Stanovy klubu

           Naše stanovy jsou sepsány za podpory ČUS. Za tuto podporu jim samozřejmě děkujeme. Pokud má někdo z jiných klubů - návštěvníků našich stránek zájem, může si je zkopírovat a upravit ke své potřebě.                      Neuplatňujeme na ně tudíž žádná autorská práva a poskytujeme je dobrovolně dalším spolkům.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

S T A N O V Y

Sport Kolín, z.s.

I.

Základní ustanovení

Spolek s názvem Sport Kolín, z.s. (dále jen Spolek) je samosprávný a dobrovolný

svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

Sídlem spolku je Vávrova 814, Kolín 4, PSČ 280 02.

Spolku bylo přiděleno IČ: 26540037

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku


1. Základním účelem a hlavní činností Spolku je:

a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a

turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové

podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických,

estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy

s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.

v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou

činností.

2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

 

III.

Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní,


2. Valná hromada.

Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za každých 15 členů oddílu se valné hromady účastní 1 zástupce starší 18 let

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu.

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14dní před konáním zasedání

valné hromady.

2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku, rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

e) schválení výsledku hospodaření,

f) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Spolku,

g) určení hlavních směrů činnosti Spolku,

h) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

i) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

j) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků

s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna

nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná

v počtu přítomných.

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a

rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro

rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto

záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou

oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda Spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Spolku, a to v určených dnech a hodinách.


3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán Spolku.

Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je

čtyřleté.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů Spolku.

3.6. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a

opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost Spolku,

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do

působnosti valné hromady,

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Předseda jedná jménem Spolku, a to v souladu

s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem

Spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit Spolku škodu, kterou tímto

jednáním způsobí.

4.2. Předseda podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis.

4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté


5. Kontrolní komise Spolku

5.1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Spolku.

5.2. Kontrolní komise má nejméně tři členy. Valná hromada může navýšit počty členů kontrolní komise. Ovšem s tím, že počet členů musí být lichý.
5.3. Kontrolní komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.

5.4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami, vnitřními předpisy Spolku a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor Spolku.

5.5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
5.6. Funkční období kontrolní komise je čtyřleté

 

IV.

Členství

A) Druhy členství

1. Členství ve Spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:

a) řádné

b) přidružené

c) čestné

3. Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Spolku a přispívat k naplnění jeho účelu.

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce

o přidružené členství.

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10. Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní

organizaci, které je Spolku členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní

organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to

zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného

veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve Spolku podáním písemné přihlášky souhlasí

s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.


B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku,

b) být informován o činnosti Spolku,

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za

předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku,

e) účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení Spolku,

b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu

ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě

fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti

let,

c) volit a být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto stanov, v případě

fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i

usilovat o dobré jméno Spolku.

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným

členstvím a činností v Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl,

b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.


C) Zánik členství

1. Členství ve Spolku zaniká:

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních

předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem Spolku bez právního nástupce.


D) Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor.

Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho

bydliště / sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Oddíly


1. Oddíl je základním organizačním článkem Spolku, který nemá právní osobnost.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je ve Spolku provozováno, podle věku členů apod.

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší

podmínky fungování oddílů v rámci Spolku.

VI.

Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti

s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a

osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f) dary

2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis

může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem

vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení

likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude

nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Spolku.

Jestliže Spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle

rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Valná hromada Spolku zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může VV odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

2. Tyto stanovy spolku byly schváleny Valnou hromadou Sportovního klubu sambo Kolín dne  28. 11. 2015 a nabývají účinnosti dnem jejich registrace. To platí i ohledně změny názvu spolku.

Za Výkonný výbor:

                                                                                            Josef Musil

                                                                                             předseda
                                                                                         Sport Kolín, z.s.        

Sport Kolín, z.s.

 IČ: 26540037

 

 Spolkové logo:

Logo-sport-kolin
Předseda:

Josef Musil   + 420 605 209 665
Sídlo spolku:

Vávrova 814
280 02 Kolín 4
e-mail:
josef.musil@sportkolin.cz

Bankovní spojení:

427837379/0800 

Česká spořitelna v Kolíně

 

Sport-kolin-na-mape

Podporovatel

 

Náš spolek získal výraznou podporu od jednoho z nějvětších dodavatelů florbalového vybavení. Výrazné slevy a akce platí samozřejmě i pro naše členy. Více zjistíte u vedoucího florbalového týmu Martina Musila.
https://www.eflorbal.cz/<

Podporovatel

Od NSA, stejně tak jako jiné sportovní spolky, dostáváme ročně nemalou finanční podporu na mládež formou dotace. Ta nám pomáhá pokrýt nemalé roční náklady na sportování dětí ze spolku.
Děkujeme.
https://www.agenturasport.cz/

Podporovatel

Město Kolín
Mesto-kolin

Ročně získáváme několik sportobních dotací od města. Jedná se o pravidelné dotace ve dvou pololetích v souladu s kritériemi Sportovní komise Rady města. K tomu dále získáváme, na základě individuálních žádstí, dotace na jednotlivé sportovní akce, pokud je sportovní komise po posouzení doporučí a Rada města schválí.
Děkujeme 
https://www.mukolin.cz/