejné kvalifikace, pak postupujícímu družstvu právo postupu automaticky zaniká.

18.4 Vzdání se postupu

Vzdá-li se některé družstvo práva postupu dle ustanovení článku 18.2 nebo zanikne-li některému družstvu právo postupu dle ustanovení článků 18.3.1 nebo 18.3.2, přechází toto právo postupu na družstvo, které se umístilo na místě následujícím po posledním postupovém místě v konečném pořadí příslušné soutěže. Vzdá-li se také toto družstvo práva postupu nebo zaniká-li toto právo podle ustanovení článků 18.3.1 nebo 18.3.2, pak lze toto právo postupu přenést na další družstva v konečném pořadí příslušné postupové soutěže.

 

19  Článek – Korespondence

19.1 Korespondence

19.1.1   Veškerá korespondence týkající se mistrovských soutěží, odesílání zápisů ze soutěží, přihlášek k soutěži, apod. se provádí zásadně formou doporučených poštovních zásilek nebo elektronickou formou (může být podepsáno elektronickým podpisem).

19.1.2   Pro korespondenci je možno používat přednostně E-mail.

19.1.3   Pro posouzení data odeslání je rozhodující datum poštovního razítka nebo datum a hodina odeslání E-mailové zprávy.

 

 

20  Článek - Námitky, protesty

20.1 Námitky lze podat pouze v těchto případech:

20.1.1   Při porušení ustanovení tohoto soutěžního řádu, rozpisu soutěže nebo jiného sportovně-technického řádu vydaného k řízení soutěží.

20.1.2   Při porušení nebo nedbání platných směrnic svazu.

20.2 Námitku může podat:

20.2.1   V soutěžích jednotlivců jednotlivec, vedoucí družstva, trenér, výbor oddílu/klubu.

20.2.2   V soutěžích družstev vedoucí družstva, trenér, výbor oddílu/klubu.

20.3 Námitku lze podat pouze písemně, a to:

20.3.1   Na místě soutěže sportovnímu řediteli soutěže (SŘS) nebo hlavnímu rozhodčímu nejpozději do ukončení posledního zápasu soutěže.

20.3.2   Řídícímu orgánu soutěže (STK) do tří dnů po skončení příslušného zápasu (turnaje, utkání).

20.4 Každá námitka musí být podložena peněžitým vkladem

  Výši  vkladu stanovují Ekonomické směrnice ČSJu pro tyto soutěže:

-          soutěže v rámci ČR pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev

-          soutěže v rámci svazů a nižších územních orgánů: pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev

-          soutěže v rámci OV (MV): pro soutěž jednotlivců a soutěž družstev

20.4.1   U námitky podané dle ustanovení článku 20.3.1 se současně skládá vklad v hotovosti proti potvrzení a není-li námitce dle ustanovení článku 20.5.1 vyhověno, je sportovní ředitel soutěže (SŘS) povinen částku poukázat do 48 hodin čtyřdílnou poštovní poukázkou řídícímu svazu.

20.4.2   K námitce podané podle ustanovení článku 20.3.2 musí být přiložen jeden díl poštovní poukázky jako doklad o zaplacení vkladu.

20.4.3   Nebyly-li splněny náležitosti ustanovení článků 20.4.1 nebo 20.4.2, považuje se námitka za nepodanou. Dodatečné poukázání vkladu není možné.

20.5 Podanou námitku projedná jako orgán první instance:

20.5.1   Námitku podanou dle ustanovení článku 20.3.1 projedná nejpozději do ukončení soutěže (turnaje, utkání) sbor rozhodčích. O výsledku vypracuje písemné rozhodnutí, které hlavní rozhodčí přiloží ke zprávě hlavního rozhodčího a k zápisům ze soutěže. O podané námitce neprodleně informuje emailem řídící orgán STK.

20.5.2   Námitku podanou dle ustanovení článku 20.3.2 projedná řídící orgán (STK) do dvaceti dnů od obdržení a o výsledku vydá písemné rozhodnutí, které zašle odesílateli námitky.

20.6 Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí I.instance lze podat do patnácti dnů po obdržení rozhodnutí, a to u námitky podané dle ustanovení článku 20.3.1 k řídícímu orgánu soutěže (STK), u námitky podané dle ustanovení článku 20.3.2 k výkonnému výboru svazu juda příslušného územního orgánu.

20.6.1   Rozhodnutí orgánu II.instance není konečné. Odvolání je možné podat dle Stanov ČSJu, čl. 53 rozhodčí komisi ČSju.

20.6.2   Podání odvolání nemá odkladný účinek.

20.7 Zamítnutí námitky

Je-li podaná námitka nebo odvolání zamítnuto, propadá peněžitý vklad ve prospěch řídícího svazu. Bylo-li námitce nebo odvolání vyhověno, třeba jen částečně, vrací se vklad zpět v plné výši.

20.8 Vzetí námitky zpět

Námitku nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jejich projednávání.

20.8.1   Byla-li námitka nebo odvolání vzato zpět před projednáváním, může být namítajícímu nebo odvolateli uloženo, aby uhradil příslušnému orgánu všechny prokazatelné výdaje, které podáním námitky nebo odvoláni vznikly.

20.9 Podání bezdůvodné námitky nebo odvolání

Podání bezdůvodných námitek nebo odvolání může být trestáno dle disciplinárního řádu.

 

 

21  Článek - Pořádkové pokuty

21.1 Pořádkové pokuty

Za přestupky proti ustanovení tohoto soutěžního řádu (SŘ), rozpisu soutěží a jiných sportovně-technických předpisů vydaných k řízení soutěží mohou řídící orgány soutěže ukládat oddílům/klubům, které se provinily, kromě kontumačních opatření a příp. disciplinárních trestů také pořádkové pokuty.

21.2 Výše pořádkových pokut

Výše pořádkových pokut pro soutěže řízené ČSJu, KSJu určují Ekonomické směrnice za tyto přestupky:

a)    Nezaslání nebo opožděné zaslání zprávy o průběhu soutěže (zápisy, tabulky, vyúčtování, atd.). Nezaslání nebo opožděné zaslání nabídky soutěže účastníkům a řídícímu svazu u dlouhodobých mistrovských soutěží.

b)    Uspořádání soutěže bez sportovně-technického souhlasu - viz. ustanovení článku 4. Přeložení turnaje v dlouhodobé soutěži na jiný termín bez schválení řídícího svazu. Přeložení nemistrovské soutěže uvedené v soutěžním kalendáři na jiný termín nebo její neuspořádání bez schválení řídícího svazu.

c)     Za nedostatečnou úpravu a zajištění zápasiště a přípravu soutěže nebo nedodržení povinností pořadatele soutěže dle ustanovení článku 9 a článku 11.4.

d)    Za porušení nebo nedbání předpisu a manipulaci se soupiskami družstev dle ustanovení článku 6.3.

21.3 Opakovaný přestupek

Při opakování přestupku je možno podle povahy, závažnosti a dalších okolností vyměřit pokutu až do dvojnásobné výše.

 

22  Článek - Náhrady soupeřům při nenastoupení družstva

22.1 Náhrady soupeřům

Pokud družstvo nenastoupí k utkání (turnaji) v soutěži mistrovské nebo nemistrovské (s výjimkou případu vyšší moci), které bylo sjednáno předem dohodou nebo určeno rozpisem soutěže, uhradí oddíl/klub náhrady soupeři (pořadateli) dle čl. 22.3.

22.2 Vyšší moc

Posouzení, jde-li o případ z vyšší moci, přísluší orgánu svazu juda, který o uložení náhrady rozhoduje.

22.3 Výše náhrady

Výše náhrady se určuje ve výši prokázaných výloh soupeře (pořadatele), tj. výlohy na propagaci, na přípravu a pronájem tělocvičny. Dále za odměny rozhodčím, náhradu cestovních výloh apod. V náhradě nelze uplatňovat předpokládaný zisk či jeho část.

 

23  Článek - Vklady – startovné

23.1 Vklady – startovné

Pořadatelé soutěží mohou od oddílů/klubů, které přihlašují nebo vysílají k této soutěži družstva nebo jednotlivce, vyžadovat vklady - startovné.

23.1.1   Ustanovení o povinnosti složení vkladu a jeho výši musí být uvedeno v rozpisu soutěže. V rozpisu se uvede, zda se vklad poukáže předem současně s přihláškou nebo se složí při zápisu.

23.1.2    Vklady poukázané předem s přihláškou připadají ve prospěch pořadatele i v případě, že se přihlášený jednotlivec nebo družstvo k soutěži nedostaví.

23.1.3   Přihlášky podané bez předepsaného vkladu může pořadatel pokládat za nepodané a nepočítat s nimi.

23.1.4   U jednotlivců nebo družstev, kteří se přihlásí k uvedené soutěži po stanoveném termínu, může pořadatel požadovat vklad - startovné zvýšené. Hranici tohoto navýšení určují Ekonomické směrnice ČSJu nebo „Rozpis mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok.

23.1.5   Další způsoby zvýšeného startovného může být pro daný stanoveno Rozpisem mistrovských a kvalifikačních soutěží.

23.1.6   U jednotlivců nebo družstev, kteří se dostaví k soutěži, kde je podmínkou přihláška, bez přihlášení, může pořadatel nebo ČSJu požadovat vklad - startovné zvýšené.  Hranici tohoto navýšení určují Ekonomické směrnice ČSJu „Rozpisu mistrovských soutěží a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok.

23.2 Výše vkladu – startovného:

a)    Mistrovské soutěže: výši vkladu určí ČSJu „Rozpisem mistrovské soutěže a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok.

b)    Nemistrovské soutěže: pokud výši vkladu neurčí ČSJu „Rozpisem mistrovské soutěže a kvalifikačních soutěží“ pro příslušný rok, je neomezený.Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. února 1981 o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti

 
 

Soutěžní řád OSJu Kolín pro Polabskou ligu

II. SOUTĚŽNÍ ŘÁD PL

Oblastní svaz juda v Kolíně

Polabská liga

Soutěž s bohatou historií (vznik v roce 1988)

 

Soutěžní řád OSJu Kolín
určený pro Polabskou ligu

Vypracovala pracovní skupina OSJu Kolín

Schválil VV OSJu Kolín – platnost od 1. 1. 2015

 

Úvodní ustanovení:

Polabská liga

Polabská liga je soutěží spřátelených oddílů, které pojí zájem o sportovní vyžití svých svěřenců. Z těchto důvodů se vždy očekává od všech účastníků korektní přístup se sportovním duchem, jednání fair play a aktivní přístup v zajišťování hladkého průběhu soutěže např. dodáváním kvalifikovaných rozhodčích, dodržováním všech předpisů apod. 
Každý činovník soutěže si musí řádně plnit své úkoly. Zvláštní důraz je kladen na činnost rozhodčích, kteří odvádějí pro PL neodmyslitelný kus poctivé práce. Přesto je nezbytné, aby si neustále rozšiřovali své znalosti s ohledem na stále se měnící situaci kolem pravidel a s nimi souvisejícími předpisy. Na druhou stranu je nutné, aby každý účastník PL jejich práci neznehodnocoval svým neuváženým a nekorektním jednáním. Proto by měl každý klub účastnící se PL na každé kolo nabídnout své rozhodčí, kteří by byli v aktuálním kontaktu s děním na soutěži a přinášeli do klubů informace o změnách v řízení soutěží apod. Tito lidé by se měli aktivně účastnit i školicích akcí OSJu Kolín.
Pořádání kola PL je pro každý pořadatelský oddíl / klub velmi dobrým oceněním. Jak se následně kolo podaří zrealizovat je tudíž odrazem nejenom OSJu Kolín, ale i samotného pořadatelského oddílu. Proto by se měl každý pořadatelský oddíl věnovat přípravě a průběhu soutěže velmi zodpovědně. Nemělo by se stávat, že by na soutěži chyběl kvalifikovaný zdravotní dozor, zázemí pro činovníky, dostatečný počet sociálního zařízení a občerstvení.         

Použité zkratky:
OSJu – Oblastní svaz juda v Kolíně
VV – Výkonný výbor OSJu Kolín (vrcholný orgán OSJu Kolín)
PL – Polabská liga žactva (soutěž OSJu Kolín)

I. 
Základní ustanovení

Tento soutěžní řád PL nenahrazuje SŘ ČSJu ani jiné platné předpisy. Je jen jeho doplněním v bodech, které nejsou v platných předpisech zcela definovány nebo v bodech, které jsou specifické jen pro dlouhodobou soutěž PL. Dále je vodítkem v řízení soutěže PL v situaci, kdy dojde v rámci ČSJu ke změnám SŘ nebo jiných pravidel, přitom tyto změny nebudou ještě předány široké odborné veřejnosti k seznámení. V našem případě rozhodčím a trenérům. Nebo s nimi nejsou seznámeni v dostatečném předstihu, který je nezbytný k zavedení změn do oddílu a přenesení do soutěže PL.

Žákovská soutěž Polabská liga je výhradně soutěží OSJu Kolín, který vznikl z Okresního svazu juda v Kolíně při ČSTV Kolín v roce 1988. Vrcholným orgánem OSJu Kolín je VV. Výkonný výbor je složen ze zástupců jednotlivých členských oddílů OSJu Kolín. Každý z těchto oddílů má po jednom rozhodujícím hlase. Předseda OSJu Kolín má rovněž rozhodující hlas. Ostatní hlasy účastníků jednání VV OSJu Kolín jsou jen hlasy poradními. VV OSJu si volí, dle potřeb, své pracovní komise. Ty pracují samostatně dle zadání a pověření VV.
Osju Kolín a Polabská liga jsou řádně prezentovány na svých oficiálních stránkách www.osju.eu. Tyto stránky zároveň poskytují veřejnosti informace dodávané svými členskými oddíly. Hlavní jejich částí je ovšem trvale poskytovaný technický servis k PL a činnosti jednotlivých klubů. Na stránkách je tudíž vydáván, mimo jiné, soutěžní kalendář OSJu Kolín, soutěžní předpisy, aktuální informace o novinkách z ČSJu, akcích OSJu, členských oddílů apod. Nezbytnou částí stránek je pohled do historie OSJu a Polabské ligy. Zejména jsou řádně evidované seznamy vítězných družstev ročníků PL, oceněných osob apod. Za chod stránek zodpovídá VV předseda OSJu Kolín.         

V rámci OSJu Kolín je stanoveno dvojí členství. Hlavním je plnohodnotné členství v OSJu Kolín. Ziskem tohoto členství se stává oddíl jeho aktivní součástí. Má, nejenom práva a povinnosti stejné jako členský oddíl PL, ale nad tento rámec se ještě aktivně spolupodílí na rozhodování o dění v OSJu Kolín a PL. Oddíly z okresu Kolín, které řádně požádají, mají větší šanci k přijetí do tohoto členství, jelikož jsou v regionu, kde sídlí OSJu a mají tudíž i dobré předpoklady k aktivní činnosti. Výjimky se vydávají i oddílům ze sousedních oblastí s dobrou dopravní dostupností. Tím je optimalizována činnost VV. Výsledné rozhodnutí o členství přísluší výhradně VV OSJu Kolín.    
Druhým členstvím je přijetí a zařazení oddílu do soutěže Polabská liga. To znamená, že se jedná o členství v Polabské lize. Toto členství zaručuje zařazení do dlouhodobé soutěže družstev na dobu neurčitou. Takto zařazený oddíl má právo na volnou účast na všech kolech PL bez jakéhokoliv omezení a soutěžit nejenom o vítězství jednotlivých kol PL ale i o hlavní cenu vítěze ročníku. Každý členský oddíl má ovšem rovněž i své povinnosti. Mezi základní povinnosti patří dodržování etického chování všech jeho členů, dodržování základních ustanovení a předpisů OSJu, propozic, dodávání rozhodčích k řízení PL. Členský oddíl se také musí podřídit rozhodnutí VV OSJu Kolín. I o členství v PL výlučně rozhoduje VV OSJu Kolín. Stejně tak o vyloučení oddílu pro zvlášť hrubé porušení podmínek členství.

Polabská liga je, v jednotlivých kolech a v kategorii jednotlivců, otevřenou soutěží všem oddílům ČR, které se řádně na soutěž přihlásí. Tudíž na ní startují i oddíly, které nejsou ani v jednom členství (OSJu, PL). 
Pořadatelé jednotlivých kol mohou start, s ohledem na časový plán a SŘ ČSJu a SŘ OSJu, početně omezit. To se ovšem netýká oddílů, které jsou zařazené do dlouhodobé soutěže PL Těmto oddílům se nesmí početní účast nikterak omezovat.

Rozdílný přístup je u hodnocení družstev. V rámci daného kola je hodnocení pořadí družstev otevřené. Tudíž se v něm započítávají i výsledky nečlenských oddílů. Ovšem do dlouhodobé soutěže PL se započítávají body výlučně oddílům, které jsou do dlouhodobé soutěže řádně zařazené v rámci členství v PL nebo OSJu.

Pořadatelem Polabské ligy je výlučně OSJu Kolín. Pořadatelem kola Polabské ligy je VV OSJu Kolín pověřený oddíl, který se za průběh soutěže zodpovídá VV OSJu Kolín.

II. 
Rozdělení kategorií:

Závodníci jsou po registraci a odvážení zařazováni do příslušné věkové a hmotnostní kategorie.

A. Věkové ktg.:

 • Mláďata U9, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 7 a 8 let(neboduje se v soutěži PL)
 • Mláďata U11, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 9 a 10 let
 • Mladší žáci a žákyně, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 11 nebo 12 let
 • Starší žáci a žákyně, kteří v běžném kalendářním roce dovrší 13 nebo 14 let

Závodníci mohou být zařazeni jen do jedné soutěžní ktg.  Není povolen start ve vícero kategoriích (tzv. „Dvojitý start“). To neplatí v ktg. dorostu, kde po splnění požadovaných kritériích mohou startovat starší žáci / žákyně.Pořadatelé jednotlivých kol PL mohou vložit do pořádaného kola soutěže maximálně 2 kategorie dorostu. Základní podmínkou pro vložení těchto ktg. je, že pořadatelský oddíl má své závodníky dané ktg. dorostu. Rovněž musí splnit základní podmínku a vybrané kategorie musí uvést ve schváleném rozpise soutěže. Zařazení závodníků ostatních oddílů do těchto ktg. je podmíněno jejich včasným přihlášením. O možném startu nepřihlášených závodníkům vložených kategorií rozhoduje pořadatel – ředitel soutěže.
Start staršího žactva v kategorii dorostu se řídí platným SŘ ČSJu.
 
B. Hmotnostní ktg.:

 • Mláďata U9:     
  • Dívky :             hmotnosti dle SŘ ČSJu, početně max. po 4 ve skupině
  • Chlapci :           hmotnosti dle SŘ ČSJu, početně max. po 4 ve skupině

     Bude-li to nezbytné, lze v některých hmotnostních ktg. sloučit chlapce s dívkami. Osloučení rozhodne výhradně hlavní rozhodčí nebo jím pověřený pracovník STK. Takto se může činit pouze v situacích, kdy nelze jiným vhodným způsobem zajistit pro všechny závodníky z U9 soupeře.
     Tato kategorie není bodovaná do hlavní soutěže Polabské ligy o putovní pohár. Každé dítě z ní získá minimálně diplom. Pokud to půjde, tak i s medailí.

 • Mláďata U11:      
  • Dívky :             do 22, 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, nad 52 kg
  • Chlapci :           do 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, nad 55 kg
 • Mladší žáctvo:
  • Dívky:             do 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, nad 57 kg.
  • Chlapci:          do 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, nad 60 kg. 
    
 • Starší žáctvo:
  • Dívky:              do 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, nad 63 kg. 
  • Chlapci:          do 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, nad 73 kg.

Závodníky je nezbytné, s ohledem na případné rozhodování o určení pořadí v případě vyrovnaného výsledku, rozvážit přesně na desetinné místo.

Vážní lístky musejí být vypsány čitelně a úplně bez zkomolenin jmen či názvů oddílů.

III.
Doba zápasu

Stanovená doba zápasu:

 • Mláďata U9, U11, ml. žactvo:              2 min.
 • Starší žactvo:                                         3 min.

IV. 
Soutěžní systémy OSJu :

V soutěži Polabská liga se používají jen dva soutěžní systémy. Jedním z nich je systém „Každý s každým“ druhým je systém „Skupinový“. Zásadně se, v rámci PL, nepoužívá žádný „KO systém“ s ohledem na zájem poskytnou dětem, pokud to jen trochu jde, co nejvíce zápasových možností.

A. Systém „Každý s každým“
 viz tabulka č. 1
Systém je využíván v hmotnostních kategoriích, ve kterých jsou zařazeni 2 až 5 závodníků. Závodníci zařazeni do hmotnostní kategorie, ve které je rozhodováno tímto systémem, se vzájemně postupně střetnou. Pořadí jejich zápasů udává tabulka č. 2.

Pro určení konečného pořadí platí následná kritéria:

1, Bude-li, ve skupině pouze jediný závodník, první místo se mu přizná. Závodník, který bude mít zájem a jeho trenér mu to povolí, může odeprat zápasy mimo soutěž. Tyto zápasy ale nesmějí narušovat hladký průběh soutěže a musejí být schválené trenéry soupeřů a zároveň hlavním rozhodčím.
2, Ve skupině, kde budou 2 závodníci, se musejí odeprat  2 zápasy. Pokud dojde k rovnosti vítězství, rozhodne počet vítězných pomocných bodů. Bude-li i to shodné, rozhodne třetí zápas.
3, Ve skupinách, kde jsou 3 až 5 závodníků, o vítězi rozhodne počet vítězství. Čím jich závodník více získá, tím má lepší umístění. Při shodném počtu vítězství rozhoduje počet pomocných vítězných bodů. Opět platí pravidlo, čím více bodů, tím lepší místo.
Pokud dojde opětovně ke shodě, rozhodne u dvou závodníků s rovným výsledkem vzájemný zápas. Vítěz vzájemného zápasu má lepší umístění. U tří závodníků se nedá posoudit vzájemný zápas, proto rozhodne tělesná váha (hmotnost) zjištěná při vážení. Závodník s nižší hmotností získává lepší umístění.

B. Systém skupinový bez repasáže viz tabulka č. 8

Systém je využíván ve hmotnostních kategoriích, ve kterých je zařazeno 6 až 8 závodníků.

Stručný popis: 
Systém se skládá ze dvou částí. V první části probíhají boje ve skupinách a ve druhé pak závodníci, kteří postoupili ze skupin, bojují systémem KO o celkové umístění v hmotnostní kategorii.

Podrobný popis jednotlivých částí systému:
1, Boje v první části – ve skupinách: 
Účastníci se rozlosují po 3-4 do skupin podle tabulky č. 4, která určuje počty skupin a závodníků v nich nasazených. Boje ve skupinách probíhají systémem „každý s každým“  Pořadí zápasů ve skupinách udává tabulka č. 6.
Nasazení do tabulek probíhá:
Závodníci z jednoho oddílu se rozlosují do jednotlivých skupin tak, aby se, při úspěšných postupech, potkali co nejdéle viz tabulka č. 4.

Pořadí ve skupině je stanoveno podle následných kritérií: 
Rozhodují počty vítězství. Čím více závodník získá vítězství, tím má lepší umístění. Při shodném počtu vítězství rozhoduje počet pomocných vítězných bodů. Opět platí pravidlo, čím více bodů, tím lepší místo.
Pokud se ani pak nedá určit pořadí, rozhodne u dvou závodníků s rovným výsledkem vzájemný zápas. Vítěz vzájemného zápasu má lepší umístění.
U tří závodníků se shodným výsledkem se nedá posoudit vzájemný zápas, proto rozhodne tělesná váha (hmotnost) zjištěná při vážení. Závodník s menší hmotností získává lepší místo. 
Jestliže v boji ve skupinách dojde ke zranění závodníka bez viny obou soupeřů, jsou všechny výsledky zraněného závodníka anulovány.
Z každé skupiny postupují do druhé části systému vždy první dva závodníci.

2, Boje ve druhé části – KO systému bez repasáží: 
Do pavouka jsou nasazováni závodníci dle tabulky č. 5
Vítězové prvního kola druhé části postupují dále do finálního kola, kde se utkají o první 2 místa. Vítěz získává první místo, poražený druhé. Oba poražení závodníci z prvního kola získávají 3. místo. 
Pokud dojde ke zranění finalisty bez viny obou soupeřů před koncem zápasu, prohlásí se nezraněný závodník za vítěze.

 

C. Systém skupinový s repasáží viz tabulka č. 3
Systém je využíván v hmotnostní kategoriích, ve kterých je zařazeno 9 až 16 závodníků. Stane-li se, že hmotnostní kategorie bude mít více jak 16 závodníků, dojde, po dohodě s hlavním rozhodčím nebo jím pověřenou osobou (STK) k jejímu rozdělení na dvě skupiny. Do první, která se u označení hmotnostní kategorie označí „A“, se nalosuje polovina nejlehčích závodníků. Do druhé skupiny, která se u označení hmotnostní kategorie označí  „B“ se nalosují těžší závodníci. Hlavní rozhodčí může, bude-li to pro skupinu lepší, stanovit i jiné dělení.

Stručný popis: 
Systém se skládá ze dvou částí. V první části probíhají boje ve skupinách a ve druhé pak závodníci, kteří postoupili ze skupin, bojují systémem KO o celkové umístění v hmotnostní kategorii. U skupin, kde je nalosováno 9 a více závodníků, se využívá ve druhé části nasazování do oprav.

Podrobný popis jednotlivých částí systému:
1, Boje v první části – ve skupinách: 
Účastníci se rozlosují po 3-4 do skupin podle tabulky č. 4, která určuje počty skupin a závodníků v nich nasazených. Boje ve skupinách probíhají systémem „každý s každým“  Pořadí zápasů ve skupinách udává tabulka č. 6.
Nasazení do tabulek probíhá:
Závodníci z jednoho oddílu se rozlosují do jednotlivých skupin tak, aby se, při úspěšných postupech, potkali co nejdéle viz tabulka č. 4.
Pořadí ve skupině je stanoveno podle následných kritérií: 
Rozhodují počty vítězství. Čím více závodník získá vítězství, tím má lepší umístění. Při shodném počtu vítězství rozhoduje počet pomocných vítězných bodů. Opět platí pravidlo, čím více bodů, tím lepší místo.
Pokud se ani pak nedá určit pořadí, rozhodne u dvou závodníků s rovným výsledkem vzájemný zápas. Vítěz vzájemného zápasu má lepší umístění.
U tří závodníků se shodným výsledkem se nedá posoudit vzájemný zápas, proto rozhodne tělesná váha (hmotnost) zjištěná při vážení. Závodník s menší hmotností získává lepší místo. 
Jestliže v boji ve skupinách dojde ke zranění závodníka bez viny obou soupeřů, jsou všechny výsledky zraněného závodníka anulovány.
Z každé skupiny postupují do druhé části systému vždy první dva závodníci.

2, Boje ve druhé části – KO systému s repasáží: 
Do pavouka jsou nasazováni závodníci dle tabulky č. 5
Vítězové prvního kola druhé části postupují dále do dalšího kola, poražení jsou zařazeni rovnou do repasáže prvního stupně dle tabulky č.7.Vítězové druhého kola druhé části postupují do finálového zápasu, kdežto poražení jdou do repasáží na druhou úroveň, kde si počkají na vítěze z prvního kola repasáže. Vzájemně se následně utkají o 3. místo. Repasáže jsou 2, tudíž se udělují i 2 třetí místa. Účastníci finálového zápasu se střetnou o první místo, které získá vítěz. Poražený obsadí druhé místo.

Pokud dojde ke zranění finalisty bez viny obou soupeřů před koncem zápasu, prohlásí se nezraněný závodník za vítěze.

V. 
Nenastoupení závodníka k soutěži

U všech soutěžních systémů platí, že každý závodník se musí k soutěži dostavit včas a řádně připraven. Každý je povinen počínat si tak, aby nezdržoval zbytečnými průtahy chod soutěže. Pokud se soutěžící na pokyn přípravy k zápasu a následně na pokyn k nástupu na tatami nedostaví, může hlavní rozhodčí vyhlásit vítězem řádně nastoupeného závodníka. Tomu ovšem musí předcházet minimálně 3x výzva k nástupu, mezi kterými musí být minimálně jednominutová pauza. K tomuto kroku je oprávněn výhradně hlavní rozhodčí. Nikdo jiný není oprávněn si tento postup vynucovat.   

OSJu si ponechává právo zasáhnout do systému, bude-li to v zájmu soutěže.

VI.
Bodování PL:

Do bodování PL se nezapočítávají výsledky kategorie U9.

  A. Závodníci soutěžící v systému „Každý s každým“
podle počtů v kategorii obdrží:

1 závodník
 0 bodů

2 závodníci
1. místo           1 bod
2. místo           0 bodů  

3 závodníci
1. místo           2 body
2. místo           1 bod
3. místo           0 bodů

4 závodníci
1. místo           3 body
2. místo           2 body
3. místo           1 bod

5 závodníků závodníci
1. místo           4 body
2. místo           3 body
3. místo           2 bod

B. Závodníci soutěžící v systému skupinový - podle počtů závodníků v kategorii obdrží:

6 - 8 závodníků

1. místo           4 body
2. místo           3 body
3. místo           2 body    (jsou 2 třetí místa, každý po 2 bodech)

9 - 16 závodníků

1. místo           5 bodů            
2. místo           4 body                        
3. místo           3 body    (jsou 2 třetí místa, každý po 3 bodech)
postupující ze skupin, bez umístění obdrží po 1 bodě.

VII.
Bodování a pořadí družstev jednotlivých kol PL

Rozhoduje počet získaných bodů u 10 nejlépe umístěných závodníků družstva. Oddíl s největším počtem bodů obsadí 1. místo. A sestupně se za něj řadí oddíly s nižšími zisky bodů.

Dojde-li ke shodě mezi jednotlivými oddíly na prvních třech místech, rozhodne u nich o lepším umístění počet nejlépe bodovaných umístění.  Oddíl s vyšším počtem nejlépe bodovaných umístění obsazuje lepší pozici. Porovnávají se počty od nejlepších pozic až po ty horší dokud se nerozhodne.   

Nejde-li ani tak rozhodnout, rozhodnou počty dalších v základě nebodovaných míst (nad prvních 10 pozic). Postupuje se opětovně postupně od nejlépe bodovaných umístění až k hůře bodovaným umístění. Dokud se nerozhodne.

Pokud selžou všechna výše uvedená kritéria pro určení umístění, provede se propočet úspěšnosti oddílů v poměru na jednotlivce. To znamená, že se spočítají všechny získané body družstva a ty se následně vydělí počtem všech účastníků družstva. Tím se získá bodový průměr na závodníka. Lepší pozici získá ten oddíl, který bude mít větší procento úspěšnosti v daném kole.

Z průměrového výpočtu se vyloučí jednotlivci, kteří neměli na soutěži soupeře.
Když ani tak nedojde k jasnému výsledku, musí dojít k vyhlášení 2 (nebo více) shodných výsledků. Že nastane taková situace, je ovšem vysoce nepravděpodobné.  

 VIII.

Průběžné pořadí PL

Zde se, postupně sčítají body u oddílů z jednotlivých kol PL. Ty výhradně určují průběžné pořadí Polabské ligy. Oddíl s nejvyšším ziskem bodů obsazuje 1. místo v tabulce. Sestupně se za něj řadí oddíly s nižšími zisky bodů. Pokud mají některé oddíly shodné počty bodů, dělí se o umístění, která jim bodově náleží. Z jednotlivých kol se započítává jen 10 nejlepších výsledků z kola. Vyhodnocení vítězů jednotlivých kol tedy nemá vliv na průběžné pořadí PL.

Průběžné pořadí PL sestavuje a VV OSJu předkládá předseda STK. VV OSJu pořadí projedná, v případě potřeby dodatečně upraví a následně schválí. Předsedu STK může zastoupit člen komise STK nebo VV OSJu pověřená osoba, případně předseda OSJu.

 IX.

Výsledné pořadí PL – určení vítěze ročníku

Vítězem ročníků se stává družstvo, které získalo v součtu z jednotlivých kol nejvíce bodů.  Sestupně se za něj řadí oddíly s nižšími zisky bodů.

Pokud u družstev na prvních třech pozicích dojde ke shodnému počtu bodů, rozhodne o jejich výsledné pozici:
Porovnání součtu nejlepších umístění z jednotlivých kol. Nejprve se porovnávají první místa. Při shodě druhá atp. dokud se nerozhodne. 
Pokud se ani tak nedá rozhodnout, propočítají se úplně všechny získané body, tedy nejenom těch 10 pozic, z jednotlivých kol PL. Oddíl s vyšším počtem bodů získává lepší umístění.

Pokud ani to nerozhodne, což je vysoce nepravděpodobné, vyhlásí se na rozhodné pozici shodně umístěná družstva.
U ostatních pozic, kde se nepředávají poháry, není nutné přesně stanovovat pořadí, tudíž se oddíly, se stejným počtem bodů, o umístění podělí.

Vítězné družstvo obdrží kopii putovního poháru a jeho jméno bude trvale zapsáno přímo na poháru nebo na jeho podstavci. Jelikož vítězné družstvo získává zmenšenou kopii poháru do trvalého držení, zůstává putovní pohár majetkem OSJu Kolín. Pohár se tedy nepřeváží. Dá se jen výjimečně zapůjčit na výstavu nebo jinou prezentaci. Při jeho přepravě se musí dbát zvýšené opatrnosti.  

 

Schválil 
VV OSJu Kolín
Vávrova 814
280 02 Kolín 4
www.osju.eu

 dne 13. prosince 2014

 za VV OSJu Kolín - Josef Musil

PŘÍLOHY SŘ OSJU KOLÍN

Přílohy SŘ OSJu Kolín:
Příloha / tabulka č.1                B-osju-tab-kazdy-s-kazdym 
Příloha / tabulka č.2                C-tabulka-c-2-sr
Příloha / tabulka č.3                E-osju-tab-9-16-s-repasazi
Příloha / tabulka č.4, 5, 6, 7    D-prilohy-sr-osju-nove
Příloha / tabulka č.8                F-osju-6-8-priloha-8

Sport Kolín, z.s.

 IČ: 26540037

 

 Spolkové logo:

Logo-sport-kolin
Předseda:

Josef Musil   + 420 605 209 665
Sídlo spolku:

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
e-mail:
josef.musil@sportkolin.cz

Bankovní spojení:

427837379/0800 

Česká spořitelna v Kolíně

 

Sport-kolin-na-mape

Podporovatel

 

Náš spolek získal výraznou podporu od jednoho z nějvětších dodavatelů florbalového vybavení. Výrazné slevy a akce platí samozřejmě i pro naše členy. Více zjistíte u vedoucího florbalového týmu Martina Musila.
https://www.eflorbal.cz/<

Podporovatel

Od NSA, stejně tak jako jiné sportovní spolky, dostáváme ročně nemalou finanční podporu na mládež formou dotace. Ta nám pomáhá pokrýt nemalé roční náklady na sportování dětí ze spolku.
Děkujeme.
https://www.agenturasport.cz/

Podporovatel

Město Kolín
Mesto-kolin

Ročně získáváme několik sportobních dotací od města. Jedná se o pravidelné dotace ve dvou pololetích v souladu s kritériemi Sportovní komise Rady města. K tomu dále získáváme, na základě individuálních žádstí, dotace na jednotlivé sportovní akce, pokud je sportovní komise po posouzení doporučí a Rada města schválí.
Děkujeme 
https://www.mukolin.cz/